ارائه گواهینامه

پس از طی دوره آموزشی و موفقیت در آزمون، گواهینامه آموزش بهداشت اصناف صادر می گردد.

برگزاری آزمون

در پایان هر دوره آموزشی، از مطالب آموزش داده شده در طول دوره آزمون برگزار می گردد.

 

دوره های آموزشی

برگزاری دوره های آموزشی بهداشت اصناف، زیر نظر شبکه بهداشت شرق توسط اساتید مجرب

 

لیست نمرات

 

بدین وسیله گواهی میشود افراد مشروحه ذیل کلاس آموزش دوره سیصد وپنجاه وهفت  را که امتحان انها در تاریخ1399/11/1 بر گزار گردیده با موفقیت به پایان رسانده و موفق به اخذ گواهینامه مربوطه گردیده اند.

ردیف نام                           نام خانوادگی نمره اخذ شده با عدد و حروف نوع صنف
1 علیرضا            شهیمی 15  پانزده عطاری
2 سید محمد        میرباقری 12  دوازده خواربار
3 کیانوش      کوچکی چوکامی 12  دوازده ارایشگاه
4 مهرداد                 زمانی 14  چهارده مواد غذایی
5 ابوالفضل       واحدی داینی 12  دوازده قصابی
6 فرهاد             ولی مرادی 16  شانزده موادغذایی
7 علی                    عباسی 14  چهارده کبابی
8 سیدمجید    ابراهیم نیا واقعه دشتی 12  دوازده ارایشگاه
9 علیرضا                  امتی 15  پانزده اغذیه
10 هادی               بهمنی سیر 17  هفده کبابی
11 سید احمد             موسوی 15  پانزده اغذیه
12 مجتبی                  کریمی 17  هفده مواد غذایی
13 عصمت   محسنی گرهرودی 18  هیجده ارایشگاه
14 مهدی                     امتی 17  هفده پروتذینی
15 علی                   جعفری 14  چهارده نانوایی
16 محمدتقی               قربانی 17  هفده مواد غذایی
17 مجید             رمضانی 18  هیجده جگرکی
18 مجید   حقیقت بین امینی نژاد 19  نوزده جگرکی
19 عاطفه                 سلیمانی 15  پانزده ارایشگاه
20 اسماعیل     جدی فطب ابادی 14  چهارده قنادی
21 سجاد         درائی شه بابکی 16  شانزده تهیه غذا
22 محسن                 تقی پور 15  پانزده تهیه غذا
23 فرقد                     معمور 14  چهارده اغذیه
24 یوسف                 جمالی فلاح 13  سیزده طباخی
25 فلاح               اقلیمی دژ 13  سیزده اغذیه
26 محسن         عطاءاله تبریزی 16  شانزده کبابی
27 رضا              سپید دست 15  پانزده کبابی
28 مهدی    بهرامی مقدم مرکیه 15  پانزده کبابی
29 علی اکبر            سلیمانی 12  دوازده نانوایی
30 حسین                سلیمانی 14  چهارده نانوایی
31 فریبا              شاکری نیا 13  سیزده مواد غذایی
32 سعید                    مالی 17  هفده ارایشگاه
33 سید حسین     موسوی زاده تهرانی 15  پانزده ارایشگاه
34 محسن              محرابی 14  چهارده نانوایی
35 سیدمجتبی         عسکرزاده 12  دوازده نانوایی

بدین وسیله گواهی میشود افراد مشروحه ذیل کلاس آموزش دوره سیصد وپنجاه وشش  را که امتحان انها در تاریخ1399/10/25 بر گزار گردیده با موفقیت به پایان رسانده و موفق به اخذ گواهینامه مربوطه گردیده اند.

