ارائه گواهینامه

پس از طی دوره آموزشی و موفقیت در آزمون، گواهینامه آموزش بهداشت اصناف صادر می گردد.

برگزاری آزمون

در پایان هر دوره آموزشی، از مطالب آموزش داده شده در طول دوره آزمون برگزار می گردد.

 

دوره های آموزشی

برگزاری دوره های آموزشی بهداشت اصناف، زیر نظر شبکه بهداشت شرق توسط اساتید مجرب

 

لیست نمرات

 

بدین وسیله گواهی میشود افراد مشروحه ذیل کلاس آموزش دوره سیصد وهفتاد و هفت  را که امتحان انها در تاریخ1400/7/19 بر گزار گردیده با موفقیت به پایان رسانده و موفق به اخذ گواهینامه مربوطه گردیده اند.

ردیف نام                           نام خانوادگی نمره اخذ شده با عدد و حروف نوع صنف
1 عیوض                     عباسی گوهر 16  شانزده قهوه خانه
2 محمد                                    محمدی 18  هیجده آرایشگر
3 ابوالحسن                    نجفی نیک 15  پانزده رستوران
4 فاطمه                                امینی 17  هفده رستوران
5 سینا                              سعیدی 14  چهارده میوه
6 علیرضا               اکبری کوبک تپه 15  پانزده رستوران
7 هادی                          نوابی پور 14  چهارده رستوران
8 مصطفی                 توحیدی کمال 14  چهارده پروتئین
9 قوام                               بدیعیان 17  هفده اغذیه
10 علی                                مزرعه 16  شانزده پروتئین
11 نازنین                             عباسی 17  هفده موادغذایی
12 مرتضی                 صیدمحمد خانی 15  پانزده تهیه غذا
13 محمد                        مسیحی بیدگلی 18  هیجه آبمیوه و بستنی
14 امین                              ولی نژاد 19  نوزده موادغذایی
15 حمیدرضا                    کرمیان فرد 19  نوزده موادغذایی
16 ابراهیم                         هاشم زاده 14  چهارده کبابی
17 قاسم                          یاقوتی فرید 14  چهارده لوازم قنادی
18 حمیدرضا             جمهوری میرآبادی 18  هیجده نانوایی
19 حانیه                               حسینی 17  هفده موادغذایی
20 مجید                         هشت رودی 14  چهارده پروتئین
21 احمد                                دیانی 14  چهارده طباخی
22 مرتضی                             آقائی 16  شانزده مرغ فروشی
23 حبیب اله                          یوسفی 16  شانزده مرغ فروشی
24 مهران                            امونسی 14  چهارده آرایشگاه
25 محمدرضا              شمس کبیرقزوینی 18  هیجده مرغ و ماهی
26 محمد                   غلامی شاهسوارلو 17  هفده مرغ و ماهی
27 سیدمجتبی                       میرمهدی 17  هفده مرغ و ماهی
28 منصور                            ساعدی 14  چهارده سوپرمارکت
29 سیدمحمد                        شاه صاحبی 19  نوزده خواربار
30 یحی                           شمسائی 15  پانزده خواربار
31 شیما                              دشتی 14  چهارده آرایشگر
32 میترا                  حقدوست بجاربنه 14  چهارده آرایشگر

بدین وسیله گواهی میشود افراد مشروحه ذیل کلاس آموزش دوره سیصد وهفتاد و شش  را که امتحان انها در تاریخ1400/7/10 بر گزار گردیده با موفقیت به پایان رسانده و موفق به اخذ گواهینامه مربوطه گردیده اند.

