ارائه گواهینامه

پس از طی دوره آموزشی و موفقیت در آزمون، گواهینامه آموزش بهداشت اصناف صادر می گردد.

برگزاری آزمون

در پایان هر دوره آموزشی، از مطالب آموزش داده شده در طول دوره آزمون برگزار می گردد.

 

دوره های آموزشی

برگزاری دوره های آموزشی بهداشت اصناف، زیر نظر شبکه بهداشت شرق توسط اساتید مجرب

 

لیست نمرات

 

بدین وسیله گواهی میشود افراد مشروحه ذیل کلاس آموزش دوره سیصد وشصت و دو را که امتحان انها در تاریخ1399/12/26 بر گزار گردیده با موفقیت به پایان رسانده و موفق به اخذ گواهینامه مربوطه گردیده اند.

ردیف نام                           نام خانوادگی نمره اخذ شده با عدد و حروف نوع صنف
1 میثم                         امید نژاد 15  پانزده مواد غذایی
2 لطیف                فهمی بیله سوار 17  هفده پروتئین
3 ناصر                        عبدالهی 16  شانزده نانوایی
4 سید میرزا                     قوامی 15  پانزده رستوران
5 محسن                       کثیر لو 17  هفده کبابی
6 ولی اله                         شیری 16  شانزده کبابی
7 یداله                            شیری 17  هفده کبابی
8 مائده                       کشت کار 18  هیجده مواد غذایی
9 محسن                        فصیحی 16  شانزده مواد غذایی
10 اکبر                            حسنی 16  شانزده میوه
11 فرزانه                          کیانی 15  پانزده مواد غذایی
12 مرتضی                       راوک 16  شانزده کبابی
13 فاطمه                          اکبری 15  پانزده مواد غذایی
14 فاطمه                قربانی  سالمی 13  سیزده پروتئین
15 علیرضا              حجابی زرمهری 15  پانزده پروتئین
16 هابدین              مولائی دوزدذسی 17  هفده اغذیه
17 حسن                           مولائی 15  پانزده اغذیه

بدین وسیله گواهی میشود افراد مشروحه ذیل کلاس آموزش دوره سیصد وشصت و یک را که امتحان انها در تاریخ1399/12/17 بر گزار گردیده با موفقیت به پایان رسانده و موفق به اخذ گواهینامه مربوطه گردیده اند.