ردیف نام                           نام خانوادگی نمره اخذ شده با عدد و حروف نوع صنف
1 میثم                        حسین پور 16  شانزده جگرکی
2 مسعود                         بابوته 14  چهارده جگرکی
3 حسین                خاکپور شولمی 14  چهارده قنادی
4 حسن                 نعمتیان جلودار 16  شانزده قنادی
5 حامد                  لطیفی ممقانی 15  پانزده چایخانه
6 حسن         اسحقی کچو مثقالی 16  شانزده قهوه خانه
7 علی                       احمد پور 15  پانزده قهوه خانه
8 داود          زوارئیان کچومثقالی 13  سیزده قهوه خانه
9 سجاد                        کماسی 16  شانزده کبابی
10 امیر                 نظری ژاله 14  چهارده کلوچه پزی
11 حسن                    خود ارام 14  چهارده کبابی
12 شقایق                       منتظر 16  شانزده مواد غذایی
13 مرتضی                     کاظمی 15  پانزده خواربار
14 زهرا                       مسعودی 14  چهارده مواد غذایی
15 عباس                ازاد علی بابالو 13  سیزده اغذیه
16 مهتاب                   امیر ابادی 14  چهارده مواد غذایی
17 علیرضا                       محبی 15  پانزده نانوایی
18 صادق                   پرسیاوشی 14  چهارده نانوایی
19 داود                         صادقی 19  نوزده مرغ فروشی
20 عبدالصمد       هاشمی هندوکشی 14  چهارده لبنیات
21 محرم                 حسینی بالاده 17  هفده قنادی
22 سعید                ناصری لیقوان 14  چهارده لبنیات
23 رحمان              ناصری لیقوان 13  سیزده لبنیات
24 فرهاد                     شهبازیان 14  چهارده لبنیات
25 مسعود           خوش نیت نودهی 15  پانزده ارایشگاه
26 مرتضی              خاوری جاوید 15  پانزده نانوایی
27 مصطفی                   عسگری 15  پانزده لبنیات
28 محمد رضا                      بیاتی 15  پانزده لبنیات
29 حسین                       مشایخی 15  پانزده مواد غذایی
30 علی                  رفیق بجستانی 16  شانزده نانوایی
31 مهدی                        حیدری 14  چهارده نانوایی
32 علی                  اشرف ملکیان 15  پانزده اغذیه
33 محمد               خلیلی کوزه رش 16  شانزده اغذیه
34 احمد               خلیلی کوزه رش 14  چهارده اغذیه
35 میلاد          خموراده علی بلاغی 14  چهارده اغذیه
36 حمید              زارعی نوغاب 14  چهارده نانوایی
37 اعظم                     آقا صادقی 15  پانزده سبزی خردکنی
38 وحید                 اصلانی گیلوان 15  پانزده قصابی
39 حمیدرضا                 بنی جانی 14  چهارده خواربار
40 میثم                         جوادیان 15  پانزده خواربار
41 حسن                         مظلوم 14  چهارده خواربار
42 حمیدرضا                   ویسی 15  پانزده رستوران
43 عقابعلی            صافی پیرانلو 16  شانزده رستوران
44 علی اشرف        دوستی باباجان 17  هفده نانوایی
45 حمیدرضا                 گرایلی 12  دوازده نانو قندریزی

بدین وسیله گواهی میشود افراد مشروحه ذیل کلاس آموزش دوره سیصد وپنجاه وپنج  را که امتحان انها در تاریخ1399/10/15 بر گزار گردیده با موفقیت به پایان رسانده و موفق به اخذ گواهینامه مربوطه گردیده اند.