ردیف نام                           نام خانوادگی نمره اخذ شده با عدد و حروف نوع صنف
1 کریم                         اسماعیل پور 20  بیست رستوران
2 فهیمه                     زارعی دوداره 18  هیجده رستوران
3 علی                              اصلانی 16  شانزده رستوران
4 احمد                        حلال نژاد 17  هفده رستوران
5 حسین                              بهمنی 17  هفده رستوران
6 شهرام                        خوش نشین 18  هیجده رستوران
7 مهدی                              نوری 17  هفده رستوران
8 احمد                          رضاوندی 17  هفده رستوران
9 علی                        میرزاپی قنبر 17  هفده رستوران
10 خانحسین            رحمانی امیراباد 16  شانزده رستوران
11 رستم                         طلوعی فرد 16  شانزده رستوران
12 حسن                 مهدی پور اکبرآباد 17  هفده رستوران
13 والیه                     بشیری ناراب 17  هفده رستوران
14 رجب                            احمد پور 16  شانزده رستوران
15 سیدلطیف              سیدی خانقشلاقی 20  بیست رستوران
16 ناصر                   زبردست حق 17  هفده رستوران
17 سید محمود                   نیکو نسب 18  هیجده رستوران
18 مجتبی                            تاجیک 20  بیست رستوران
19 تقی                               فرخی 15  پانزده رستوران
20 مجید                                کاری 18  هیجده رستوران
21 قاسم            اسمعیل پور چماقستانی 17  هفده رستوران
22 حسین                    فروتن پهمدانی 17  هفده رستوران
23 سجاد                               هداوند 15  پانزده رستوران
24 فرزین                             سعیدی 14  چهارده کمک بهیار
25 سوسن                             ژیانی 14  چهارده کمک بهیار
26 محمود                  زارعی قلعه حق 15  پانزده کمک بهیار
27 حسین               پوردهیمی چوکامی 18  هیجده کمک بهیار
28 علی                       مرسلی وچین 15  پانزده خدمات بیمارستان
29 ناصر                    نوری سانیانی 14  چهارده خدمات بیمارستان
30 بهروز                شهریاری تحسین 16  شانزده خدمات بیمارستان
31 محمدرضا         صمدی نژاد خوشباف 14  چهارده خدمات بیمارستان
32 پرویز                              عبدی 16  شانزده خدمات بیمارستان
33 حسین            حسین نیای ویشکاپی 14  چهارده خدمات بیمارستان
34 مریم                       شاکری ابیانه 16  شانزده مهد کودک
35 ملیحه                     انصاری شعار 14  چهارده مهد کودک
36 رامین                      مروتی ریک 20  بیست رستوران
37 حسن                        بدری آقچای 16  شانزده رستوران
38 سعید                        امیدی گشتی 14  چهارده کمک بهیار
39 مجید                              سعیدی 15  پانزده رستوران

بدین وسیله گواهی میشود افراد مشروحه ذیل کلاس آموزش دوره سیصد وهفتاد و پنج  را که امتحان انها در تاریخ1400/7/7 بر گزار گردیده با موفقیت به پایان رسانده و موفق به اخذ گواهینامه مربوطه گردیده اند.

ردیف نام                           نام خانوادگی نمره اخذ شده با عدد و حروف نوع صنف
1 جواد                              علیلوی 16  شانزده رستوران
2 نادر                        نامدار داوانی 18  هیجده رستوران
3 احمد                               اسدی 17  هفده رستوران
4 اعظم                              قیداری 17  هفده رستوران
5 ضیاء الدین                  تربیت دولق 18  هیجده رستوران
6 وکیل                       مولازاده کلور 14  چهارده رستوران
7 کیوان                    نواپی دیوا 14  چهارده رستوران
8 محرم                             وصفی 18  هیجده رستوران
9 شهربانو            روانبخش سنگجوپی 16  شانزده رستوران
10 مهناز                       لطف اله زاده 18  هیجده رستوران
11 جمشید                             رحمتی 17  هفده رستوران
12 زهرا                               لطفعلی 18  هیجده رستوران
13 غلامرضا                        مهربانی 16  شانزده رستوران
14 احمد                            آزاد پور 18  هیجده رستوران
15 عبدالکریم                      دیده دار 16  شانزده رستوران
16 میرعلی اکبر                     حمیدی 17  هفده رستوران
17 میلاد                     لطفی اقجه کندی 18  هیجده رستوران
18 نورطلا                        رفیع پور 16  شانزده رستوران
19 حمید                           اسمعیلی 17  هفده رستوران
20 ابوالفضل                          باقی 18  هیجده رستوران
21 عباس           اسمعیل پور چماقستانی 18  هیجده رستوران
22 مهدی                          حسن جانی 18  هیجده رستوران
23 مریم                               قاسمی 18  هیجده رستوران
24 سعید                               مهرآسا 15  \انزده کمک بهیار
25 شاهرخ                            خزاپی 15  \انزده خدمات بیمارستان
26 علی رضا                           اسدی 16  شانزده خدمات بیمارستان
27 سیف الدین                       رحیمی 18  هیجده خدمات بیمارستان
28 غیبعلی                  میخوشی آقچای 14  چهارده خدمات بیمارستان
29 حمید                          وحدتی راد 16  شانزده خدمات بیمارستان
30 حسن                          حمیدی پویا 14  چهارده خدمات بیمارستان
31 شیوا                              میرزاده 16  شانزده مهدکودک

