ارائه گواهینامه

پس از طی دوره آموزشی و موفقیت در آزمون، گواهینامه آموزش بهداشت اصناف صادر می گردد.

برگزاری آزمون

در پایان هر دوره آموزشی، از مطالب آموزش داده شده در طول دوره آزمون برگزار می گردد.

 

دوره های آموزشی

برگزاری دوره های آموزشی بهداشت اصناف، زیر نظر شبکه بهداشت شرق توسط اساتید مجرب

 

لیست نمرات

 

بدین وسیله گواهی میشود افراد مشروحه زیل کلاس آموزش دوره سیصد وبیست را که از تاریخ1398/9/30 لغایت1398/10/5 بر گزار گردیده با موفقیت به پایان رسانده و موفق به اخذ گواهینامه مربوطه گردیده اند.  تاریخ امتحان1398/10/5

ردیف نام                           نام خانوادگی نمره اخذ شده با عدد و حروف نوع صنف
1 مومنعلی                  منصوری 15  پانزده کبابی
2 علی                             آدوند 18  هیجده سوپرمارکت
3 هادی                   چوپاندوست 20  بیست سوپرمارکت
4 فاطمه                    لاری پور 18  هیجده موا دغذایی
5 محمد رضا           رضا دوست 15  پانزده چلوکبابی
6 نبی اله                دین محمدی 18  هیجده قنادی
7 رحیم                  عبادی نقرلو 17  هفده پروتیین
8 رضا                  فاطمی عیدو 18  هیجده نانوایی
9 محمد علی   ظهرابی مزرعه شاهی 12  دوازده اغذیه
10 امیر           فرهادی مال امیری 18  هیجده مواد غذایی
11 موسی                     رضا ئی 20  بیست میوه فروشی
12 مهری         حسین زاده خوزانی 19  نوزده خواروبار
13 محمد       رمضانی مقدم خانیکی 12  دوازده نانوایی
14 مجتبی                         بی نا 19  نوزده فست فود
15 شاهین                           مجد 18  هیجده سوپرمارکت
16 علیرضا         غلامی دره مرادی 18  هیجده خواروبار
17 کمال         اسلامی شمس ابادی 16  شانزده رستوران بیمارستان
18 رضا                  اکبری مقتدر 12  دوازده رستوران بیمارستان
19 فرهاد                    فعله گری 15  پانزده رستوران بیمارستان
20 مهدی                        مهدوی 12  دوازده پروتئین
21 هد یه                        طاهری 15  پانزده ابدارخانه
22 محمد                       محمودی 16  شانزده خدمات بیمارستان
23 محمد                           خلج 18  هیجده مواد غذایی
24 جواد          جمشیدی نوری نژاد 17  هفده خواربار
25 عباس                        عزیزی 13  سیزده نانوایی

بدین وسیله گواهی میشود افراد مشروحه زیل کلاس آموزش دوره سیصد ونوزده را که از تاریخ1398/9/23 لغایت1398/9/28 بر گزار گردیده با موفقیت به پایان رسانده و موفق به اخذ گواهینامه مربوطه گردیده اند.  تاریخ امتحان1398/9/28