ردیف نام                           نام خانوادگی نمره اخذ شده با عدد و حروف نوع صنف
1 حسن                         سعیدی 15  پانزده نانوایی
2 محمد                 سعیدی دهمیانی 15  پانزده نانوایی
3 رضا                        نجمدی 16  شانزده نانوایی
4 امیرحسین                  کماسی 14  چهارده تهیه غذا
5 مهدیه                      محمد نژاد 17  هفده مواد غذایی
6 سجاد                        شیخی 14  چهارده ابمیوه بستنی
7 عزیز                جودی آلوچه 13  سیزده قنادی
8 حسن                جودی آلوچه 13  سیزده قنادی
9 رسول                      حسینی 13  سیزده نانوایی
10 محمد                          کرایلی 14  چهارده نان و قندپزی
11 متینا                       ناصری 14  چهارده مواد غذایی
12 علیرضا                   صابری 16  شانزده قنادی
13 مصطفی                     یوسفی 16  شانزده قنادی
14 غلامرضا         نوری قانلوبلاغ 13  سیزده قنادی
15 محمد حسین          عباسی کجانی 17  هفده مواد غذایی
16 محمد رضا                  حسن نیا 15  پانزده رستوران
17 ابوالفضل               حسین پور 16  شانزده جگرکی
18 احمد                     حسین پور 15  پانزده جگرکی
19 میلاد                    حسین پور 15  پانزده جگرکی
20 مصطفی                     بابوته 16  شانزده جگرکی
21 فاطمه                      احمدی 18  هیجده مواد غذایی
22 شهنام                      اسلامی 17  هفده اغذیه
23 حمید               مشهدی اکبری 12  دوازده خواربار
24 حسین           سمیعی زفر قندی 12  دوازده خواربار
25 پرستو                    کرم زاده 17  هفده مواد غذایی
26 رسول                    کهن زاده 20  بیست نانوایی
27 عباس                         جلالی 17  هفده قنادی
28 قربان                      زارعی 12  دوازده قنادی
29 ولی الله                     مولائی 17  هفده میوه فروشی
30 مرتضی                     مولائی 16  شانزده میوه فروشی
31 عادل                      رمضانی 16  شانزده سوپرمارکت
32 منوچهر                  رمضانی 16  شانزده سوپرمارکت
33 عباس                      گوهری 18  هیجده نانوایی
34 شهرام       جمشیدی نصیرمحله 15  پانزده آبمیوه و بستنی
35 حسین                 طالبی نیانی 16  شانزده نانوایی
36 حیدر                       روشنی 13  سیزده موادغذایی
37 بیتا                 شعبانلو دهنوئی 18  هیجده موادغذایی

بدین وسیله گواهی میشود افراد مشروحه ذیل کلاس آموزش دوره سیصد وپنجاه وچهار  را که امتحان انها در تاریخ1399/10/10 بر گزار گردیده با موفقیت به پایان رسانده و موفق به اخذ گواهینامه مربوطه گردیده اند.

ردیف نام                           نام خانوادگی نمره اخذ شده با عدد و حروف نوع صنف
1 محسن            ابوالحسنی طرقی 12  دوازده قصابی
2 بهزاد               اصلانی گیلوان 12  دوازده قصابی
3 میثم                 رستگار کلاتی 16  شانزده نانوایی
4 اکرم                           رجبی 15  پانزده لبنیات
5 علی                         گوهری 16  شانزده نانوایی
6 خیراله                      کریمی 14  چهارده نانوایی
7 سیدعباس                   خاتمی 17  هفده سوپرمارکت
8 علی                          بانوئی 16  شانزده نانوایی
9 محمد رضا                   سالاری 17  هفده نانوایی
10 محسن                        بانوی 13  سیزده نانوایی
11 غزاله                    مختاریانی 16  شانزده مواد غذایی
12 مهران                     جوانمرد 15  پانزده ابمیوه بستنی
13 نیما                           ناطقی 13  سیزده ابمیوه بستنی
14 مهدیه              مختاری طرقی 13  سیزده ابمیوه بستنی
15 اصغر              ظهرانی ازیری 14  چهارده ابمیوه بستنی
16 قاسم                      عاقل امند 12  دوازده نانوایی
17 رحیم                    حاجب امند 13  سیزده نانوایی
18 سعید                          عرب 16  شانزده سوپرمارکت
19 حسین         بمانیه میرزای قلی 15  پانزد نانوایی
20 سعید                       برادران 15  پانزده نانوایی
21 کاظم                         نجمدی 15  پانزده نانوایی
22 شهرام                       گراوند 14  چهارده مرغ فروشی
23 حسین                     گلی زاده 18  هیجده مواد غذایی
24 ناصر                        دوستی 12  دوازده نانوایی
25 غلامرضا                   بهرامی 13  سیزده نانوایی
26 محمد                           دوستی 13  سیزده نانوایی
27 رسول                       سلیمانی 17  هفده سوپرمارکت
28 فاضل              عزیزی گیاشی 17  هفده سوپرمارکت
29 مسعود             سلیمانی درچاق 17  هفده سوپرمارکت
30 مهدی            حسن زاده یونسی 13  سیزده نانوایی
31 اشرف السادات             رضوی 12  دوازده میوه
32 حسین                         محمدی 17  هفده نانوایی
33 محمدرضا                       شفیق 13  سیزده نانوایی

بدین وسیله گواهی میشود افراد مشروحه ذیل کلاس آموزش دوره سیصد وپنجاه وسه  را که امتحان انها در تاریخ1399/10/2 بر گزار گردیده با موفقیت به پایان رسانده و موفق به اخذ گواهینامه مربوطه گردیده اند.

