ارائه گواهینامه

پس از طی دوره آموزشی و موفقیت در آزمون، گواهینامه آموزش بهداشت اصناف صادر می گردد.

برگزاری آزمون

در پایان هر دوره آموزشی، از مطالب آموزش داده شده در طول دوره آزمون برگزار می گردد.

 

دوره های آموزشی

برگزاری دوره های آموزشی بهداشت اصناف، زیر نظر شبکه بهداشت شرق توسط اساتید مجرب

 

لیست نمرات

 

بدین وسیله گواهی میشود افراد مشروحه زیل کلاس آموزش دوره سیصد وسی و چهار را که امتحان انها در تاریخ1399/4/30 بر گزار گردیده با موفقیت به پایان رسانده و موفق به اخذ گواهینامه مربوطه گردیده اند.

ردیف نام                           نام خانوادگی نمره اخذ شده با عدد و حروف نوع صنف
1 محمد                           بادامکی 13  سیزده نانوایی
2 قاسم               عاتی زاده داشلجه 13  سیزده فست فود
3 فاطمه                  باقری کلاتی 15  پانزده مواد غذایی
4 جمال               کلانتر نیستانکی 13  سیزده نانوایی
5 داود                        پرچکانی 15  پانزده نانوایی
6 حسین رضا               پرچیانیان 17  هفده نانوایی
7 عرفان                         شمسی 15  پانزده مواد غذایی
8 امین                     عرب برزو 15  پانزده رستوران
9 محمد   مهدی                   جهشی 14  چهارده مواد غذایی
10 محمد                         حق گوی 14  چهارده نانوا
11 ناصر               کلانبر نیستانکی 14  چهارده نانوایی
12 رشید                    جام کوهری 15  پانزده فست فود
13 محمد                             رنجبر 14  چهارده فست فود
14 بهنام                عبدالهی طرقی 16  شانزده فست فود
15 مینا                           حیدری 14  چهارده فست فود
16 احمد                       پارسا نیک 13  سیزده فست فود
17 محمد    جعفر                  باقرنژاد 14  چهارده فست فود
18 علی                             حسنی 12  دوازده مواد غذایی
19 مهدی                       صباغیان 12  دوازده نانوایی
20 حسن                عبدالهی طرقی 15  پانزده فست فود
21 علیرضا         آقائی زاده بجستانی 15  پانزده نانوایی
22 محمود                       سلیمانی 12  دوازده نانوایی
23 احمد                           منتهائ 12  دوازده بستنی و ابمیوه
24 مجتبی                 حیدری داینی 13  سیزده مرغ فروشی
25 محسن                 حیدری داینی 12  دوازده مرغ فروشی
26 حسن                 دشتی خویدکی 13  سیزده لبنیات
27 حسن                         اکجوان 15  پانزده مواد غذایی
28 مهدی                          قاسمی 16  شانزده اغذیه
29 محسن                           پلاژ 15  پانزده فست فود
30 علی                      رحمتی پور 12  دوازده مواد غذایی
31 مجید              حسین پور کاشانی 17  هفده سبزی
32 وحید                        عاقلی فر 15  پانزده مواد غذایی

بدین وسیله گواهی میشود افراد مشروحه زیل کلاس آموزش دوره سیصد وسی و سه را که امتحان انها در تاریخ1399/4/25 بر گزار گردیده با موفقیت به پایان رسانده و موفق به اخذ گواهینامه مربوطه گردیده اند.

ردیف نام                           نام خانوادگی نمره اخذ شده با عدد و حروف نوع صنف
1 آذر                                  زند 14  چهارده عطاری
2 علیرضا              گلمرادی پیله رود 12  دوازده خوار وبار
3 میلاد                           نصیری 12  دوازده مواد غذایی
4 محسن                        شاه علی 18  هیجده رستوران
5 رضا                          شاه علی 16  شانزده رستوران
6 محمد                               داودی 12  دوازده نانوایی
7 جعفر                               محمدی 14  چهارده نانوایی
8 ابراهیم                 لامعی بنه کهل 14  چهارده مواد غذایی
9 امیررضا          خدادوست لیقوانی 12  دوازده لبنیات
10 روح اله                         نجمدی 13  سیزده نانوایی
11 امین                             نجمدی 13  سیزده نانوایی
12 مصطفی                          طالبی 12  دوازده نانوایی
13 میرهاشم                       موسوی 14  چهارده خواروبار
14 سید نصرت اله          میرصانع 12  دوازده نانوایی
15 علی رضا                         پویان 14  چهارده میوه
16 علی                          محمدی 13  سیزده سوپرمارکت
17 روح اله               ستاری بوسبجین 14  چهارده سوپرمارکت
18 بهنام                            عزت پور 12  دوازده آش و حلیم
19 علی                                 نوری 16  شانزده سوپرمارکت
20 علی                                  اقبال 12  دوازده مواد غذایی
21 رضا                           راننده امند 12  دوازده نانوایی