ردیف نام                           نام خانوادگی نمره اخذ شده با عدد و حروف نوع صنف
1 لیلا                        خسروی 17  هفده ارایشگر
2 عباس                         تارتار 19  نوزده فست فود
3 رضا               باد کوبه هزاوه 19  نوزده رستوران
4 محمد          فصیحی دستجردی 13  سیزده خشکبار
5 ستار        پورحیدری توسه کله 16  شانزده رستوران
6 محمود                  غنی آبادی 19  نوزده سوپرمارکت
7 نور علی               سبک اکبر 15  پانزده مرغ فروشی
8 کبری                         فتحی 14  چهارده آرستوران
9 فرج اله                   عبداللهی 13  سیزده نانوایی
10 محمد علی                    نیری 14  چهارده مواد غذایی
11 صادق                      استیری 17  هفده مواد غذایی
12 مجید                            کراه 19  نوزده مواد غذایی
13 محمدرضا                     صیاد 18  هیجده مواد غذایی
14 فرخ لقا          حسین پور افضل 15  پانزده بوفه مدرسه
15 امیر             عاشوری قلعه کلی 14  چهارده آرایشگاه
16 حمید رضا             طحان سفلی 14  چهارده اغذیه
17 یارحسین                    حیدری 18  هیجده لبنیات
18 احمد                         اسپروز 18  هیجده مواد غذایی
19 غلامرضا           ابراهیمی بلانی 13  سیزده خشکبار
20 اردشیر                    سیاه کالی 13  سیزده چلوکبابی
21 علی عسکر                  فاضلی 17  هفده میوه فروشی
22 مجتبی                       قادری 15  پانزده خدمات بیمارستان
23 سامان                       یاستانی 17  هفده خدمات بیمارستان
24 مجید                        دلخوش 16  شانزده خوار وبار
25 حسنعلی      حسن زاده دستجردی 13  سیزده خشکبار
26 علی                           کریمی 14  چهارده نانوایی
27 فریدون                        ملکی 19  نوزده تهیه غذا
28 هادی                          نعمتی 16  شانزده میهمانپذیر
29 مهران                       محمدی 19  نوزده میهمانپذیر
30 محمد                 حیدری زرنه 14  چهارده میهمانپذیر
31 منیره                         منیری 16  شانزده میهمانپذیر
32 صالح                    طاهرخانی 19  نوزده مواد غذایی
33 خدیجه                        فربانی 19  نوزده تهیه غذا
34 ابراهیم                        علیئی 16  شانزده نانوایی
35 محمدرضا                   محمدی 14  چهارده نانوایی
36 حمید                        رضائی 14  چهارده میوه
37 مصطفی                    رشیدی 14  چهارده رستوران
38 علیرضا                        عبدی 17  هفده ابدارخانه
39 حشمت اله         قادری کره سی 16  شانزده طباخی
40 فاطمه                      شهبازی 14  چهارده مواد غذایی
41 حسین                         عابدی 14  چهارده رستوران

بدین وسیله گواهی میشود افراد مشروحه زیل کلاس آموزش دوره سیصد وهیجده را که از تاریخ1398/9/16 لغایت1398/9/21 بر گزار گردیده با موفقیت به پایان رسانده و موفق به اخذ گواهینامه مربوطه گردیده اند.  تاریخ امتحان1398/9/21

ردیف نام                           نام خانوادگی نمره اخذ شده با عدد و حروف نوع صنف
1 غلامعلی                   رمضانی 17  هفده اغذیه
2 مهدی                هراتی پهلوان 13  سیزده نانوایی
3 محسن                      اشتیاقی 16  شانزده اغذیه
4 پیمان                  زارعی همتا 15  پانزده اغذیه
5 رضا               اخوان اسمعیلی 13  سیزده ارایشگر
6 جبرائیل          رستمی کمال آباد 14  چهارده چلوکبابی
7 سید محسن            حسینی مجد 13  سیزده چلوکبابی
8 ناد علی                  تقی بیگی 15  پانزده بوفه مدرسه
9 رحیم                         مرادی 14  چهارده نانوایی
10 حامد               قدیر پورکرگان 14  چهارده کبابی
11 نادر              مرادی  پیر سرا 16  شانزده خدمات بیمارستان
12 مهسا                  اخوان اسماعیلی 14  چهارده مواد غذایی
13 سامان             مرادی کره سی 18  هیجده طباخی
14 سعید              شکیبا جمال آباد 14  چهارده مواد غذایی
15 امیر                دهقان محمودی 15  پانزده خشکبار
16 فرزانه                          کرد 15  پانزده آرایشگاه
17 داود                         رمضی 17  هفده نانوایی
18 آذر               کیا احمدی دلیجان 14  چهارده خدمات بیمارستان
19 علی اصغر                  سلطانی 14  چهارده خدمات بیمارستان
20 مرتضی                     اسیوند 13  سیزده خدمات بیمارستان
21 سید یونس                   خلخالی 17  هفده خدمات بیمارستان
22 حسین                    کریم پور 15  پانزده رستوران بیمارستان
23 مهدی   میرزا نژاد سلطان ابادی 17  هفده رستوران بیمارستان
24 سبزعلی                      جاوید 17  هفده رستوران بیمارستان
25 حسین                          فلاح 17  هفده رستوران بیمارستان
26 عباس          قنبرزاده سگزابادی 16  شانزده خواروبار