ردیف نام                           نام خانوادگی نمره اخذ شده با عدد و حروف نوع صنف
1 ریحانه                     شیرزاد 14  چهارده ارایشگاه
2 علیرضا                    قربانی 12  دوازده آبمیوه و بستنی
3 محمود                     حافظی 13  سیزده آبمیوه و بستنی
4 محمد                      حاجوی 12  دوازده آبمیوه وبستنی
5 سینا                          بابائی 14  چهارده آبمیوه وبستنی
6 انیتا            محمدراده رضائی 17  هفده مواد غذایی
7 حمید رضا                عامری 13  سیزده پروتئینی
8 حسن                      جراحی 15  پانزده کبابی
9 احمد                      اسدزاده 15  پانزده مواد غذایی
10 محمد                      رحمتی 12  دوازده ابمیوه بستنی
11 غلامرضا              ابوفا ضلی 16  شانزده قصابی
12 زاهرا                      راسخ 13  سیزده مواد غذایی
13 جعفر                مهرابی زاده 12  دوازده کبابی
14 کاظم                  ایرانی امند 14  چهارده نانوایی
15 محرم                 ایرانی امند 14  چهارده نانوایی
16 مرتضی              ایرانی امند 14  چهارده نانوایی
17 احسان                     عباسی 13  سیزده پروتئین
18 محسن  خلجی حصارحسن بیکی 12  دوازده مرغ فروشی
19 محمد حسن                 رجبی 16  شانزده موادغذایی
20 محمد                      اشتیاقی 15  پانزده پروتدینی
21 مجید                         بیاتی 15  پانزده اغذیه
22 علی                      رضائی 14  چهارده اغذیه
23 مجید             جوانمرد قدیری 16  شانزده مواد غذایی
24 اکبر                          بدیعی 16  شانزده ابمیوه بستنی
25 بهزاد               مرادی کا لیان 12  دوازده مواد غذایی
26 محمد جواد            شریفی تیا 13  سیزده خواربار
27 فرامرز                مولائی دوزدرسی 14  چهارده اغذیه
28 حسن                    جواهری 14  چهارده کبابی
29 محمد                       دهقان 13  سیزده کبابی
30 الهام            بختیاری دولابی 13  سیزده ارایشگر
31 ملیحه        اکبری احمد ابادی 16  شانزده ارایشگر
32 کاظم              علیمرادی کلاتی 12  دوازده نانوایی
33 مسعود         غفرانی دیسفانی 16  شانزده نانوایی
34 مهدی            کیانی نیستانک 15  پانزده کبابی
35 سعید            مهرابی زاده راد 16  شانزده کبابی
36 اژدر                    محمدی 13  سیزده نانوایی
37 مصطفی                 محمدی 13  سیزده قنادی
38 داود          مهدوی هزاوه 16  شانزده قصاب
39 قاسم          عالی زاده داشلجه 14  چهارده اغذیه
40 اسماء                کماسی 14  چهارده تهیه غذا
41 مهدی                کماسی 13  سیزده تهیه غذا
42 علیرضا                اسماعیلی 15  پانزده خشکبار
43 زیبا                   حیدری 14  چهارده موادغذایی
44 یوسف             کریم فامیان 16  شانزده خشکبار

بدین وسیله گواهی میشود افراد مشروحه ذیل کلاس آموزش دوره سیصد وشصت را که امتحان انها در تاریخ1399/12/2 بر گزار گردیده با موفقیت به پایان رسانده و موفق به اخذ گواهینامه مربوطه گردیده اند.

ردیف نام                           نام خانوادگی نمره اخذ شده با عدد و حروف نوع صنف
1 مرتضی                  آتش افروز 12  دوازده نانوایی
2 رحمت اله                     ملکی 12  دوازده موادغذایی
3 صابر                       کماسی 15  پانزده تهیه غذا
4 محمد                          کماسی 15  پانزده تهیه غذا
5 اکبر                           محمدی 17  هفده نانوایی
6 ابادر                   حبیبی بنه 16  شانزده میوه فروشی
7 منصور                   نی زن 14  چهارده اغذیه
8 علی                     دامن دریا 19  نوزده نانوایی
9 غلامرضا    پورابراهیمی راسته کناری 14  چهارده ارایشگاه
10 فریدون                      کرمی 15  پانزده قنادی
11 مهدی                          نیتی 14  چهارده نانوایی
12 علی                            نیتی 12  دوازده نانوایی
13 محمد                 کاطمی تفرشی 13  سیزده مواد غذایی
14 میلاد           برادران سرخابی 14  چهارده خواربار
15 محمد               احمدی فرد مقدم 16  شانزده نانوایی
16 محمد          مقینی دورود خانی 14  چهارده ارایشگر
17 محمدمهدی             اسدی مزینان 16  شانزده خشکبار
18 مهدی                      افشارفر 16  شانزده موادغذایی
19 محسن                      غفاری 16  شانزده موادغذایی
20 قرزانه                      کائیدی 13  سیزده موادغذایی
21 حسین                       دوستی 19  نوزده نانوایی
22 مهدی              رحمتی قلتوقی 16  شانزده نانوایی
23 ناصر       زادعاشور لیفکوئی 14  چهارده نانوایی
24 عرفان             جعفری طاوی 16  شانزده موادغذایی
25 مسعود                   نوروزی 17  هفده خواربالر
26 حسین                       مخملی 17  هفده ابمیوه و بستنی
27 مسعود              خانلری مقدم 17  هفده ابمیوه و بستنی
28 پری                        پیشکو 19  نوزده ارایشگاه
29 حمید                عثمانی روندی 17  هفده اغذیه
30 حامد                         محبی 17  هفده کبابی
31 عابد                         محبی 18  هیجده کبابی
32 وحید                     اسفندیاری 12  دوازده پروتئین
33 حسین             رستگار عموقین 14  چهارده اقامتگاه
34 بابک                           پا زن 15  پانزده اقامتگاه