بدین وسیله گواهی میشود افراد مشروحه ذیل کلاس آموزش دوره سیصد وهفتاد و چهار  را که امتحان انها در تاریخ1400/6/30 بر گزار گردیده با موفقیت به پایان رسانده و موفق به اخذ گواهینامه مربوطه گردیده اند.

ردیف نام                           نام خانوادگی نمره اخذ شده با عدد و حروف نوع صنف
1 بهنام                                 آقایی 16  شانزده مرغ فروشی
2 جواد                               صفری 14  چهارده قصاب
3 مهدی             پورجمال سیاورودی 15  پانزده قصاب
4 محمدرضا              نوروزی سیاکوهی 14  چهارده قصاب
5 حسین                رضوانی شمیرانی 18  هیجده قهوه خانه
6 حمیدرضا             صادقیان شادروح 14  چهارده رستوران
7 هادی                          افشار امجد 15  پانزده اغذیه
8 سعید                      قدیری سردرود 18  هیجده چلوکبابی
9 محمد                                  توکلی 17  هفده چلوکبابی
10 محمد                         اللهویردی زاده 17  هفده چلوکبابی
11 طاهره                              فائضی 15  پانزده آرایشگر
12 بابک                  سیفی دوزدرسی 20  بیست اغذیه
13 علیرضا                سیفی دوزدرسی 20  بیست اغذیه
14 کیوان                                 سیفی 15  پانزده میوه
15 سهراب                             سیفی 15  پانزده میوه
16 فواد                                مفاخری 15  پانزده میوه
17 افشار                              مفاخری 14  چهارده میوه
18 مجتبی                      تهرانی قائمی 16  شانزده نان فانتزی
19 فاطمه سادات                     موسوی 18  هیجده مواد غذایی
20 زهرا                              دلگرمی 17  هفده نانوایی
21 علی                        علی نیا لله کاء 17  هفده نانوایی
22 مهرابعلی                             محمدی 14  چهارده نانوایی
23 محمدرضا                             فاضل 19  نوزده لبنیات
24 فرشته                             صائمی 17  هفده آرایشگر
25 زهرا                                باقری 19  نوزده آرایشگر
26 حسنا                           کریم خانی 18  هیجده آرایشگر
27 فرزانه                       یعقوبی زاده 15  پانزده آرایشگر
28 ستایش                            قاسمی 16  شانزده آرایشگر
29 رقیه                         سمیعی پاقلعه 14  چهارده آرایشگر
30 ناهید                  کامران قلعه جوقی 15  پانزده آرایشگر
31 منا                           اعتمادی فرید 18  هیجده آرایشگر
32 غزال          شمس علی زاده اسدآبادی 14  چهارده آرایشگر
33 فهیمه                    احمدی موغاری 16  شانزده آرایشگر
34 مهرداد                   خلیلی کوزه رش 16  شانزده اغذیه
35 تورج                   رنجبر کوزه رش 17  هفده اعذیه
36 وفا                     پیرزاده کوزه رش 16  شانزده اغذیه
37 علیرضا                 ذاکری زفرقندی 16  شانزده مواد غذایی

بدین وسیله گواهی میشود افراد مشروحه ذیل کلاس آموزش دوره سیصد وهفتاد و سه  را که امتحان انها در تاریخ1400/6/21 بر گزار گردیده با موفقیت به پایان رسانده و موفق به اخذ گواهینامه مربوطه گردیده اند.