بدین وسیله گواهی میشود افراد مشروحه زیل کلاس آموزش دوره سیصد و هفده را که از تاریخ1398/9/2 لغایت1398/9/7 بر گزار گردیده با موفقیت به پایان رسانده و موفق به اخذ گواهینامه مربوطه گردیده اند.  تاریخ امتحان1398/9/7

ردیف نام                           نام خانوادگی نمره اخذ شده با عدد و حروف نوع صنف
1 علی                          احمدی 15  پانزده آبمیوه
2 حمید                       نصرلهی 15  پانزده نانوا
3 سعیداله         باقری سلطان آباد 17  هفده چلوکبابی
4 ایمان                         صادقی 17  هفده رستوران
5 یاسین                         قاسمی 16  شانزده کبابی
6 سیده سعیده              طباطبایی 14  چهارده مهد کودک
7 یداله             ذبحی نجف آبادی 18  هیجده قصابی
8 یوسف                       آشوری 15  پانزده عطاری
9 مهدی             حیدرزاده رضائی 17  هفده عطاری
10 زینب                شریفی خطیبی 18  هیجده فست فود
11 عباس                        احمدی 14  چهارده اغذیه
12 محمدعلی                         محمدی 15  پانزده نانوایی
13 محمد رضا                  ابراهیمی 16  شانزده میوه فروشی
14 علی                           ستاری 15  پانزده مواد غذایی
15 آذردخت                       عفاف 14  چهارده مجموعه ورزشی
16 مصطفی            حبیبی مفتخری 14  چهارده اغذیه
17 علی                         رضایی 15  پانزده میوه فروشی
18 ابراهیم                      صالحی 13  سیزده آرایشگاه
19 عباس                        اشتیاقی 15  پانزده اغذیه
20 شهریار                     رضایی 16  شانزده مواد غذایی
21 علی                    جباری پتکلو 18  هیجده سوپر مارکت
22 هادی                       خدادادی 18  هیجده رستوران
23 امیر رضا                    ورزیده 15  پانزده مواد غذایی
24 یونس            رستمی کمال آباد 14  چهارده چلوکبابی
25 محمد                      محمد جعفریان 17  هفده چلوکبابی
26 رستم             رستمی کمال آباد 15  پانزده چلوکبابی
27 محبوبه                       حیدری 17  هفده سبزی خرد کنی
28 مختار                 اظهری سیس 15  پانزده سوپر مارکت
29 علی اصغر                  رضایی 15  پانزده خوار وبار
30 بیژن                         حیدری 15  پانزده طباخی
31 محمد رضا                حیات بخش 16  شانزده سوپر مارکت

بدین وسیله گواهی میشود افراد مشروحه زیل کلاس آموزش دوره سیصد و شانزده را که از تاریخ1398/8/22 لغایت1398/8/28 بر گزار گردیده با موفقیت به پایان رسانده و موفق به اخذ گواهینامه مربوطه گردیده اند.  تاریخ امتحان1398/8/28