بدین وسیله گواهی میشود افراد مشروحه ذیل کلاس آموزش دوره سیصد وپنجاه ونه  را که امتحان انها در تاریخ1399/11/20 بر گزار گردیده با موفقیت به پایان رسانده و موفق به اخذ گواهینامه مربوطه گردیده اند.

ردیف نام                           نام خانوادگی نمره اخذ شده با عدد و حروف نوع صنف
1 محمد            خدادی پره یوسفیان 14  چهارده خشکبار
2 سلیم                           نصیری 14  چهارده خشکبار
3 سمیرا                           طالبی 14  چهارده خشکبار
4 منیرسادات  حسینی پاکدل  عنبران 17  هفده مواد غذایی
5 حسین                    رفیعی انور 14  چهارده مواد غذایی
6 ناد علی                       یوسفی 12  دوازده تهیه غذا
7 فلامرز                        احمدی 14  چهارده تهیه غذا
8 سعید                  زارعی روشن 12  دوازده تهیه غذا
9 رضا                          کماسی 12  دوازده تهیه غذا
10 محمد رضا                   اردونی 14  چهارده تهیه غذا
11 حسین                         زارعی 15  پانزده تهیه غذا
12 فرهاد                عالی پوراردی 12  دوازده تهیه غذا
13 محمد                        رمضانی 16  شانزده مواد غذایی
14 امیرحسین              قاسمی یکتا 14  چهارده خشکبار
15 محمد تقی              محمدی داینی 12  دوازده پروتدینی
16 اسماعیل                    رمضانی 15  پانزده نانوایی
17 عبداله             حسن زاده للکامی 16  شانزده قنادی
18 ابراهیم                        محمدی 15  پانزده قنادی
19 عباس                       معصومی 16  شانزده مواد غذایی
20 اسداله                    داوری خلج 15  پانزده قنادی
21 ناهید                          صیادی 15  پانزده آرایشگر
22 علیرضا             متقی مریدانی 19  نوزده آرایشگر
23 علیرضا                      ابشلی 13  سیزده پروتئین
24 زهرا                شفیعی گنجه 15  پانزده مواد غذایی
25 جواد                     ولی زاده 12  دوازده مواد غذایی
26 وحید                       اکبری 16  شانزده مواد غذایی
27 محمدجواد                     اکبری 15  پانزده مواد غذایی
28 صادق                  باقری زاده 14  چهارده مواد غذایی
29 اکبر                         باقری 18  هیجده خواربار
30 شهریار                     محمدی 16  شانزده قنادی
31 حمید                        قادری 15  پانزده قصابی
32 محمد                     صفری راد 14  چهارده مواد غذایی

بدین وسیله گواهی میشود افراد مشروحه ذیل کلاس آموزش دوره سیصد وپنجاه وهشت  را که امتحان انها در تاریخ1399/11/9 بر گزار گردیده با موفقیت به پایان رسانده و موفق به اخذ گواهینامه مربوطه گردیده اند.