ردیف نام                           نام خانوادگی نمره اخذ شده با عدد و حروف نوع صنف
1 رضا                       همتی هاسونی 15  پانزده خواربار
2 سعید                    دست خوش منفرد 16  شانزده جگرکی
3 مهدی                  ابراهیمی درباغی 18  هیجده رستوران
4 قاسم                    کریمی احمدآبادی 14  چهارده موادغذایی
5 شاهین                           شفاعتی 17  هفده موادغذایی
6 سیدرضا                      اشرف طباء 15  پانزده کبابی
7 علی                                  گنجی 15  پانزده نانوایی
8 محمدرضا                         هوشمند 20  بیست کبابی
9 علیرضا                          فصیحی 20  بیست موادغذایی
10 زهرا                           خیری اول 18  هیجده موادغذایی
11 زهرا                               مولائی 18  هیجده موادغذایی
12 مصطفی                           کرمی 17  هفده نانوایی
13 یوسف                               نوری 14  چهارده نانوایی
14 فاطمه                    خان آبادی قهی 19  نوزده موادغذایی
15 حسین                قاسمی محمود آباد 17  هفده میوه
16 شهناز                              دیداری 20  بیست آرایشگر
17 جواد                               پاکدامن 13  سیزده آرایشگر
18 محمدحسن                 اکبرزاده شوقی 16  شانزده عطاری
19 امیرحسین               دهقان منگابادی 12  دوازده مرغ فروشی
20 زهرا                          مجیدی فرد 16  شانزده موادغذایی
21 پوریا                     کریمی پهمدانی 14  چهارده موادغذایی
22 مهدی                       عرب عامری 16  شانزده قنادی
23 ابراهیم                             مرادی 14  چهارده نانوایی
24 اکبر                            شیرمحمدی 14  چهارده نانوایی
25 مصطفی                          رسولی 20  بیست قنادی
26 علیرضا                   فکری ایلخچی 17  هفده قنادی
27 علی                          شریفی زاده 16  شانزده موادغذایی
28 سعید                  حسنی زرین گلی 16  شانزده نان فانتزی
29 حسین                             عسگری 15  پانزده نان فانتزی
30 فاطمه                            عسگری 14  چهارده موادغذایی
31 مسعود                              سوری 14  چهارده آبمیوه و بستنی
32 جلال                                ایومن 17  هفده کبابی
33 قاسم                              عبدالهی 18  هیجده میوه
34 علی                          فقیه عبدالهی 14  چهارده موادغذایی
35 یوسف               درویش پورایشکاء 14  چهارده میوه
36 محمود                             داداشی 14  چهارده نانوایی
37 محمدجواد                  توکلی برمچی 15  پانزده موادغذایی
38 احمد                           میرزاخانی 14  چهارده بوفه
39 احمد                       اشرف کاشانی 14  چهارده نانوایی

بدین وسیله گواهی میشود افراد مشروحه ذیل کلاس آموزش دوره سیصد وهفتاد و دو  را که امتحان انها در تاریخ1400/6/1 بر گزار گردیده با موفقیت به پایان رسانده و موفق به اخذ گواهینامه مربوطه گردیده اند.