ردیف نام                           نام خانوادگی نمره اخذ شده با عدد و حروف نوع صنف
1 عباس                     سیاه تااش 15  پانزده رستوران
2 سید ولی             حسینی رامشه 14  چهارده اغذیه فروشی
3 سید مهدی                     نبوی 18  هیجده سوپرمارکت
4 محمد                            تات 17  هفده رستوران
5 خدیجه              حاتمی صومعه 16  شانزده رستوران
6 فرزی                     منصوری 17  هفده کبابی
7 سید اسماعیل               موسوی 14  چهارده اغذیه
8 حسین                         حبیبی 16  شانزده مواد غذایی
9 فاطمه                      درودیان 16  شانزده مربی مهد کودک
10 الهام                          موسوی 18  هیجده مجموعه ورزشی
11 مرتضی                    شیرازی 16  شانزده کبابی
12 رقیه                      طبا طبایی 14  چهارده مواد غذایی
13 جواد                 ملازاده نفوتی 17  هفده ارایشگر
14 مجتبی               لطفی نیستانک 13  سیزده چلوکبابی
15 محمد امین                  وجدانی 15  پانرده خواروبار
16 نفیسه            شیرازی مافی اباد 17  هفده آرایشگاه
17 علیرضا                         گلشن 15  پانزده مواد غذایی
18 مرضیه                        دادفر 15  پانزده مجموعه ورزشی
19 مونا                    نوده فراهانی 16  شانزده مواد غذایی
20 محسن                     علی پور 16  شانزده عطاری
21 محمد                  مفتخر حسینی 18  هیجده میوه وسبزی
22 معصومه                     شریفی 18  هیجده آرایشگاه
23 محمد  رضا                سلیمانی 16  شانزده سوپرمارکت
24 ابراهیم           عرب رحمتی پور 16  شانزده سوپرمارکت
25 محمد                          زندی 17  هفده مجموعه ورزشی
26 مجید                       جوکاری 16  شانزده قهوه خانه
27 محمد صادق                 معاون 14  چهارده خواروبار
28 علیرضا                     محمدی 17  هفده خوار وبار
29 محمد رضا        هدایتی زفرقندی 14  چهارده مواد غذایی
30 نادر                   میرزائی زاده 13  سیزده اغذیه
31 رضا                           اکبری 18  هیجده رستوران
32 کاوه                          دودمان 14  چهارده کبابی

بدین وسیله گواهی میشود افراد مشروحه زیل کلاس آموزش دوره سیصد و پانزده را که از تاریخ1398/8/8 لغایت1398/8/14 بر گزار گردیده با موفقیت به پایان رسانده و موفق به اخذ گواهینامه مربوطه گردیده اند.  تاریخ امتحان1398/8/14

ردیف نام                           نام خانوادگی نمره اخذ شده با عدد و حروف نوع صنف
1 حبیب اله                بختیاری فر 15  پانزده خواربار
2 سید محسن                  آرامیان 19  نوزده کبابی
3 ملیحه                    عبدالرزاق 20  بیست مجموعه ورزشی
4 زهرا               حسین میخ چی 20  بیست مجموعه ورزشی
5 امید                          احمدی 18  هیجده لبنیات
6 نوراله                         ایوبی 18  هیجده نانوایی
7 امیر                       امان زاده 12  دوازده نانوایی
8 خلیل                   قوی دل امند 14  چهارده نانوایی
9 جواد                          کریمی 18  هیجده نانوایی
10 رضا                         عباسی 18  هیجده نانوایی
11 حسین                        حیدری 17  هفده لبنیات
12 سجاد                آگاهی اق قلعه 16  شانزده بیمارستان
13 منا                          مهرابی 18  هیجده آرایشگاه
14 صغری                   منصوری 17  هفده آرایشگاه
15 مژگان                      رمضان 18  هیجده آرایشگاه
16 محمد مهدی                     قمی 14  چهارده سوپرمارکت
17 حمید رضا             باقری ولمی 17  هفده اغذیه
18 توران              دویسی موکویی 15  پانزده خواروبار
19 مجید                حسینی گرامی 19  نوزده لبنیات
20 امید                         صلواتی 18  هیجده کبابی
21 سعید                       کدخداوند 19  نوزده کبابی
22 حوا                  خواجه گنگری 17  هفده خوار وبار
23 صابر                          آقائی 19  نوزده رستوران بیمارستان
24 اصغر                          معظم 16  شانزده مواد غذایی
25 خیبر                            پیمان 15  پانزده کبابی
26 عباس                      میرزاوند 18  هیجده کبابی
27 علی                          جعفری 13  سیزده خوار وبار
28 محمد رضا                      آبی 18  هیجده اغذیه
29 حمید               نجاتی  کماچالی 15  پانزده خواروبار
30 سوسن             وحدانی صید آباد 20  بیست مجموعه ورزشی
31 فاطمه                   فامیل پلویی 19  نوزده مجموعه ورزشی
32 مهدی                       ولدبیگی 15  پانزده چلوکبابی
33 الله ویردی         شهرتی بخشایش 17  هفده نانوایی
34 فرامرز                  امیری امند 12  دوازده نانوایی
35 مظاهر                خلیلی ماشک 17  هفده بوفه مدرسه
36 یعقوب                فرهاد جعفری 14  چهارده تهیه غذا