ردیف نام                           نام خانوادگی نمره اخذ شده با عدد و حروف نوع صنف
1 محمد                   شرف همدانی 13  سیزده خواربار
2 محمدامین       کامرانی دستجردی 17  هفده خشکبار
3 مهدی                       مجاور 18  هیجده تهیه غذا
4 هادی            هوشمند گنبد جق 13  سیزده نانوایی
5 مهرداد    طاهری محمود ابادی 14  چهارده تهیه غذا
6 علی اکبر                سرگزی 14  چهارده تهیه غذا
7 حسین              فاتحی پیکانی 13  سیزده سوپرمارکت
8 یاسر                        جیبی 16  شانزده ارایشگاه
9 علی اصغر حاجی حسینی گزستانی 14  چهارده نبات پزی
10 محمد رضا                   الماسی 16  شانزده قصابی
11 علی                        الماسی 14  چهارده قصابی
12 سید مصطفی            موسوی 18  هیجده طباخی
13 میلاد              حسینی سیانکی 15  پانزده مواد غذایی
14 حمیدرضا                  جمالی 14  چهارده قنادی
15 محمد حسان               اقاشریف 13  سیزده مواد غذایی
16 مهدی                     هداوندی 17  هفده مواد غذایی
17 علی                گلستانی خانقاه 19  نوزده ارایشگاه
18 زهرا               حجازی زاده 16  شانزده مواد غذایی
19 محمد مهدی          پریاری کشه 14  چهارده مواد غذایی
20 احمد                        ملکان 17  هفده ارایشگاه
21 محمد                         عبادی 14  چهارده اغذیه
22 مهرناز                 ره شناس 17  هفده مواد غذایی
23 پوریا                   علیشاهی 15  پانزده کافه
24 علی               آقا نبی قلهکی 14  چهارده خشکبار
25 مجتبی                 گوهرخای 16  شانزده عطاری
26 عیسی         عموئی سراجاری 16  شانزده میوه
27 مسلم                        خلجی 13  سیزده تالار
28 کاوس         نجفی  مهری پور 12  دوازده تالار
29 عبداله              زمانی آقبلاغ 12  دوازده تالار
30 محمد                          قوامی 17  هفده تالار
31 مجتبی                     محمدپور 16  شانزده مواد غذایی
32 رسول                     کماسی 18  هیجده تهیه غذا
33 فاطمه                     یغمائی 15  پانزده مواد غذایی
34 عبدالرزاق          اکبرزاده قهی 17  هفده لبنیات
35 رضا               عواطفی امجد 13  سیزده کبابی
36 فاطمه                    کلانتری 17  هفده مواد غذایی

بدین وسیله گواهی میشود افراد مشروحه ذیل کلاس آموزش دوره سیصد وپنجاه وهفت  را که امتحان انها در تاریخ1399/11/1 بر گزار گردیده با موفقیت به پایان رسانده و موفق به اخذ گواهینامه مربوطه گردیده اند.

ردیف نام                           نام خانوادگی نمره اخذ شده با عدد و حروف نوع صنف
1 علیرضا            شهیمی 15  پانزده عطاری
2 سید محمد        میرباقری 12  دوازده خواربار
3 کیانوش      کوچکی چوکامی 12  دوازده ارایشگاه
4 مهرداد                 زمانی 14  چهارده مواد غذایی
5 ابوالفضل       واحدی داینی 12  دوازده قصابی
6 فرهاد             ولی مرادی 16  شانزده موادغذایی
7 علی                    عباسی 14  چهارده کبابی
8 سیدمجید    ابراهیم نیا واقعه دشتی 12  دوازده ارایشگاه
9 علیرضا                  امتی 15  پانزده اغذیه
10 هادی               بهمنی سیر 17  هفده کبابی
11 سید احمد             موسوی 15  پانزده اغذیه
12 مجتبی                  کریمی 17  هفده مواد غذایی
13 عصمت   محسنی گرهرودی 18  هیجده ارایشگاه
14 مهدی                     امتی 17  هفده پروتذینی
15 علی                   جعفری 14  چهارده نانوایی
16 محمدتقی               قربانی 17  هفده مواد غذایی
17 مجید             رمضانی 18  هیجده جگرکی
18 مجید   حقیقت بین امینی نژاد 19  نوزده جگرکی
19 عاطفه                 سلیمانی 15  پانزده ارایشگاه
20 اسماعیل     جدی فطب ابادی 14  چهارده قنادی
21 سجاد         درائی شه بابکی 16  شانزده تهیه غذا
22 محسن                 تقی پور 15  پانزده تهیه غذا
23 فرقد                     معمور 14  چهارده اغذیه
24 یوسف                 جمالی فلاح 13  سیزده طباخی
25 فلاح               اقلیمی دژ 13  سیزده اغذیه
26 محسن         عطاءاله تبریزی 16  شانزده کبابی
27 رضا              سپید دست 15  پانزده کبابی
28 مهدی    بهرامی مقدم مرکیه 15  پانزده کبابی
29 علی اکبر            سلیمانی 12  دوازده نانوایی
30 حسین                سلیمانی 14  چهارده نانوایی
31 فریبا              شاکری نیا 13  سیزده مواد غذایی
32 سعید                    مالی 17  هفده ارایشگاه
33 سید حسین     موسوی زاده تهرانی 15  پانزده ارایشگاه
34 محسن              محرابی 14  چهارده نانوایی
35 سیدمجتبی         عسکرزاده 12  دوازده نانوایی