بدین وسیله گواهی میشود افراد مشروحه زیل کلاس آموزش دوره سیصد وسی و دو را که امتحان انها در تاریخ1399/4/23 بر گزار گردیده با موفقیت به پایان رسانده و موفق به اخذ گواهینامه مربوطه گردیده اند.

ردیف نام                           نام خانوادگی نمره اخذ شده با عدد و حروف نوع صنف
1 محمد                سلیمانی زرد آلو 14  چهارده مرغ فروشی
2 امین                           عبدی 16  شانزده مرغ فروشی
3 محمد رضا                    کریمی 15  پاتزده نانوایی
4 علی اصغر      رحمانی گنبد جق 14  چهارده نانوایی
5 مجتبی                      نیکوفر 13  سیزده مواد غذایی
6 مصطفی                    خوبرو 12  دوازده مواد غذایی
7 مهدی                     فرهادیان 14  چهارده نبات وآبنبات
8 محمد                   حاجی حسینی 16  شانزده نبات وآبنبات
9 محمد                        محمودی 13  سیزده نانوا
10 مینا                          رثوفی 12  دوازده مواد غذایی
11 علی          نیکبخت  مالواجردی 17  هفده اغذیه
12 یوسف                   علی زاده 14  چهارده قنادی
13 ابوطالب                      طالبی 16  شانزده قنادی
14 حسن                         حسنلو 12  دوازده نانوا
15 مصطفی                    کاظمی 14  چهارده نانوا
16 نادر                    حسین نژاد 14  چهارده کبابی
17 محمد امین                حسین نژاد 12  دوازده کبابی
18 حسن               عبدالهی کینچاه 15  پانزده کبابی
19 قربان                   راننده امند 16  شانزده نانوایی
20 داور                        کریمی 14  چهارده کبابی
21 محمد امین                    مولایی 16  شانزده میوه وسبزی
22 مجتبی                    بوجاران 14  چهارده چلوکبابی
23 رضا                   ملکی حسن 13  سیزده چلوکبابی
24 عباس                      پوربکر 12  دوازده آبدارچی
25 امید                     مقامی شاد 13  سیزده سوپرمارکت
26 مجتبی             گنج نمای واقع 14  چهارده مواد غذایی
27 ابوالفضل                      ایزد 19  نوزده مواد غذایی
28 غلامحسین             ذوالفقاری 15  پانزده نان فانتزی
29 حامد                    ذوالفقاری 13  سیزده نان فانتزی
30 سیدمهدی                  طهوری 13  سیزده مواد غذایی
31 محسن                 ضمانت پناه 13  سیزده مواد غذایی
32 فرشاد                           جبا 18  هیجده مواد غذایی

بدین وسیله گواهی میشود افراد مشروحه زیل کلاس آموزش دوره سیصد وسی و یک را که امتحان انها در تاریخ1399/4/21 بر گزار گردیده با موفقیت به پایان رسانده و موفق به اخذ گواهینامه مربوطه گردیده اند.