بدین وسیله گواهی میشود افراد مشروحه زیل کلاس آموزش دوره سیصد و چهارده را که از تاریخ1398/7/24 لغایت1398/8/1 بر گزار گردیده با موفقیت به پایان رسانده و موفق به اخذ گواهینامه مربوطه گردیده اند.  تاریخ امتحان1398/8/1

ردیف نام                       نام خانوادگی نمره اخذ شده با عدد و حروف نوع صنف
1 مرتضی                         احمدی 17  هفده آبمیوه
2 مجید                           مقیمیان 18  هیجده رستوران
3 ثریا                                زینقی 14  چهارده آرایشگاه
4 مهدی            مهزونی بجستانی 17  هفده نانوایی
5 الهام                           سعیدی 16  شانزده مواد غذایی
6 جاوید                  علی جان زاده 15  پانزده دیزی سرا
7 محمدعل                         ایوبی 13  سیزده نانوایی
8 احمد                بابایی پهمدانی 14  چهارده رستوران بیمارستان
9 زهرا             حسینی احمد فدااه 18  هیجده مواد غذایی
10 حسین                      نعمت زاد 18  هیجده مواد غذایی
11 محمد  حسین                 بگدلی 15  پانزده چلوکبابی
12 ابراهیم                         بخشی 14  چهارده چلوکبابی
13 سعید                          نراقی 18  هیجده لبنیات
14 رویا              جودی اقجه کندی 16  شانزده ابدارخانه
15 حمیده                            نجفی 16  شانزده ابدارخانه
16 زهرا                              حجتی 20  بیست لوازم قنادی
17 حسن                           حیدری 14  چهارده                 لبنیات

بدین وسیله گواهی میشود افراد مشروحه زیل کلاس آموزش دوره سیصد و سیزده را که از تاریخ1398/7/20 لغایت1398/7/25 بر گزار گردیده با موفقیت به پایان رسانده و موفق به اخذ گواهینامه مربوطه گردیده اند.  تاریخ امتحان1398/7/25

ردیف نام                           نام خانوادگی نمره اخذ شده با عدد و حروف نوع صنف
1 ابوالفضل                    سلیمانی 19  نوزده رستوران
2 سعید                    آقایی شرنق 15  پانزده ترشیجات
3 مهدی                            سالم 18  هیجده رستوران
4 علیرضا          پیرهادی تواندشتی 15  پانزده آجیل وخشکبار
5 میلاد                       احمد وند 14  چهارده رستوران
6 صالح                      حامدی فر 14  چهارده فست فود
7 حسین                          غلامی 16  شانزده کبابی
8 زهره                     خوب بخت 18  هیجده آرایشگاه
9 مجتبی                           ناظر 18  هیجده رستوران
10 سید قاسم                     موسوی 18  هیجده خوار وبار
11 محمد                             تقوی 14  چهارده آرایشگاه
12 محمد رضا                  حمزه لو 18  هیجده اغذیه
13 سیدحسین                   میرهادی 18  هیجده اغذیه
14 معصومه                    میرهادی 17  هفده اغذیه
15 سمیه                          راحلان 18  هیجده آرایشگاه
16 سامان                        برزویی 17  هفده قهوه فروشی
17 امیر              عبداله زاده کندری 17  هفده قنادی
18 حسین         کریم نژاد ایردموسی 16  شانزده موادغذایی
19 ندا                 شیرازی مافی آباد 17  هفده آرایشگاه
20 جانعلی                         داودی 13  سیزده نانوایی

بدین وسیله گواهی میشود افراد مشروحه زیل کلاس آموزش دوره سیصد و دوازده را که از تاریخ1398/7/13 لغایت1398/7/18 بر گزار گردیده با موفقیت به پایان رسانده و موفق به اخذ گواهینامه مربوطه گردیده اند.  تاریخ امتحان1398/7/18