ردیف نام                           نام خانوادگی نمره اخذ شده با عدد و حروف نوع صنف
1 محمد علی                 آل ابراهیم 13  سیزده لبنیات
2 مجتبی                        همتی 17  هفده تهیه غذا
3 مسلم                      پرویزی 16  شانزده تهیه غذا
4 کورش                    سهرابی 14  چهارده تهیه غذا
5 غلامعلی                 مجمودی 13  سیزده تهیه غذا
6 مهدی                      کماسی 16  شانزده تهیه غذا
7 علی احمد                   احمدی 16  شانزده تهیه غذا
8 رسول        اله یاری خانمیری 13  سیزده خشکبار
9 بهزاد                    جواد پور 16  شانزده میوه فروشی
10 فرهاد                      تاجیک 12  دوازده موادغذایی
11 محمد                         طاهری 15  پانزده نانوایی
12 عباس                     کهن سال 15  پانزده ارایشگاه
13 علی                    لوائی مجنده 16  شانزده اغذیه
14 عظیم               شادمان محنده 16  شانزده اغذیه
15 علی                        جعفری 13  سیزده تهیه غذا
16 رضا                      جعفری 15  پانزده تهیه غذا
17 سید علیرضا               چاوشی 14  چهارده مواد غذایی
18 منصور   میرزانژاد سلطان اباد 16  شانزده مواد غذایی
19 شریف           باقری جوریابی 12  دوازده ارایشگاه
20 اصغر                 شریف زاده 14  چهارده نانوایی
21 غلامرضا               ورمزیاری 19  نوزده پروتئینی
22 حسین                    شاهرخی 12  دوازده ارایشگاه
23 ابوالفضل                 محرابی 18  هیجده نانوایی
24 خدا داد                   انی زاده 12  دوازده اغذیه
25 امیرحسین                اکبرزاده 13  سیزده ناوایی
26 محمد                          اقاخانی 12  دوازده اغذیه
27 ناصر                     شهبازی 19  نوزده خواربار
28 نادر                          محمدی 12  دوازده نانوایی
29 رضا                         محمدی 14  چهارده نانوایی
30 علی                     یاری کرده 17  هفده خواربار
31 احد                     جدیری امند 13  سیزده نانوایی
32 قادر                         جدیری 12  دوازده نانوایی
33 سید محمود            هاتفی رهقی 13  سیزده خواربار
34 سهراب                      بابایی 17  هفده سوپرمارکت
35 ابراهیم          چوپان زاده گشتی 12  دوازده نانوایی
36 علی اکبر                  نادرزاده 12  دوازده نانوایی
37 حامد                        شریفی 13  سیزده مواد غذایی
38 محمد                        شاه زنی 16  شانزده میوه
39 حجت اله                     پایدار 16  شانزده میوه
40 بهزاد               بابائی ماسوله 15  پانزده میوه
41 زاهد                 امیری زاغه 12  دوازده میوه
42 حسن                        امیری 16  شانزده میوه

بدین وسیله گواهی میشود افراد مشروحه زیل کلاس آموزش دوره سیصد وپنجاه و دو را که امتحان انها در تاریخ1399/9/25 بر گزار گردیده با موفقیت به پایان رسانده و موفق به اخذ گواهینامه مربوطه گردیده اند.

