ارائه گواهینامه

پس از طی دوره آموزشی و موفقیت در آزمون، گواهینامه آموزش بهداشت اصناف صادر می گردد.

برگزاری آزمون

در پایان هر دوره آموزشی، از مطالب آموزش داده شده در طول دوره آزمون برگزار می گردد.

 

دوره های آموزشی

برگزاری دوره های آموزشی بهداشت اصناف، زیر نظر شبکه بهداشت شرق توسط اساتید مجرب

 

لیست نمرات

 

بدین وسیله گواهی میشود افراد مشروحه زیل کلاس آموزش دوره سیصد وچهل و هفت را که امتحان انها در تاریخ1399/7/21 بر گزار گردیده با موفقیت به پایان رسانده و موفق به اخذ گواهینامه مربوطه گردیده اند.

ردیف نام                           نام خانوادگی نمره اخذ شده با عدد و حروف نوع صنف
1 امیرحسین                    قاسمی 12  دوازده مواد غذایی
2 مهدی          زنگارکی فراهانی 15  پانزده پروتئین
3 نادر                          آقایی 12  دوازده مرغ فروشی
4 سید احمد      شریفی خانقشلاقی 12  دوازده مواد غذایی
5 حسین                  زند نریمان 13  سیزده تهیه غذا
6 محمد جواد                     رجب 18  هیجده تهیه غذا
7 علیرضا                 حسین پور 15  پانزده جگر سرایی
8 معصومه                     منافی 18  هیجده خواربار
9 محمد علی            حکمتی نیگجه 15  پانزده سوپر مارکت
10 احمد                         داودی 18  هیجده نانوایی
11 علی                         حیدری 12  دوازده نانوایی
12 حسین                       فروغی 19  نوزده مواد غذایی
13 محمد                          حیدری 12  دوازده نانوایی
14 علیرضا                     حیدری 12  دوازده نانوایی
15 موسی                      خزاعی 13  سیزده نانوایی
16 سعید     حسنی سفیدابی فراهانی 14  چهارده کبابی
17 امیررضا                 اسماعیلی 14  چهارده مواد غذایی
18 صادق             دانش سکاچائی 13  سیزده ارایشگاه
19 احمد                         رحیمی 18  هیجده آبمیوه
20 سهیل               کسروی قشلاق 18  هیجده آبمیوه
21 ابراهیم                       قاسمی 17  هفده آبمیوه
22 محمد                 پاشائی مرادلو 16  شانزده مواد غذایی
23 سیدمحسن                   قریشی 14  چهارده خشکبار
24 سعید                    معتشم زاده 13  سیزده خشکبار
25 امیر                            قنادی 12  دوازده خشکبار
26 حمیدرضا      شریفی زاده خامنه 13  سیزده خشکبار
27 مهدی                        جودی 13  سیزده خشکبار
28 محمد                        جمشیدیها 14  چهارده خشکبار
29 علی              احمدی دستجردی 13  سیزده خشکبار
30 وحیدرضا                   حاجیها 14  چهارده خشکبار
31 امید                      بهمدی مقدم 14  چهارده خشکبار
32 مهدی                      نوروزی 13  سیزده خشکبار
33 اسلام                         افسری 14  چهارده خشکبار
34 سینا                          ناظری 14  چهارده خشکبار
35 محمد حنیفه                 پرچکانی 13  سیزده نانوایی

بدین وسیله گواهی میشود افراد مشروحه زیل کلاس آموزش دوره سیصد وچهل و شش را که امتحان انها در تاریخ1399/7/5 بر گزار گردیده با موفقیت به پایان رسانده و موفق به اخذ گواهینامه مربوطه گردیده اند.

ردیف نام                           نام خانوادگی نمره اخذ شده با عدد و حروف نوع صنف
1 محمد هادی          موسی خان 15  پانزده لبنیات
2 حسن                   حسن زاده 13  سیزده نانوایی
3 حجت                      بادپروا 12  دوازده نانوایی
4 محمد             سربندی فراهانی 13  سیزده رستوران
5 سید اسماعیل          میرصانع 12  دوازده رستوران
6 حسین                      بادامی 13  سیزده سوپرمارکت
7 عبداله                       عربی 14  چهارده نانوایی
8 راضیه                      پرکار 14  چهارده نانوایی
9 غلامرضا           تحقیقی سقاء 12  دوازده کبابی
10 حسن               دشتی خویدکی 16  شانزده لبنیات
11 جواد                    بابا علی 16  شانزده قصابی
12 آرش         حسن زاده کرداباد 15  پانزده قصابی
13 شعبانعلی                   کردی 14  چهارده رستوران
14 مرضیه              جلالی چیمه 17  هفده آرایشگر
15 محمدیوسف               محمدی 15  پانزده قنادی
16 علی                        احمدی 12  دوازده قنادی
17 حیدرقلی     محمدقلی زاده نیازی 12  دوازده رستوران
18 سعید                        مددی 15  پانزده خواربار
19 مازیار          رمضانی چهارده 14  چهارده تهیه غذا
20 سیدمحمد      حمزه پورپهمدانی 15  پانزده آرایشگر
21 وحید                  پورعظیمی 13  سیزده مواد غذایی
22 کمال              اسفندیاری پور 12  دوازده کبابی
23 کیوان            طاهری هشجین 15  پانزده قنادی
24 عین اله                     نوری 14  چهارده قنادی
25 صحبتعلی        کسروی قشلاق 13  سیزده قنادی
26 جواد                   مختاری 16  شانزده قنادی