بدین وسیله گواهی میشود افراد مشروحه ذیل کلاس آموزش دوره سیصد وپنجاه وشش  را که امتحان انها در تاریخ1399/10/25 بر گزار گردیده با موفقیت به پایان رسانده و موفق به اخذ گواهینامه مربوطه گردیده اند.

ردیف نام                           نام خانوادگی نمره اخذ شده با عدد و حروف نوع صنف
1 میثم                        حسین پور 16  شانزده جگرکی
2 مسعود                         بابوته 14  چهارده جگرکی
3 حسین                خاکپور شولمی 14  چهارده قنادی
4 حسن                 نعمتیان جلودار 16  شانزده قنادی
5 حامد                  لطیفی ممقانی 15  پانزده چایخانه
6 حسن         اسحقی کچو مثقالی 16  شانزده قهوه خانه
7 علی                       احمد پور 15  پانزده قهوه خانه
8 داود          زوارئیان کچومثقالی 13  سیزده قهوه خانه
9 سجاد                        کماسی 16  شانزده کبابی
10 امیر                 نظری ژاله 14  چهارده کلوچه پزی
11 حسن                    خود ارام 14  چهارده کبابی
12 شقایق                       منتظر 16  شانزده مواد غذایی
13 مرتضی                     کاظمی 15  پانزده خواربار
14 زهرا                       مسعودی 14  چهارده مواد غذایی
15 عباس                ازاد علی بابالو 13  سیزده اغذیه
16 مهتاب                   امیر ابادی 14  چهارده مواد غذایی
17 علیرضا                       محبی 15  پانزده نانوایی
18 صادق                   پرسیاوشی 14  چهارده نانوایی
19 داود                         صادقی 19  نوزده مرغ فروشی
20 عبدالصمد       هاشمی هندوکشی 14  چهارده لبنیات
21 محرم                 حسینی بالاده 17  هفده قنادی
22 سعید                ناصری لیقوان 14  چهارده لبنیات
23 رحمان              ناصری لیقوان 13  سیزده لبنیات
24 فرهاد                     شهبازیان 14  چهارده لبنیات
25 مسعود           خوش نیت نودهی 15  پانزده ارایشگاه
26 مرتضی              خاوری جاوید 15  پانزده نانوایی
27 مصطفی                   عسگری 15  پانزده لبنیات
28 محمد رضا                      بیاتی 15  پانزده لبنیات
29 حسین                       مشایخی 15  پانزده مواد غذایی
30 علی                  رفیق بجستانی 16  شانزده نانوایی
31 مهدی                        حیدری 14  چهارده نانوایی
32 علی                  اشرف ملکیان 15  پانزده اغذیه
33 محمد               خلیلی کوزه رش 16  شانزده اغذیه
34 احمد               خلیلی کوزه رش 14  چهارده اغذیه
35 میلاد          خموراده علی بلاغی 14  چهارده اغذیه
36 حمید              زارعی نوغاب 14  چهارده نانوایی
37 اعظم                     آقا صادقی 15  پانزده سبزی خردکنی
38 وحید                 اصلانی گیلوان 15  پانزده قصابی
39 حمیدرضا                 بنی جانی 14  چهارده خواربار
40 میثم                         جوادیان 15  پانزده خواربار
41 حسن                         مظلوم 14  چهارده خواربار
42 حمیدرضا                   ویسی 15  پانزده رستوران
43 عقابعلی            صافی پیرانلو 16  شانزده رستوران
44 علی اشرف        دوستی باباجان 17  هفده نانوایی
45 حمیدرضا                 گرایلی 12  دوازده نانو قندریزی