ردیف نام                           نام خانوادگی نمره اخذ شده با عدد و حروف نوع صنف
1 سعید                  غلامرضائی 14  چهارده عطاری
2 حسین                      مهرابی 18  هیجده نانوایی
3 امید                          قانونی 13  سیزده نانوایی
4 مهدی                       کرسی 14  چهارده نانوایی
5 موسی                        محمدی 16  شانزده نانوایی
6 قاسم                         کرمی 16  شانزده نانوایی
7 ناهید                        مجیدی 18  هیجده مواد غدایی
8 قدرت اله                موسی لو 13  سیزده نانوایی
9 ابوالفضل                 ادینه ابی 14  چهارده نانوایی
10 حمید رضا                  دنیائی 13  سیزده نانوایی
11 غلامرضا                کهن سال 14  چهارده ارایشگر
12 فرهاد                       سلامی 15  پانزده نانوایی
13 سجاد                       سلامی 16  شانزده نانوایی
14 فرزاد                      سلامی 14  چهارده نانوایی
15 مهسا                    پرویزپور 15  پانزده موادغدایی
16 علی                        منتهایی 16  شانزده ابمیوه و بستنی
17 جعفر                   قربان زاده 12  دوازده قصابی
18 علی    رمضان زاده نوش ابادی 12  دوازده قصابی
19 پویا              ژاله پور باسمینج 17  هفده قنادی
20 محمد                         برموده 14  چهارده نانوایی
21 ریحانه                        بدرنیا 12  دوازده مواد غذایی
22 شهرام              صبائی ماسوله 14  چهارده میوه فروشی
23 احمد            مهدی زاده دهرائی 13  سیزده میوه فروشی
24 حسن                        آذریون 13  سیزده میوه فروشی
25 طهماسب         صالحی هیکوئی 14  چهارده میوه فروشی
26 ولی                           آکنیده 16  شانزده میوه فروشی
27 محمد                           کاکائی 16  شانزده میوه فروشی
28 امید                           قادری 13  سیزده میوه فروشی
29 سامان                      رضائی 13  سیزده میوه فروشی
30 منوچهر                      فلاحی 12  دوازده میوه فروشی
31 یونس                  خزائی پاک 16  شانزده تهیه غذا
32 قاسم                 زارعی روشن 16  شانزده تهیه غذا
33 روح اله                     کماسی 14  چهارده تهیه غذا
34 هادی         صادقی نصر ابادی 18  هیجده ابمیوه و بستنی
35 علیرضا                    ممدوحی 15  پانزده موادغذایی
36 علی                            آقائی 13  سیزده پروتئین
37 عدالت                   حسن زاده 12  دوازده میوه
38 منصوره                  بیطرفان 19  نوزده آرایشگر
39 مبینا               وحیدی کسکنی 19  نوزده مواد غذایی
40 سجاد       بختیاری احمدروغنی 19  نوزده موادغذایی

بدین وسیله گواهی میشود افراد مشروحه زیل کلاس آموزش دوره سیصد وپنجاه و یک را که امتحان انها در تاریخ1399/9/19 بر گزار گردیده با موفقیت به پایان رسانده و موفق به اخذ گواهینامه مربوطه گردیده اند.

ردیف نام                           نام خانوادگی نمره اخذ شده با عدد و حروف نوع صنف
1 هادی           صیقل زنان مشهدی 17  هفده مواد غذایی
2 حسین                    کاظمی اسفه 18  هیجده لبنیات
3 احمد                         نوروزی 19  نوزده لبنیات
4 حکمعلی                        محمدی 12  دوازده نانوایی
5 حکمت اله                    صفری 12  دوازده نانوایی
6 مجتبی                عابدینی منش 15  پانزده مواد غدایی
7 رحمان                     عابد امند 13  سیزده نانوایی
8 بیرام                       عابد امند 16  شانزده نانوایی
9 منصور                    عامریون 14  چهارده مواد غذایی
10 محبوبه               محمد شاهی پور 16  شانزد مواد غذایی
11 محمد                         حسن زاده 19  نوزده مواد غذایی
12 کوثر             فصیحی دستجردی 17  هفده مواد غذایی
13 محمود                       هاشمی 13  سیزده نانوایی
14 فرهاد                         سلامی 12  دوازده نانوایی
15 مصطفی                    محبوبی 14  چهارده لوازم قنادی
16 امید                             نجاتی 14  چهارده لوازم قنادی
17 عاطفه                  پریاری کشه 12  دوازده مواد غدایی
18 جلال               همتی ریخته گر 14  چهارده مواد غذایی
19 صغرا                         وکیلی 12  دوازده مواد غذایی
20 مجتبی                          نیک 18  هیجده لبنیات
21 بهرام                          میثمی 15  پانزده لبنیات
22 علیرضا                          زند 17  هفده مواد غذایی
23 علی                           خوبرو 13  سیزده مواد غذایی
24 سید احمد                    شابختی 15  پانزده مواد غذایی
25 فتحعلی                         محمدی 12  دوازده نانوایی
26 مبینا                     پور حسینی 16  شانزده مواد غذایی
27 اکبر                      اخلاص مند 12  دوازده تهیه غدا
28 لیلا                       عباسی مقدم 14  چهارده مواد غذایی
29 نصرت               حیدرپور آزاد 18  هیجده مواد غذایی
30 حسین                        نمازی 19  نوزده پروتئینی
31 محمدغلی                   عرب زاده 17  هفده نانوایی
32 محسن           سلیمی هما گرائی 13  سیزده میوه
33 حمیدرضا                      عرب 16  شانزده نانوایی
34 امید                           سمیعی 16  شانزده لبنیات
35 محمدحامد         نبی زاده بهزاد فرخ 12  دوازده لبنیات
36 جعفر                   زمانی دوآبی 14  چهارده لبنیات
37 ابوالفضل             حسینعلی فردی 17  هفده لبنیات
38 مهلا                          مارزی 17  هفده مواد غذایی