ردیف نام                           نام خانوادگی نمره اخذ شده با عدد و حروف نوع صنف
1 حسین                    نراقی پور 16  شانزده لبنیات
2 سیدمحمد امین        مقیمی کیوج 15  پانزده آبمیوه و بستنی
3 مجتبی                      خطیبان 16  شانزده عطاری
4 عقیل                         ارشک 18  هیجده قنادی
5 عبداله                       مقیمیان 15  پانزده تهیه غذا
6 ها جر                        کماسی 17  هفده تهیه غذا
7 هادی             صلواتی  طهرانی 18  هیجده لبنیات
8 آمنه               دولت خواه چری 16  شانزده مجموعه ورزشی
9 مصطفی          حاتم نژاد فشتمی 17  هفده تالار
10 حسام                            جنتی 17  هفده تالار
11 شادی                     پرهیزکار 16  شانزده مواد غذایی
12 هادی                          آزادی 18  هیجده خواروبار
13 محدثه              فلاح تیسمی رو 17  هفده مهد کودک
14 اکبر                 رضایی سمائی 18  هیجده سوپرمارکت
15 مهدی                 حاجی قنبری 14  چهارده عطاری
16 معصومه                  میرصانع 17  هفده اغذیه
17 محمد                         حسینی 18  هیجده تهیه غذا
18 عبداله                     طوسی فر 19  نوزده خواربار
19 فریدون                      قاسمی 17  هفده آجیل وخشکبار
20 محمد                     راست بود 17  هفده آجیل وخشکبار
21 آندره              کشیش هارطون 15  پانزده رستوران
22 رحمان                         آقایی 14  پهارده مرغ فروشی
23 فرشاد                 عباسقلی زاده 15  پانزده آرستوران
24 نگین                          دقاقله 15  پانزده مواد غذایی
25 مهدی                    سیف الهی اصل 17  هفده قصابی

بدین وسیله گواهی میشود افراد مشروحه زیل کلاس آموزش دوره سیصد و یازده را که از تاریخ1398/7/1 لغایت1398/7/7 بر گزار گردیده با موفقیت به پایان رسانده و موفق به اخذ گواهینامه مربوطه گردیده اند.  تاریخ امتحان1398/7/7

ردیف نام                           نام خانوادگی نمره اخذ شده با عدد و حروف نوع صنف
1 امیر                           گلشانی 18  هیجده لبنیات
2 کامران           خورسند میرمحله 15  پانزده لبنیات
3 مرتضی                       انیسی 18  هیجده عطاری
4 مهرداد                        کشفی 20  بیست بستنی وآبمیوه
5 مهدی                        مولائی 18  هیجده سوپرمارکت
6 ملک                      حبیب پور 18  هیجده رستوران بیمارستان
7 علی اصغر            داراب ویرثق 12  دوازده میوه فروشی
8 مجید                        قادرزاده 19  نوزده خواربار
9 فائزه             کبری احمد ابادی 16  شانزده آرایشگر
10 شعبانعلی                     محمدی 13  سیزده خواربار
11 نجف                 سروری عنایت 19  نوزده لوازم قنادی
12 ناصر            صفاری عبسی لو 17  هفده چایخانه
13 بهاره                  فوقانی بایکی 15  پانزده مجموعه ورزشی
14 حنانه سادات            ذاکری جزه 20  بیست مجموعه ورزشی
15 سعید               شیرزاده وحیدی 15  پانزده مواد غذایی
16 افسانه                          بناکار 18  هیجده مربی مهد کودک
17 علی اصغر                    کرمی 17  هفده خواروبار
18 حسین                شیر محمد لو 20  بیست کبابی
19 احمد                          کاظمی 17  هفده کبابی
20 اسداله                      جعفرزاده 19  نوزده کبابی
21 حسن                           عوت 16  شانزده کبابی
22 احمد                         جعفری 19  نوزده کبابی
23 سید امین              موسوی تبار 18  هیجده کبابی
24 مبین                     وحدانی فر 17  هفده کبابی
25 سید محمد              موسوی تبار 19  نوزده کبابی
26 مهدی                       راستگو 18  هیجده قهوه خانه
27 پوریا               سلیمانی نیگجه 19  نوزده کبابی
28 محمدحسین         حاج علی اکبر نعلبند 16  شانزده کبابی
29 اسلام                              با با ئی 14  چهارده سوپرمارکت
30 هادی                          برهانی 16  شانزده نانوایی
31 ناصر                         کلاشی 13  سیزده قهوه خانه
32 محمد                   اوموئی میلان 14  چهارده                قهوه خانه