ردیف نام                           نام خانوادگی نمره اخذ شده با عدد و حروف نوع صنف
1 ابراهیم                     لطفعلی فنجی 12  دوازده نانوایی
2 عظیم                       برزگر آلوجه 12  دوازده قنادی
3 علیرضا                            کرمی 15  پانزده میوه فروشی
4 فراس                               کوسه 13  سیزده اغذیه
5 حسین                                 آزاد 17  هفده نانوایی
6 حسن                        شرق دوست 14  چهارده اغذیه
7 علی                          مولایی 12  دوازده سبزی فروشی
8 عباس                                ترک 14  چهارده قهوه خانه
9 علی                             اسد زاده 12  دوازده اغذیه
10 امید                             امید زاده 15  پانزده رستوران
11 جواد                               نوری 13  سیزده رستوران
12 حسین                             شریفی 18  هیجده آبمیوه وبستنی
13 سید مرنضی                   قاسم زاده 14  چهارده فروشگاه زنجیره ایی
14 جواد                             بهرامی 14  چهارده سبزی خردکنی
15 الهام                              زمانی 14  چهارده فروشگاه زنجیره ایی
16 عبداله           مولائی سرلکچیوانی 13  سیزده خواربار
17 عباس                    حیدری رامشه 13  سیزده مواد غذایی
18 مهدی                   افشاریان پاوند 16  شانزده مواد غذایی
19 علی                  صابری اصفهانی 14  چهارده خواربار
20 محمد حسن                        روزگار 13  سیزده فست فود
21 محمد                 ابراهیمی اشتیانی 13  سیزده میوه و سبزی
22 علی اصغر                     گودرزی 16  شانزده آب میوه و بستنی
23 سعید                               جودی 13  سیزده آب میوه و بستنی
24 عباس                      جودی کلاش 16  شانزده آب میوه و بستنی
25 وحید                              جودی 16  شانزده آب میوه و بستنی
26 امیر                             سلطانی 17  هفده خواروبار
27 ولی اله                        پرچکانی 14  چهارده نانوایی
28 سیدحسین                    اشرف طبا 15  پانزده کبابی
29 مرتضی                          اظهری 16  شانزده مواد پروتئینی
30 حاجی ابراهیم                   زارعی 12  دوازده مواد پروتئینی
31 مهدیه                     شهسواری 12  دوازده فروشگاه زنجیره ای
32 صمد                   حسن زاده ذکریا 12  دوازده خواربار
33 پویا                        امین اصنافی 16  شانزده ارایشگر

بدین وسیله گواهی میشود افراد مشروحه زیل کلاس آموزش دوره سیصد وسی را که از تاریخ1399/4/7 لغایت1399/4/12بر گزار گردیده با موفقیت به پایان رسانده و موفق به اخذ گواهینامه مربوطه گردیده اند.  تاریخ امتحان1399/4/12

ردیف نام                           نام خانوادگی نمره اخذ شده با عدد و حروف نوع صنف
1 ابراهیم                     لطفعلی فنجی 12  دوازده نانوایی
2 عظیم                       برزگر آلوجه 12  دوازده قنادی
3 علیرضا                            کرمی 15  پانزده میوه فروشی
4 فراس                               کوسه 13  سیزده اغذیه
5 حسین                                 آزاد 17  هفده نانوایی
6 حسن                        شرق دوست 14  چهارده اغذیه
7 علی                          مولایی 12  دوازده سبزی فروشی
8 عباس                                ترک 14  چهارده قهوه خانه
9 علی                             اسد زاده 12  دوازده اغذیه
10 امید                             امید زاده 15  پانزده رستوران
11 جواد                               نوری 13  سیزده رستوران
12 حسین                             شریفی 18  هیجده آبمیوه وبستنی
13 سید مرنضی                   قاسم زاده 14  چهارده فروشگاه زنجیره ایی
14 جواد                             بهرامی 14  چهارده سبزی خردکنی
15 الهام                              زمانی 14  چهارده فروشگاه زنجیره ایی
16 عبداله           مولائی سرلکچیوانی 13  سیزده خواربار
17 عباس                    حیدری رامشه 13  سیزده مواد غذایی
18 مهدی                   افشاریان پاوند 16  شانزده مواد غذایی
19 علی                  صابری اصفهانی 14  چهارده خواربار
20 محمد حسن                        روزگار 13  سیزده فست فود
21 محمد                 ابراهیمی اشتیانی 13  سیزده میوه و سبزی
22 علی اصغر                     گودرزی 16  شانزده آب میوه و بستنی
23 سعید                               جودی 13  سیزده آب میوه و بستنی
24 عباس                      جودی کلاش 16  شانزده آب میوه و بستنی
25 وحید                              جودی 16  شانزده آب میوه و بستنی
26 امیر                             سلطانی 17  هفده خواروبار
27 ولی اله                        پرچکانی 14  چهارده نانوایی
28 سیدحسین                    اشرف طبا 15  پانزده کبابی
29 مرتضی                          اظهری 16  شانزده مواد پروتئینی
30 حاجی ابراهیم                   زارعی 12  دوازده مواد پروتئینی
31 مهدیه                     شهسواری 12  دوازده فروشگاه زنجیره ای
32 صمد                   حسن زاده ذکریا 12  دوازده خواربار
33 پویا                        امین اصنافی 16  شانزده ارایشگر

بدین وسیله گواهی میشود افراد مشروحه زیل کلاس آموزش دوره سیصد وبیست و نه  را که از تاریخ1399/3/24 لغایت1399/3/31بر گزار گردیده با موفقیت به پایان رسانده و موفق به اخذ گواهینامه مربوطه گردیده اند.  تاریخ امتحان1399/3/31