بدین وسیله گواهی میشود افراد مشروحه ذیل کلاس آموزش دوره سیصد وپنجاه وپنج  را که امتحان انها در تاریخ1399/10/15 بر گزار گردیده با موفقیت به پایان رسانده و موفق به اخذ گواهینامه مربوطه گردیده اند.

ردیف نام                           نام خانوادگی نمره اخذ شده با عدد و حروف نوع صنف
1 حسن                         سعیدی 15  پانزده نانوایی
2 محمد                 سعیدی دهمیانی 15  پانزده نانوایی
3 رضا                        نجمدی 16  شانزده نانوایی
4 امیرحسین                  کماسی 14  چهارده تهیه غذا
5 مهدیه                      محمد نژاد 17  هفده مواد غذایی
6 سجاد                        شیخی 14  چهارده ابمیوه بستنی
7 عزیز                جودی آلوچه 13  سیزده قنادی
8 حسن                جودی آلوچه 13  سیزده قنادی
9 رسول                      حسینی 13  سیزده نانوایی
10 محمد                          کرایلی 14  چهارده نان و قندپزی
11 متینا                       ناصری 14  چهارده مواد غذایی
12 علیرضا                   صابری 16  شانزده قنادی
13 مصطفی                     یوسفی 16  شانزده قنادی
14 غلامرضا         نوری قانلوبلاغ 13  سیزده قنادی
15 محمد حسین          عباسی کجانی 17  هفده مواد غذایی
16 محمد رضا                  حسن نیا 15  پانزده رستوران
17 ابوالفضل               حسین پور 16  شانزده جگرکی
18 احمد                     حسین پور 15  پانزده جگرکی
19 میلاد                    حسین پور 15  پانزده جگرکی
20 مصطفی                     بابوته 16  شانزده جگرکی
21 فاطمه                      احمدی 18  هیجده مواد غذایی
22 شهنام                      اسلامی 17  هفده اغذیه
23 حمید               مشهدی اکبری 12  دوازده خواربار
24 حسین           سمیعی زفر قندی 12  دوازده خواربار
25 پرستو                    کرم زاده 17  هفده مواد غذایی
26 رسول                    کهن زاده 20  بیست نانوایی
27 عباس                         جلالی 17  هفده قنادی
28 قربان                      زارعی 12  دوازده قنادی
29 ولی الله                     مولائی 17  هفده میوه فروشی
30 مرتضی                     مولائی 16  شانزده میوه فروشی
31 عادل                      رمضانی 16  شانزده سوپرمارکت
32 منوچهر                  رمضانی 16  شانزده سوپرمارکت
33 عباس                      گوهری 18  هیجده نانوایی
34 شهرام       جمشیدی نصیرمحله 15  پانزده آبمیوه و بستنی
35 حسین                 طالبی نیانی 16  شانزده نانوایی
36 حیدر                       روشنی 13  سیزده موادغذایی
37 بیتا                 شعبانلو دهنوئی 18  هیجده موادغذایی

طراحی سایت