بدین وسیله گواهی میشود افراد مشروحه زیل کلاس آموزش دوره سیصد وپنجاه را که امتحان انها در تاریخ1399/8/25 بر گزار گردیده با موفقیت به پایان رسانده و موفق به اخذ گواهینامه مربوطه گردیده اند.

ردیف نام                           نام خانوادگی نمره اخذ شده با عدد و حروف نوع صنف
1 یعقوب                      بیگدلی 14  چهارده لبنیات
2 حمید                     یزدان پناه 12  دوازده نانوایی
3 مهدی                       کماسی 16  شانزده تهیه غذا
4 علی                          رفیعی 17  هفده نانوایی
5 مهدی                     ابراهیمی 15  پانزده نانوایی
6 محمدعلی                       مومن 12  دوازده رستوران
7 مجید                  سلیمی شنتال 12  دوازده اغذیه
8 فاطمه                       امرائی 19  نوزده پروتئین
9 محمد                          امرائی 20   بیست پروتئین
10 میلاد                        رئیسی 12  دوازده میهمانپذیز
11 مهدی                        نادرنیا 13  سیزده میهمانپذیر
12 علی                    براتی مطلق 14  چهارده اغذیه
13 علی اصغر        احمدی فرد مقدم 13  سیزده نانوایی
14 علی                       پالا هنگ 12  دوازده ارایشگاه
15 حجت اله             اکبری نقیب 14  چهارده رستوران
16 حسین                        عابدی 13  سیزده رستوران
17 مصطفی                  نوروزی 12  دوازده رستوران
18 اکبر                         مردانه 13  سیزده رستوران
19 سیده عارفه          سیدابراهیمی 15  پانزده رستوران
20 اکرم                           لرنی 12  دوازده رستوران
21 مهدی      میرزا نژاد سلطان اباد 14  چهارده رستوران
22 حسین                      کریم پور 12  دوازده رستوران
23 هدایت                       بهرامی 14  چهارده رستوران
24 امین                         کولیوند 14  چهارده رستوران
25 حسین                        موری 14  چهارده رستوران
26 علی                           تاراس 13  سیزده رستوران
27 عبداله                         محمدیان 14  چهارده خدمات بیمارستان
28 علی اصغر                 سلطانی 14  چهارده خدمات بیمارستان
29 علی                        محمودی 16  شانزده امحائ زباله
30 حسن            میرزائی خانقاهی 13  سیزده پروتئین
31 محمد                       عرب زاده 12  دوازده نانوایی

بدین وسیله گواهی میشود افراد مشروحه زیل کلاس آموزش دوره سیصد وچهل و نه را که امتحان انها در تاریخ1399/8/12 بر گزار گردیده با موفقیت به پایان رسانده و موفق به اخذ گواهینامه مربوطه گردیده اند.