ردیف نام                           نام خانوادگی نمره اخذ شده با عدد و حروف نوع صنف
1 شهاب                  ناصری پور 14  چهارده رستوران
2 موسی                        مرادی 14  چهارده رستوران
3 قربان                        رشیدی 14  چهارده رستوران
4 محسن                      بهرامی 15  پانزده تهیه غذا
5 هادی                       اصغری 14  چهارده تهیه غذا
6 علیرضا                       قنبری 14  چهارده ارایشگر
7 سیما                        صفری 19  نوزده ارایشگر
8 بهاره                        نوری 17  هفده ارایشگر
9 سیدمحمد          مومنی نوحدانی 14  چهارده ارایشگر
10 عباس                     نیک زاده 16  شانزده پروتئین
11 سکینه                          یامی 17  هفده خشکبار
12 علی                  حق جو سنجید 14  چهارده مرغ و ماهی
13 حجت                           آرین 14  چهارده نانوایی
14 راحله                    دهرجردی 14  چهارده ارایشگر
15 ندا                            خدائی 14  چهارده مواد غذایی
16 امیر              صالح زاده فکور 16  شانزده چایخانه
17 ندا                             همتی 14  چهارده مواد غذایی
18 سما                           فلاحی 15  پانزده مواد غذایی
19 میثم                برنائی سرخابی 15  پانزده مواد غذایی
20 محسن                        اسدی 16  شانزده مواد غذایی
21 عباس                           توکل 17  هفده کبابی
22 محمد                         کاظمی 14  چهارده مواد غذایی
23 مرتضی                     شاه علی 15  پانزده رستوران
24 رضا                           آتش دهقان 17  هفده نانوایی
25 شاپور                              علیپور 14  چهارده خدمات بیمارستان
26 آیت اله                           خدادادی 14  چهارده خدمات بیمارستان

بدین وسیله گواهی میشود افراد مشروحه زیل کلاس آموزش دوره سیصد وبیست و هشت  را که از تاریخ1399/3/21 لغایت1399/3/27بر گزار گردیده با موفقیت به پایان رسانده و موفق به اخذ گواهینامه مربوطه گردیده اند.  تاریخ امتحان1399/3/27

ردیف نام                           نام خانوادگی نمره اخذ شده با عدد و حروف نوع صنف
1 رضا                          امجدی 14  چهارده مواد غذایی
2 سید کامران           حسینی برقزن 17  هفده ساندویج
3 محمد                          مومنی 14  چهارده سوپرمارکت
4 منصور                       رییسی 17  هفده آرایشگاه
5 منصور           حیدریان اصفهانی 14  چهارده آشپزخانه بیمارستان
6 مهدی                       خدا دادی 15  پانزده آشپزخانه بیمارستان
7 موسی                           فلاح 15  پانزده خدمات بیمارستان
8 کوروش                    بهزاد فر 14  چهارده خدمات بیمارستان
9 مجید              فلاح حسین ابادی 15  پانزده آشپزخانه بیمارستان
10 هاشم                          موسوی 16  شانزده آشپزخانه بیمارستان
11 فاطمه                         نظافتی 14  چهارده سوپرمارکت
12 رضا                    بابایی  طرق 15  پانزده آشپز
13 مصطفی                       یوسفی 16  شانزده جگرکی
14 مهدی                       کهن زاده 19  نوزده نانوا
15 احمد                 ربیعی کاشانکی 14  چهارده مواد غذایی
16 علیرضا                        جوکار 15  پانزده مواد غذایی
17 مهدی               صفایی  فراهان 16  شانزده مواد غذایی
18 مجتبی      حاجی ابوالقاسم دولابی 17  هفده کبابی
19 نادر                             برقی 18  هیجده قنادی
20 امیر حسین                      برقی 16  شانزده قنادی
21 حمید رضا             حیدری دایتی 16  شانزده قصابی
22 محمد رضا                   عزیزی 15  پانزده مواد غذایی

بدین وسیله گواهی میشود افراد مشروحه زیل کلاس آموزش دوره سیصد وبیست و هفت  را که از تاریخ1398/11/17 لغایت1398/11/24بر گزار گردیده با موفقیت به پایان رسانده و موفق به اخذ گواهینامه مربوطه گردیده اند.  تاریخ امتحان1398/11/24