ردیف نام                           نام خانوادگی نمره اخذ شده با عدد و حروف نوع صنف
1 علی                                 نظری 16  شانزده نانوایی
2 مجتبی                               انیسی 14  چهارده موادغذایی
3 ابوالفضل                    قوامی فروغ 18  هیجده نانوایی
4 جواد                           جامع اصل 14  چهارده قصابی
5 مرتضی      حسن زاده قاسم قشلاقی 15  پانزده قصابی
6 ناصر                          جامع اصل 14  چهارده قصابی
7 عرفان                              فریدی 14  چهارده میوه
8 هوشنگ                            قاسمی 14  چهارده میوه
9 مهدی                                 دائی 16  شانزده پروتئین
10 علیرضا                حسنی زرین گلی 14  چهارده پروتئین
11 بهرام                    حبیبی اوارشکی 16  شانزده مرغ فروشی
12 مهدی                             کیمیادار 14  چهارده میوه
13 مهرداد                     آقازاده کندوان 14  چهارده موادغذایی
14 مرتضی                             جماره 16  شانزده خواربار
15 سید مرتضی                    سجادی 14  چهارده کافی شاپ
16 محمد                                فرجی 14  چهارده کافی شاپ
17 محسن                         سلمانی پور 17  هفده موادغذایی
18 حسین                               اسعدی 14  چهارده رستوران
19 سعید                               رستمی 14  چهارده مرغ فروشی
20 وحیده                               یاوری 14  چهارده بوفه
21 مهدی                         حاجی ملک 19  نوزده خشکبار
22 سیدحسین                      سعیدی راد 14  چهارده نانوایی
23 علی                               شجاعی 15  پانزده نانوایی
24 محمد                            منصوری 16  شانزده موادغذایی
25 مرتضی                          بختیاری 17  هفده خواربار
26 جعفر                    عبداللهی ینگجه 14  چهارده خواربار
27 محمد                            مظاهری 18  هیجده موادغذایی
28 محسن                   باقری کاشانی 15  پانزده نانوایی
29 محمدرضا                         طولابی 14  چهارده نانوایی
30 محسن                              سمیعی 19  نوزده خواربار
31 سیداحمد                            حانمی 14  چهارده میوه
32 جبار                               زارعی 15  پانزده میوه
33 حسین                               بهاری 14  چهارده نانوایی
34 حسین                               عبدی 16  شانزده موادغذایی
35 غلامرضا                        نصیری 15  پانزده موادغذایی
36 نیما                          محمدی مجنده 17  هفده اغذیه
37 ذوافقار                       محمدی مجند 16  شانزده اغذیه
38 میلاد                        براتی طرقی 16  شانزده کافی شاپ
39 آناهیتا                       رستگارنهاد 16  شانزده عطاری
40 مرتضی علی              پسیان علیشاه 14  چهارده خشکبار

بدین وسیله گواهی میشود افراد مشروحه ذیل کلاس آموزش دوره سیصد وهفتاد و یک  را که امتحان انها در تاریخ1400/5/13 بر گزار گردیده با موفقیت به پایان رسانده و موفق به اخذ گواهینامه مربوطه گردیده اند.

ردیف نام                           نام خانوادگی نمره اخذ شده با عدد و حروف نوع صنف
1 محمدرضا                          بنازاده 16  شانزده لبنیات
2 امیرعباس                     هودین شاد 17  هفده خواربار
3 قربانعلی                        رمضانی 16  شانزده کبابی
4 حسین                        برخورداری 15  پانزده کبابی
5 عبدالله                     پسیان غلیشاه 15  پانزده خشکبار
6 سجاد                               غفاری 18  هیجده موادغذایی
7 ابوالفضل                           حسنی 18  هیجده نانوایی
8 فاطمه                             پیمان فر 14  چهارده مرغ فروشی
9 مینا                                آرمیون 17  هفده موادغذایی
10 وحید                        اولاد کاظمی 17  هفده آبمیوه و بستنی
11 حامد                       کاظمی مستقیم 15  پانزده آبمیوه و بستنی
12 سعید                        اولاد کاظمی 16  شانزده آبمیوه و بستنی
13 حسین                             ناصری 14  چهارده نانوایی
14 علیرضا                             فاضل 17  هفده لبنیات
15 شیوا                             رحمانی 15  پانزده خدمات بیمارستان
16 نوروز                             اسلامی 15  پانزده خدمات بیمارستان
17 زهرا                              هاشمی 13  سیزده خدمات بیمارستان
18 بهروز                             عباسی 14  چهارده خدمات بیمارستان
19 کیومرث                 ربیع پور خوبده 14  چهارده خدمات بیمارستان
20 نیلوفر                             خوینی 14  چهارده خدمات بیمارستان
21 مجتبی                           رحمانی 15  پانزده خدمات بیمارستان
22 تاریویردی                    تاری زاده 14  چهارده خدمات بیمارستان
23 رسول                     شربتی نوکنده 15  پانزده خدمات بیمارستان
24 حسن                                 نقدی 16  شانزده خدمات بیمارستان
25 اکبر                        عرب سلمانی 14  چهارده خدمات بیمارستان
26 ایرج                               جواهر 16  شانزده خدمات بیمارستان
27 بهکن               شمسی زاده هشجین 15  پانزده خدمات بیمارستان
28 محمد                                ملکیان 16  شانزده خدمات بیمارستان
29 سید سعد                            وهابی 15  پانزده خدمات بیمارستان
30 علی                                 وکیلی 14  چهارده خدمات بیمارستان
31 علی                                پاروان 15  پانزده خدمات بیمارستان
32 اسماعیل                         گودرزی 17  هفده خدمات بیمارستان
33 هادی                             زارعی 15  پانزده خدمات بیمارستان
34 شکوفه         حاجی محمدرحیمی فکور 15  پانزده خدمات بیمارستان
35 مهشاد                              مناهی 15  پانزده خدمات بیمارستان
36 پوریا                              کریمی 14  چهارده سفره خانه
37 سیدعباس                        صادقی 17  هفده سوپرمارکت
38 معصوم                   حسینی شنتالی 14  چهارده اغذیه
39 محمدرضا               پهلوان مقدم دولو 16  شانزده موادغذایی
40 فهیمه                               نجدی 18  هیجده مجموعه ورزشی