ردیف نام                           نام خانوادگی نمره اخذ شده با عدد و حروف نوع صنف
1 سمیه                     شاکرمی 13  سیزده مواد غذایی
2 علی                 گوهری مقدم 12  دوازده نانوایی
3 حسین                   گودرزی 12  دوازده نانوایی
4 علیرضا              احساندوست 12  دوازده نانوایی
5 حسن                      حیدری 12  دوازده نانوایی
6 مجید                      جلالیان 13  سیزده تهیه  غدا
7 زهره        عاشقی حسین اباد 15  پانزده مواد غذایی
8 رویا                      رحمانی 17  هفده مواد غذایی
9 زهره            محمودی یونسی 17  هفده مواد غذایی
10 عبدالحسین     کلانتر نیستانکی 16  شانزده مواد غذایی
11 ناصر                    دربندی 17  هفده مواد غذایی
12 عباس              طاهری اصل 17  هفده مواد غذایی
13 محمد                        رحمتی 16  شانزده مواد غذایی
14 حسن                   دانا مجند 17  هفده مواد غذایی
15 مهدی             محمد علی خانی 15  پانزده اغذیه
16 سعید               محمد علی خانی 15  پانزده اغذیه
17 مجتبی     گودرزی تله جردی 13  سیزده سوپرمارکت
18 غلامرضا                 جعفری 16  شانزده پروتئین
19 مرتضی       سیف الهی طرقی 13  سیزده پروتئین
20 غلامرضا      سیف الهی طرقی 17  هفده پروتئین
21 علی                      صفدری 15  پانزده اغذیه
22 مجتبی                 رضا پور 14  چهارده کبابی
23 ازاده                      ناصری 15  پانزده مواد غذایی
24 رضا                      مولائی 13  سیزده میوه فروشی
25 محمد حسن       جوان خوش امال 15  پانزده خواربار
26 رامتین      احمد پور کالمرزی 15  پانزده لبنیات
27 علیرضا                      صاره 16  شانزده لبنیات
28 ایدین                      تقی زاده 17  هفده لبنیات
29 ماهد            امدادی برکادهی 16  شانزده لبنیات
30 امیرحسین                 فارسی 17  هفده لبنیات
31 محمد                       قاسم قمی 16  شانزده لبنیات
32 محمدامین                    کمیزی 16  شانزده لبنیات
33 اللهقلی               مولائی مجنده 12  دوازده اغذیه
34 احسان           آقا محمدحسن فخار 12  دوازده مواد غذایی
35 محسن                        محمدی 15  پانزده قنادی

بدین وسیله گواهی میشود افراد مشروحه زیل کلاس آموزش دوره سیصد وچهل و هشت را که امتحان انها در تاریخ1399/7/29 بر گزار گردیده با موفقیت به پایان رسانده و موفق به اخذ گواهینامه مربوطه گردیده اند.

ردیف نام                           نام خانوادگی نمره اخذ شده با عدد و حروف نوع صنف
1 محبوبه                      عباسی 16  شانزده مواد غذایی
2 سمیه               محمدی گرم دره 16  شانزده مهد کودک
3 صفرعلی     زنگارکی فراهانی 12  دوازده پروتئین
4 اسفندیار         صادقی برافتابی 13  سیزده پروتیین
5 مراد                      صادقی 12  دوازده پروتیین
6 ملیحه             سپیانی  سیبکی 16  شانزده مواد غذایی
7 مهدی             فرامرزی مجد 13  سیزده ارایشگاه
8 لاکمه سری علیرضا    عموزاده 13  سیزده ارایشگاه
9 سنگچولی مهدی  جعفر قلی زاده 12  دوازده نانوایی
10 سید حسن                    محمدی 12  دوازده خواربار
11 سعید                      ادینه ابی 13  سیزده نانوایی
12 سمیرا             یوسفی کیکانلو 15  پانزده مواد غذایی
13 باقر                       فراهانی 13  سیزده طباخی
14 جواد                       فراهانی 12  دوازده طباخی
15 علیرضا            مقدم اقا جری 13  سیزده نانوایی
16 مهدی                         علوی 14  چهارده نانوایی
17 اصغر                 ایوری سنجی 14  چهارده کبابی
18 علیرضا      مزرعه  کاظمی قهی 13  سیزده کبابی
19 حسین         داود ابادی فراهانی 13  سیزده کبابی
20 محمد حسین                     بقائی 13  سیزده کبابی
21 محمد                        ابوترابی 12  دوازده نانوایی
22 حسین           مقصودی ورزنه 13  سیزده سوپرمارکت
23 ابراهیم              مولائی مجنده 15  پانزده اغذیه
24 بهروز              باقری شیجانی 13  سیزده خواریار
25 محمد                           صدیقی 14  چهارده عطاری
26 یوسف                      کماسی 12  دوازده کبابی
27 حمید                         امیری 13  سیزده کبابی
28 رضا                        امیری 12  دوازده کبابی
29 لطفعلی         مقدمی کرده مهین 15  پانزده خشکبار
30 رسول                 جوادی مقدم 13  سیزده قنادی
31 علی اکبر                  سا یری 12  دوازده قنادی
32 فرهاد             کریمی مجذوب 14  چهارده قنادی
33 ناصر                  سعیدی فرد 13  سیزده قنادی
34 ابوالفضل                    هژبری 14  چهارده قنادی
35 محمد                          برآبادی 15  پانزده نانوایی
36 سعید                   حاجی زاده 12  دوازده مواد غذایی