بدین وسیله گواهی میشود افراد مشروحه زیل کلاس آموزش دوره سیصد وچهل و پنج را که امتحان انها در تاریخ1399/6/25 بر گزار گردیده با موفقیت به پایان رسانده و موفق به اخذ گواهینامه مربوطه گردیده اند.

ردیف نام                           نام خانوادگی نمره اخذ شده با عدد و حروف نوع صنف
1 رحیم                جعفری چهارده 14  چهارده اغذیه
2 موسی                        شرلفتی 14  چهارده مواد غذایی
3 مهناز            پیرهادی تواندشتی 12  دوازده مواد غذایی
4 غزاله            کرمی دره مرادی 14  چهارده مواد غذایی
5 علی                اژدری بجستانی 14  چهارده نانوایی
6 مهدی                          امینی 15  پانزده نانواییا
7 مهری                         بازدار 17  هفده آرایشگر
8 علیرضا                      صیدی 18  هیجده لبنیاتی
9 محمد                           دادگر 14  چهارده نانوایی
10 مهدی                      شیرخانلو 12  دوازده شوینده و بهداشتی
11 طیب                         خاتمی 13  سیزده نانوایی
12 محمد                           خاتمی 14  چهارده نانوایی
13 رحیمعلی              محمدی اصل 14  چهارده اغذیه
14 عبداله                          عرب 18  هیجده نانوایی
15 مرتضی                       لطیفی 13  سیزده قنادی
16 رهبر علی                 امین نژاد 14  چهارده قنادی
17 تقی                       شهسواری 17  هفده قنادی
18 مهدی                مخدومی جوان 17  هفده قنادی
19 بهروز                   بساط بیگی 17  هفده قنادی
20 حسن                    میرزاپوری 15  پانزد لبنیات
21 میثم                       حسن زاده 13  سیزده نانوایی
22 حمید                       خوشبخت 14  چهارده نانوایی
23 ابراهیم                         عربی 15  پانزده نانوایی
24 مهدی                           سنتی 16  شانزده نانوایی
25 یوسف                 صمدی کنزق 12  دوازده مواد غذایی
26 امید                           البرزی 12  دوازده مواد غذایی
27 فیاض                       صفی لو 12  دوازده مواد غذایی
28 صفر                        فراهانی 13  سیزده نانوایی
29 مریم                            فتحی 12  دوازده مواد غذایی

بدین وسیله گواهی میشود افراد مشروحه زیل کلاس آموزش دوره سیصد وچهل و چهار را که امتحان انها در تاریخ1399/6/19 بر گزار گردیده با موفقیت به پایان رسانده و موفق به اخذ گواهینامه مربوطه گردیده اند.

ردیف نام                           نام خانوادگی نمره اخذ شده با عدد و حروف نوع صنف
1 فاطمه بیگم       جعفری کهنکی 18  هیجده مواد غذایی
2 سید هادی                   حسینی 16  شانزده مواد غذایی
3 وحید                          فاضل 19  نوزده مواد غذایی
4 جواد           مددی نوراله بگلو 14  چهارده مواد غذایی
5 حمید رضا                 قربانیان 12  دوازده سوپرمارکت
6 قهرمان                       قاسمی 13  سیزده چلوکبابی
7 منصور                     رحیمی 16  شانزده چلوکبابی
8 ابراهیم                         گنجی 15  پانزده چلوکبابی
9 حسن                         دانایی 16  شانزده چلوکبابی
10 عادل                         مرادی 13  سیزده چلوکبابی
11 محمد                             گنجی 13  سیزده چلوکبابی
12 حسین                         گنجی 15  پانزده چلوکبابی
13 علی                            گنجی 13  سیزده چلوکبابی
14 مریم                           فتحی 12  دوازده مواد غذایی
15 محمدحمید                    نوپرست 20  بیست مواد غذایی
16 سپیده                   عبدالقدیری 13  سیزده مواد غذایی
17 نسترن         پناهنده قاسم قشلاقی 18  هیجده مواد غذایی
18 مرجان                        سیفی 20  بیست مواد غذایی
19 حمید رضا                  قاسمی 15  پانزده مواد غذایی
20 جمیله                         امانی 16  شانزده مواد غذایی
21 محبوبه         یزدانی احمد ابادی 18  هیجده مواد غذایی
22 علی                     حبیب الهی 15  پانزده نانوا
23 اسماعیل                     حسنلو 14  چهارده نانوا
24 ابوطالب                     توسلی 17  هفده نانوا
25 احمد حسین           پور زیارتی 13  سیزده اغذیه
26 ولی اله                   البرزی 12  دوازده مواد غذایی
27 مصطفی                     کلاته 16  شانزده آرایشگر
28 عباس                      رحمتی 13  سیزده قهوه خانه
29 علیرضا                 کشاورزی 12  دوازده کبابی
30 حسین           صفرزاده ماسوله 16  شانزده کبابی
31 حسن                        بغیری 14  چهارده سوپرمارکت