بدین وسیله گواهی میشود افراد مشروحه زیل کلاس آموزش دوره سیصد و ده را که از تاریخ1398/6/25 لغایت1398/6/31 بر گزار گردیده با موفقیت به پایان رسانده و موفق به اخذ گواهینامه مربوطه گردیده اند.  تاریخ امتحان1398/6/31

ردیف نام                           نام خانوادگی نمره اخذ شده با عدد و حروف نوع صنف
1 مهدی       شاه میرزایی جوشقانی 17  هفده نانوایی
2 علی اکبر       خاندانی مقدم شندی 16  شانزده سوپر مارکت
3 غلامرضا                حسین زاده 17  هفده برنج فروشی
4 محمد               میرزا ابراهیمی 14  چهارده سوپرمارکت
5 رحمان                  جودی امند 13  سیزده نانوایی
6 علی                       معصومی 16  شانزده نانوایی
7 تورج                   فروزش پی 15  پانزده مواد غذایی
8 محمد امین                  علیزاده 15  پانزده مواد غذایی
9 سینا                       آزاد بخت 16  شانزده کبابی
10 محمود                       هاشمی 14  چهارده کبابی
11 بی بی خانم               شاهرخی 13  سیزده سوپرمارکت
12 هادی                        احسانی 17  هفده سوپر مارکت
13 مریم          میرزایی یالقوز اقاج 19  نوزده سوپر مارکت
14 سید حسام           موسوی ایرائی 19  نوزده کبابی
15 حسین                       سلطانی 18  هیجده کبابی
16 علی          محمد علیپور زیمسار 13  سیزده کبابی
17 فرزانه              کریمی سلوکلو 16  شانزده مهد کودک
18 مطهره                   نامدار فرد 14  چهارده مهد کودک
19 سید محسن                     پیمان 18  هیجده خوار وبار
20 نوروز           میرزایی خانقاهی 14  چهارده مرغ وگوشت
21 اصغر                     عاقل امند 13  سیزده نانوایی
22 رضا                           ایوبی 15  پانزده نانوا
23 مرتضی             مرتضوی قهی 17  هفده کبابی
24 محمدحسین             کثیری قهی 18  هیجده کبابی
25 حیدر                            نجفی 15  پانزده کبابی
26 علی محمد         حسین وند شرفی 17  هفده کبابی
27 سید علی اکبر       فرشید محمدی 18  هیجده کبابی
28 وحید          حاج علی اکبر نعلبند 18  هیجده کبابی
29 فائزه                          قشونی 16  شانزده مهد کودک
30 نادر                         شادمانی 17  هفده کبابی
31 اسماعیل                  ضیاء امند 13  سیزده نانوایی
32 فاطمه                  جهانی وقار 18  هیجده مواد غذایی

بدین وسیله گواهی میشود افراد مشروحه زیل کلاس آموزش دوره سیصد و نه را که از تاریخ1398/6/23 لغایت1398/6/28 بر گزار گردیده با موفقیت به پایان رسانده و موفق به اخذ گواهینامه مربوطه گردیده اند.  تاریخ امتحان1398/6/28