بدین وسیله گواهی میشود افراد مشروحه ذیل کلاس آموزش دوره سیصد وهفتاد را که امتحان انها در تاریخ1400/4/27 بر گزار گردیده با موفقیت به پایان رسانده و موفق به اخذ گواهینامه مربوطه گردیده اند.

ردیف نام                           نام خانوادگی نمره اخذ شده با عدد و حروف نوع صنف
1 کمال                              فرهادی 15  پانزده میوه فروشی
2 احسان                            فرهادی 14  چهارده میوه فروشی
3 بهزاد                               میهمی 15  پانزده میوه فروشی
4 محسن                       باقری خفری 14  چهارده قصابی
5 تورج                        شفقی اجبرلو 15  پانزده قصابی
6 هادی                              کریمیان 15  پانزده مرغ فروشی
7 عبدالله                             کرمیان 14  چهارده مرغ فروشی
8 فرشاد                                  لک 14  چهارده میوه فروشی
9 امیرحسین                       رودگری 14  چهارده ارایشگاه
10 علی اصغر                         سرایلو 14  چهارده مواد غذایی
11 فاطمه                 پور رسولی نیکنام 17  هفده مجموعه ورزشی
12 مهدیه                        رضاسلطانی 18  هیجده مجموعه ورزشی
13 زهرا                   رضائی پیر اغاج 16  شانزده مجموعه ورزشی
14 جمیله                           حضرتیان 16  شانزده مجموعه ورزشی
15 بشری                       سجادی فینی 16  شانزده مجموعه ورزشی
16 سحر                     شهمیری کیسمی 16  شانزده مجموعه ورزشی
17 سید علیرضا           طباطبایی شفیعی 19  نوزده عطاری
18 علیرضا                         ضابطیان 16  شانزده اغذیه
19 عباس                              راستی 14  چهارده قصابی
20 هیمن                           کس نزانی 14  چهارده قصابی
21 سعید                                 قد می 20  بیست اغذیه
22 سعید                                سلگی 15  پانزده اغذیه
23 سعید                         صادقی بخی 14  چهارده قصابی
24 مجید                               صادقی 15  پانزده قصابی
25 بهرام                             خسروی 14  چهارده قنادی
26 داود                                 ترابی 14  چهارده رستوران
27 حمید                                 مقبلی 16  شانزده عطاری
28 ناصر                  احمدی دستجردی 15  پانزده حلوا و عصاره
29 فرشید                              صادقی 14  چهارده موادغذایی
30 کبری                            خدرسنی 17  هفده موادغذایی
31 مجید                        شیران قصاب 17  هفده مرغ فروشی
32 ناصر                               مددیان 19  نوزده نان فانتزی
33 پریسا                حاجی محمد اهوازی 19  نوزده نان فانتزی
34 عمار                        ناصری تکلو 20  بیست مواد غذایی
35 علی                               خوشخو 15  پانزده موادغذایی

بدین وسیله گواهی میشود افراد مشروحه ذیل کلاس آموزش دوره سیصد وشصت ونه را که امتحان انها در تاریخ1400/4/20 بر گزار گردیده با موفقیت به پایان رسانده و موفق به اخذ گواهینامه مربوطه گردیده اند.