بدین وسیله گواهی میشود افراد مشروحه زیل کلاس آموزش دوره سیصد وچهل و سه را که امتحان انها در تاریخ1399/6/11 بر گزار گردیده با موفقیت به پایان رسانده و موفق به اخذ گواهینامه مربوطه گردیده اند.

ردیف نام                           نام خانوادگی نمره اخذ شده با عدد و حروف نوع صنف
1 مرتضی                      فرهاد 14  چهارده لبنیات
2 جواد                 سعادت منش 12  دوازده میوه وسبزی
3 جعفر                      عزیزی 13  سیزده قنادی
4 مجید                        صادقی 15  پانزده گرمابه
5 ولی                          پدیدار 16  شانزده رستوران بیمارستان
6 رضا       رمضانی کوچصفهانی 13  سیزده آرایشگاه
7 قاسم               دشتی خویدکی 16  شانزده لبنیات
8 اصغر                       یزدیان 16  شانزده خواربار
9 محمد رضا                آذر حزین 13  سیزده قنادی
10 محمدرضا                 اسکندری 12  دوازده سوپرمارکت
11 ساسان              هاشمی ثمرین 12  دوازده خدمات بیمارستان
12 افشین                         عبدی 14  چهارده خدمات بیمارستان
13 عباس                   سقای خادم 14  چهارده ابدارخانه
14 مصطفی   کارگر شیخعلی کلایه 13  سیزده خدمات بیمارستان
15 ماسوله حیدر          صفر زاده 17  هفده کبابی
16 مسجد بری بهرام   بهرامی نژاد 14  چهارده کبابی
17 بابک                        زمانی 13  سیزده شکلات و آبنبات
18 هادی                  حسن آبادی 17  هفده نانوایی
19 اصغر             افضلی بجستانی 13  سیزده نانوایی
20 ستاره        شیرزاد حمزه کلائی 17  هفده فروشگاه زنجیره ایی
21 فاطمه                پریاری کشه 12  دوازده سوپرماکت
22 حسین                         محمدی 18  هیجده خشکبار
23 معصومه                 عصاری 12  دوازده مواد غذایی
24 امیر                              باقری 15  پانزده موادغذایی

بدین وسیله گواهی میشود افراد مشروحه زیل کلاس آموزش دوره سیصد وچهل و دو را که امتحان انها در تاریخ1399/6/5 بر گزار گردیده با موفقیت به پایان رسانده و موفق به اخذ گواهینامه مربوطه گردیده اند.

ردیف نام                           نام خانوادگی نمره اخذ شده با عدد و حروف نوع صنف
1 نادر             قلی پور مجید آباد 12  دوازده مواد غذایی
2 علی                      ملک زاده 12  دوازده مواد غذایی
3 عباسعلی                    کولیوند 17  هفده مواد غذایی
4 سمیه                           کاهه 17  هفده مواد غذایی
5 رضا                        عزیزی 13  سیزده مواد غذایی
6 امیر               رنجبران کرمانی 17  هفده مواد غذایی
7 سیده زهرا                  موسوی 20  بیست مواد غذایی
8 رضا                          خیامی 13  سیزده مواد غذایی
9 مهدی                           عبدی 12  دوازده مواد غذایی
10 ناصر                        نظریان 12  دوازده مواد غذایی
11 رسول                    یداله اصل 13  سیزده مواد غذایی
12 احمد            نوروزی سیگارودی 15  پانزده مواد غذایی
13 سید محمد                 میرکاظمی 12  دوازده مواد غذایی
14 مرتضی                      غفاری 13  سیزده مواد غذایی
15 امیرحسین                    فخاری 17  هفده مواد غذایی
16 هانیه                           عبدی 18  هیجده مواد غذایی
17 محمود            حسینی اکبرابادی 15  پانزده لبنیات
18 تقی              اسکندری اواشانق 12  دوازده خدمات
19 سیدعلی اکبر             میرامینی 14  چهارده فست فود
20 حسن                         کریمی 13  سیزده میوه

بدین وسیله گواهی میشود افراد مشروحه زیل کلاس آموزش دوره سیصد وچهل و یک را که امتحان انها در تاریخ1399/5/29 بر گزار گردیده با موفقیت به پایان رسانده و موفق به اخذ گواهینامه مربوطه گردیده اند.