ردیف نام                           نام خانوادگی نمره اخذ شده با عدد و حروف نوع صنف
1 محمد                        پرورده 15  پانزده قهوه خانه
2 داریوش            توانا پشت مخی 16  شانزده قهوه خانه
3 مازیار     علی نژاد پشت مساری 15  پانزده قهوه خانه
4 علی                              نیلی 18  هیجده قصابی
5 هانیه                جعفری موگویی 18  هیجده مربی مهد
6 آرمین                       سرپاسی 18  هیجده رستوران
7 اسماعیل                      کماسی 13  سیزده تهیه غذا
8 جواد                          کماسی 13  سیزده تهیه غذا
9 سید مسعود               ذوالفقاری 18  هیجده چلوکبابی
10 مسلم                      شهریاری 17  هفده چلوکبابی
11 محمدرضا               قلی بیکیان 15  پانزده اغذیه
12 داود                            فضلی 18  هیجده آجیل وخشکبار
13 قدرت                      رمضانی 17  هفده مجموعه ورزشی
14 یوسف                          نقدی 17  هفده خواروبار
15 شهریار                      جعفری 15  پانزده اغذیه
16 ابراهیم                   پورکاوسی 18  هیجده آرایشگاه
17 مصطفی                  چراغ پور 17  هفده کبابی
18 رضا                      کامیاب پناه 17  هفده کبابی
19 محمد                           عبدلی 17  هفده قهوه خانه
20 احمد                سحرخیزکوشالی 15  پانزده قنادی
21 سیدابراهیم       طباطبایی نژادفرد 15  پانزده مجموعه ورزشی
22 حمیده                        اسلامی 18  هیجده مهد کودک
23 حمید                        امانخانی 15  پانزده مرغ فروشی

بدین وسیله گواهی میشود افراد مشروحه زیل کلاس آموزش دوره سیصد و هشت را که از تاریخ1398/6/9 لغایت1398/6/14 بر گزار گردیده با موفقیت به پایان رسانده و موفق به اخذ گواهینامه مربوطه گردیده اند.  تاریخ امتحان1398/6/14

ردیف نام                           نام خانوادگی نمره اخذ شده با عدد و حروف نوع صنف
1 محمدعلی        حسین ابیانه نظری 14  چهارده آبمیوه
2 مهدی             پورعبدالله دیزجی 15  پانزده قهوه خانه
3 حامد                   خسرو آبادی 15  پانزده میوه فروشی
4 حامد                    محمد مرادی 16  شانزده چایخانه
5 جعفر               نبی زاده زکریا 16  شانزده سوپرمارکت
6 فرزاد                نصیری کران 16  شانزده مواد غذایی
7 سحر                         غلامی 18  هیجده بوفه مدرسه
8 امیر                     احسان پور 20  بیست لبنیات
9 فرامرز                   عظیم اف 18  هیجده قهوه خانه
10 مهری                  صالح آبادی 18  هیجده بوفه استخر
11 محمد                         یعقوبی 17  هفده خوار وبار
12 حسن                    شایسته مجد 17  هفده قنادی
13 عباس                      سقرجوقی 17  هفده آشپزخانه بیمارستان
14 نایت                          سجادی 17  هفده آشپزخانه بیمارستان
15 حمیده           پرهیزکار عیسی لو 18  هیجده آشپزخانه بیمارستان
16 فاطمه                         کارگر 18  هیجده آشپزخانه بیمارستان
17 سید عباس                    آبنیکی 16  شانزده آشپزخانه بیمارستان
18 مصطفی                     منتهایی 19  نوزده سوپر مارکت
19 محمد                          حسنیان 14  چهارده لوازم قنادی
20 مجید                          کارور 18  هیجده قهوه
21 سعید                  کاظمی مازی 18  هیجده جگرکی
22 محمد                          صدیقی 15  پانزده عطاری
23 محمد مهدی  انصاری خواه ماسوله 15  پانزده آرایشگاه
24 مهدی                آرانی حصاری 18  هیجده مرغ فروشی
25 سید قاسم                     آرامیان 19  نوزده کبابی
26 امیرحسین                     جمالی 19  نوزده کبابی
27 فریبا                          کلهری 15  پانزده مربی مهد کودک
28 حسن                          حدادی 18  هیجده تهیه غذا
29 محسن              حستلویی ممقانی 17  هفده آجیل وخشکبار
30 هادی                        رمضانی 17  هفده ساندویج
31 سید ابراهیم               ذوالفقاری 15  پانزده چلوکبابی
32 امیر                      ابراهیم پور 12  دوازده خواربار
33 میثم                           طاهری 15  پانزده قهوه خانه
34 مصطفی                  توکلی کشه 12  دوازده آبمیوه
35 قربان صحت               نوروزی 15  پانزده تهیه غذا

طراحی سایت