ردیف نام                           نام خانوادگی نمره اخذ شده با عدد و حروف نوع صنف
1 مهدی                      آماده زکریا 15  پانزده خواربار
2 مهدی                           طالبی 14  چهارده نانوایی
3 حامد               قهرمانی خاجانی 15  پانزده میوه
4 حسین              قهرمانی خاجانی 19  نوزده میوه
5 محمد                             مهربان 16  شانزده نانوایی
6 یحیی                       مرادخانی 18  هیجده موادغذایی
7 فاطمه                      شاه مرادی 15  پانزده آرایشگر
8 لیلا                    رئیسیان اصل 17  هفده آرایشگر
9 محمدرضا        دولت آبادی فراهاانی 19  نوزده موادغذایی
10 عباس          بیگ نشینی خانقاهی 14  چهارده مرغ فروشی
11 احمد                           دودانگه 14  چهارده موادغذایی
12 علیرضا                          حجتی 17  هفده خواربار
13 قدرت اله       عباسیان علیرضائی 17  هفده مرغ و ماهی
14 کیوان          عباسیان علیرضائی 18  هیجده مرغ و ماهی
15 مرتضی                        حیدری 18  هیجده قنادی
16 حسین                             فقیر 17  هفده قنادی
17 افشین                       حضرتپور 18  هیجده قنادی
18 رضا             خالدآبادی حصاری 19  نوزده مرغ فروشی
19 کیومرث                       روشی 15  پانزده میوه
20 حسن                          سلمانی 14  چهارده خواربار
21 زهرا                       نوری راد 17  هفده آرایشگر
22 اکبر                        جهانگیری 17  هفده قصاب
23 عزت اله      رضا علی فیروزکوهی 19  نوزده قنادی
24 میلاد                           حاتمی 15  پانزده میوه
25 بهرام                           عباسی 14  چهارده میوه
26 فرهاد                  مسعودی کلکه 14  چهارده میوه
27 پوریا                          ناظریه 17  هفده قنادی
28 محسن         کوهکن کلاته ملائی 19  نوزده نانوایی
29 میرمحمد                         موسوی 15  پانزده کبابی
30 محمد                عرفانیان ابن یاقهر 12  دوازده کبابی
31 مصطفی                         پاکار 14  چهارده قنادی
32 محمدرضا                       علم باز 16  شانزده قصاب
33 رضا                      ناصری فر 19  نوزده نانوایی
34 سیروس             نوری خانقاهی 19  نوزده مرغ فروشی

بدین وسیله گواهی میشود افراد مشروحه ذیل کلاس آموزش دوره سیصد وشصت وهشت را که امتحان انها در تاریخ1400/4/9 بر گزار گردیده با موفقیت به پایان رسانده و موفق به اخذ گواهینامه مربوطه گردیده اند.

ردیف نام                           نام خانوادگی نمره اخذ شده با عدد و حروف نوع صنف
1 محمدماهان                 صفائی مجرد 18  هیجده سبزی خردکنی
2 منیره                     ملک مدآبادی 20  بیست سبزی خردکنی
3 اسماعیل                        بهرامی 20  بیست سبزی خردکنی
4 غلامعلی                    سلیمان یار 15  پانزده کبابی
5 رجب                             ایومن 14  چهارده کبابی
6 محمدرضا                           ایومن 14  چهارده کبابی
7 علیرضا                            میوند 14  چهارده موادغذابیی
8 فیضعلی                         عباسی 15  پانزده نانوایی
9 اسماعیل                      جوزدانی 18  هیجده آرایشگر
10 محسن                    مومن دوست 16  شانزده چلوکبابی
11 محمد                             خسروی 14  چهارده رستوران
12 عزیزه                  مطاعی هریس 16  شانزده آرایشگر
13 نظر                    بدیعیان مجنده 12  دوازده اغذیه
14 رحیم                      سلطان پور 19  نوزده خشکبار
15 مرتضی                         باقری 14  چهارده خشکبار
16 مهرداد                        میرزائی 14  چهارده مرغ فروشی
17 ابراهیم                    یاری شکوه 15  پانزده میوه
18 مجید                          پوردیان 16  شانزده خواربار
19 محمدرضا               پیرایش کندری 20  بیست لوازم قنادی
20 میرمحمد                           احدی 20  بیست لوازم قنادی
21 عباس                       کاظمی فر 12  دوازده آرایشگر
22 وحید                             محمدی 17  هفده نانوایی
23 علی                      عبادی نقرلو 17  هفده اغذیه
24 مریم                   خلیلی رحمانی 18  هیجده موادغذایی
25 محمدصادق                   نظری یکتا 15  پانزده خشکبار
26 علیرضا              جمشیدی خلیفه لو 14  چهارده گوشت و مرغ
27 محمدمهدی                         شیخی 14  چهارده آبمیوه وبستنی
28 غلامحسین                     گواهی 14  چهارده عطاری
29 ناصر              قاسم پور پیله رود 14  چهارده مواد غذایی
30 محمدرضا                 کاظم دهباشی 17  هفده موادغذایی
31 زهرا                            شعبانی 18  هیجده موادغذایی
32 نصرت اله                عابدیونسی 19  نوزده نانوایی
33 امید رضا                      خزاعی 18  هیجده نانوایی
34 حسین                           کریمی 15  پانزده سفره خانه
35 نرگس                            باقری 14  چهارده سفره خانه
36 حسین                       یزدان پناه 20  بیست نانوایی