بدین وسیله گواهی میشود افراد مشروحه زیل کلاس آموزش دوره سیصد وچهل و هفت را که امتحان انها در تاریخ1399/7/21 بر گزار گردیده با موفقیت به پایان رسانده و موفق به اخذ گواهینامه مربوطه گردیده اند.

ردیف نام                           نام خانوادگی نمره اخذ شده با عدد و حروف نوع صنف
1 امیرحسین                    قاسمی 12  دوازده مواد غذایی
2 مهدی          زنگارکی فراهانی 15  پانزده پروتئین
3 نادر                          آقایی 12  دوازده مرغ فروشی
4 سید احمد      شریفی خانقشلاقی 12  دوازده مواد غذایی
5 حسین                  زند نریمان 13  سیزده تهیه غذا
6 محمد جواد                     رجب 18  هیجده تهیه غذا
7 علیرضا                 حسین پور 15  پانزده جگر سرایی
8 معصومه                     منافی 18  هیجده خواربار
9 محمد علی            حکمتی نیگجه 15  پانزده سوپر مارکت
10 احمد                         داودی 18  هیجده نانوایی
11 علی                         حیدری 12  دوازده نانوایی
12 حسین                       فروغی 19  نوزده مواد غذایی
13 محمد                          حیدری 12  دوازده نانوایی
14 علیرضا                     حیدری 12  دوازده نانوایی
15 موسی                      خزاعی 13  سیزده نانوایی
16 سعید     حسنی سفیدابی فراهانی 14  چهارده کبابی
17 امیررضا                 اسماعیلی 14  چهارده مواد غذایی
18 صادق             دانش سکاچائی 13  سیزده ارایشگاه
19 احمد                         رحیمی 18  هیجده آبمیوه
20 سهیل               کسروی قشلاق 18  هیجده آبمیوه
21 ابراهیم                       قاسمی 17  هفده آبمیوه
22 محمد                 پاشائی مرادلو 16  شانزده مواد غذایی
23 سیدمحسن                   قریشی 14  چهارده خشکبار
24 سعید                    معتشم زاده 13  سیزده خشکبار
25 امیر                            قنادی 12  دوازده خشکبار
26 حمیدرضا      شریفی زاده خامنه 13  سیزده خشکبار
27 مهدی                        جودی 13  سیزده خشکبار
28 محمد                        جمشیدیها 14  چهارده خشکبار
29 علی              احمدی دستجردی 13  سیزده خشکبار
30 وحیدرضا                   حاجیها 14  چهارده خشکبار
31 امید                      بهمدی مقدم 14  چهارده خشکبار
32 مهدی                      نوروزی 13  سیزده خشکبار
33 اسلام                         افسری 14  چهارده خشکبار
34 سینا                          ناظری 14  چهارده خشکبار
35 محمد حنیفه                 پرچکانی 13  سیزده نانوایی

طراحی سایت