ردیف نام                           نام خانوادگی نمره اخذ شده با عدد و حروف نوع صنف
1 رمضان         امینی نیا ملکدهی 13  سیزده چلوکبابی
2 رضا                 صادقی منش 13  سیزده چلوکبابی
3 سامان             زریوند غیاثوند 13  سیزده برنج فروشی
4 وهاب                    شهریاری 17  هفده نانوایی
5 علیرضا            رجبی اکبرپور 14  چهارده مواد غذایی
6 مجتبی               صالحی پور 19  نوزده اغذیه فروشی
7 اصغر                  آتش دهقان 14  چهارده نانوا
8 علی                    حسنی خلق 17  هفده نانوا
9 طاهره                   م طباخی 15  پانزده مواد غذایی
10 علیرضا               بابایی طرق 15  پانزده رستوران
11 مسعود                    ساسانی 17  هفده کبابی
12 الهه                        مختاری 16  شانزده آرایشگر
13 الهام                       مختاری 17  هفده آرایشگر
14 محمد رضا                صدری 14  چهارده لبنیات
15 ابوالفضل                 خراطیان 18  هیجده سوپرمارکت
16 محمد              باقریان کوپائی 16  شانزده چایخانه
17 حمید              سرلک چیوائی 13  سیزده مجموعه ورزشی
18 حسین             جمالی اقدوه لو 16  شانزده اغذیه
19 اکبر               جمالی اقدوه لو 17  هفده اغذیه
20 مجید                      حجازی 16  شانزده اشپز بیمارستان
21 غلامرضا            لطف اله نزاد 18  هیجده شپز بیمارستان
22 غلامعلی           ولایتی رازلیقی 17  هفده اشپز بیمارستان
23 فرح                      شاهپوری 16  شانزده اشپز بیمارستان
24 حسین                     اقا یاری 18  هیجده اشپز بیمارستان
25 روح اله                  کیان پور 13  سیزده قنادی
26 ولی                شهبازی قزلقیه 19  نوزده مواد غذایی
27 روح اله                     خلجی 17  هفده مواد غذایی
28 مهدی                    سیاح زاده 18  هیجده سوپر مارکت
29 فرشاد       نصراللهی نجف آبادی 15  پانزده رستوران
30 احسان                      کماسی 16  شانزده تهیه غذا
31 عسگر                        برزین 17  هفده پروتئین
32 میثم                        عباسیان 15  پانزده سوپرمارکت
33 امیرمهدی          اصغرپور موحد 19  نوزده آرایشگر

بدین وسیله گواهی میشود افراد مشروحه زیل کلاس آموزش دوره سیصد وبیست و شش  را که از تاریخ1398/11/5 لغایت1398/11/13بر گزار گردیده با موفقیت به پایان رسانده و موفق به اخذ گواهینامه مربوطه گردیده اند.  تاریخ امتحان1398/11/13

ردیف نام                           نام خانوادگی نمره اخذ شده با عدد و حروف نوع صنف
1 مظاهر    یوسف زاده پشتمساری مسکن 14  چهارده مواد غذایی
2 رمضان           رضا زاده چابک 17  هفده مواد غذایی
3 فاطمه                    یکه  فلاح 17  هفده مواد غذایی
4 هانیه                   زرکش زفره 17  هفده مواد غذایی
5 سعید                         رحیمی 18  هیجده چلوکبابی
6 ابوالفضل             اکبری فرزاد 15  پانزده چلوکبابی
7 ابراهیم                  جودی امند 18  هیجده خواروبار
8 محمد                       اشرفیان 14  چهارده نانوایی
9 محمد                         داودی 15  پانزده نانوایی
10 علیرضا                       قریانی 16  شانزده قصابی ومرغ
11 امیر                         عزیزی 18  هیجده آرایشگاه
12 نقشعلی        نهاوندی اسگ شهر 16  شانزده بوفه مدرسه
13 مهدی                     ترکاشوند 18  هیجده مواد غذایی
14 رضا              موسایی فراهانی 17  هفده سوپرمارکت
15 علیرضا                     محمدی 18  هیجده نانوایی
16 مریم         خوش نیت صنوبری 17  هفده سبزی خردکنی
17 حسین                   شجاعی فر 17  هفده مهامانپذیر
18 محمد                       آبسردی 17  هفده خشکبار
19 سید محمد حسن           بویه دژ 17  هفده مواد غذایی
20 احمد                          همتی 13  سیزده نانوایی
21 آرمین                       بیطاری 17  هفده عطاری
22 محمد  حسن                 باشتی 18  هیجده میوه فروشی

طراحی سایت