بدین وسیله گواهی میشود افراد مشروحه ذیل کلاس آموزش دوره سیصد وشصت وهفت را که امتحان انها در تاریخ1400/3/22 بر گزار گردیده با موفقیت به پایان رسانده و موفق به اخذ گواهینامه مربوطه گردیده اند.

ردیف نام                           نام خانوادگی نمره اخذ شده با عدد و حروف نوع صنف
1 ابراهیم                            نثار 14  چهارده موادغذایی
2 علیرضا                فدوی صامتی 14  چهارده قصاب
3 رضا                 اخلاقی نظرلو 17  هفده موادغذایی
4 محمدرضا                       نوری 17  هفده خشکبار
5 فاطمه سادات    توفیقی نوش آبادی 17  هفده موادغذایی
6 محمدرضا                   اسماعیلی 17  هفده پروتئین
7 اسماعیل                   رستگار 14  چهارده نانوایی
8 علیرضا             جلالیان طرقی 16  شانزده پروتئین
9 حمیدرضا           جلالیان طرقی 13  سیزده پروتئین
10 هاشم                        افتخاری 15  پانزده قنادی
11 عباس                           موذی 14  چهارده قنادی
12 زهرا                 حاجی مختار 16  شانزده موادغذایی
13 مجید                    اهرابی نیا 15  پانزده خشکبار
14 ایمان                          مرادی 14  چهارده موادغذایی
15 یاسین                    عدالت پور 14  چهارده موادغذایی
16 عباس                        فروغی 14  چهارده موادغذایی
17 مرتضی                     محسنی 15  پانزده نانوایی
18 امین                         رحمانی 15  پانزده مرغ
19 ابراهیم                    رستگاری 14  چهارده قصاب
20 مجید                           فدائی 14  چهارده قصاب
21 علی                              فدائی 14  چهارده قصاب
22 شاپور                        پریزان 15  پانزده قصاب
23 اباذر                سلیمانی زردآلو 15  پانزده مرغ
24 حمیدرضا                       محمدی 14  چهارده نانوایی
25 ژاله               صفرپور چپولی 17  هفده موادغذایی
26 پیام                      عباس زاده 16  شانزده نانوایی
27 حسن                            محمدی 14  چهارده نانوایی
28 حسین                    قائمی نژاد 17  هفده موادغذایی
29 محمد                       جهانگیری 17  هفده قصاب
30 ابراهیم              محمدی فیض آباد 16  شانزده قنادی
31 محدثه           خراسانی لواسانی 19  نوزده موادغذایی
32 علی               رضا پور ریایچی 14  چهارده موادغذایی
33 حسین                     اسفندیاری 16  شانزده موادغذایی
34 رمضان                    شیرزادی 14  چهارده میوه
35 جمشید                      شیرزادی 14  چهارده میوه
36 کیهان                          سیفی 14  چهارده میوه
37 محمدحسین                        محمدی 17  هفده سوپرمارکت
38 مرضیه                سلطانی خواه 15  پانزده موادغذایی
39 ناصر                    امیری امند 14  چهارده نانوایی

طراحی سایت