ردیف نام                           نام خانوادگی نمره اخذ شده با عدد و حروف نوع صنف
1 امید                 آزادی مهربانی 13  سیزده مواد غذایی
2 محمود               حسینی برقزن 12  دوازده اغذیه
3 اسفندیار           شرفلو یاستی کند 15  پانزده مواد غذایی
4 محمد علی                    جوکار 17  هفده لبنیات
5 حسین                          عربی 15  پانزده نانوایی
6 فضل اله             همتی شهریور 14  چهارده اغذیه
7 جواد                 پیرانی خانیکی 12  دوازده نانوایی
8 رضا                     محمد بیگی 13  سیزده نانوایی
9 ابوالفضل           شعبانی شادیانی 12  دوازده مواد غذایی
10 محمد رضا               عشق آبادی 14  چهارده نانوایی
11 داود                      شیر محمدی 12  دوازده نانوایی
12 سیدمحمد رضا     قندهاری ساعتی 12  دوازده مواد غذایی
13 حسن            شعبانی بسته دیمی 12  دوازده ارایشگاه
14 هادی                          نوراله 16  شانزده سوپرمارکت
15 قربانعلی               علی سیرانی 13  سیزده مرغ فروشی
16 سردار                      حیدری 13  سیزده اغذیه
17 تیمور                        حیدری 14  پهارده اغذیه
18 علی                     محمود پور 13  سیزده مواد غذایی
19 سید جلال                   هاشمی 13  سیزده خواروبار
20 علی                        غظنفری 12  دوازده نانوایی
21 محمود                    آقا کثیری 13  سیزده خواربار
22 جلال                  یعقوبی فشگی 15  پانزده سوپرمارکت
23 مسعود                رحیمی ننجی 12  دوازده نانوایی
24 رضا                    فرخیان فرد 15  پانزده مواد غذایی
25 مطهره                  حسین زاده 15  پانزده مواد غذایی
26 حوریه                        محمدی 16  شانزده نانوایی
27 امیر                       اختردانش 17  هفده خشکبار
28 هادی                  برزگرمحمدی 14  چهارده سوپرمارکت
29 مصطفی                   قلی پور 16  شانزده مواد غذایی
30 امیر                     مدارشمسی 15  پانزده مرغ فروشی
31 حسین                     مرادزاده 12  دوازده نانوایی
32 مریم              زاده احمد سبزی 15  پانزده تالار پذیرائی

بدین وسیله گواهی میشود افراد مشروحه زیل کلاس آموزش دوره سیصد وچهل را که امتحان انها در تاریخ1399/5/22 بر گزار گردیده با موفقیت به پایان رسانده و موفق به اخذ گواهینامه مربوطه گردیده اند.

ردیف نام                           نام خانوادگی نمره اخذ شده با عدد و حروف نوع صنف
1 اسلام                         بهروز 17  هفده مواد غذایی
2 سیدعبدالرضا              هاشمی 15  پانزده مواد غذایی
3 زهره                       اباذری 17  هفده مواد غذایی
4 سعید                احسانی چیمه 12  دوازده مواد غذایی
5 علی                   سنگ سفیدی 13  سیزده مواد غذایی
6 فاطمه                دهقان عفیفی 19  نوزده مواد غذایی
7 علیرضا                       یاری 15  پانزده مواد غذایی
8 شهرام                       قسمتی 12  دوازده مواد غذایی
9 فریبا                         ردادی 19  نوزده مواد غذایی
10 فاطمه           خدادادی لارهنگ 16  شانزده مواد غذایی
11 سیدهمریم           پردل میرقلعه 14  چهارده مواد غذایی
12 ابوالفضل              طباطبائی نیا 16  شانزده مواد غذایی
13 حسین                       اشرفی 16  شانزده مواد غذایی
14 یگانه                         یاریان 19  نوزده مواد غذایی
15 جواد                         کرابی 12  دوازده مواد غذایی
16 سمیرا            جهانی طالکوهی 15  پانزده مواد غذایی
17 مجید          حسین پور شالکوئی 16  شانزده مواد غذایی
18 بهزاد                      میرزائی 15  پانزده مواد غذایی
19 پیمان          پروای جلده باخانی 16  شانزده مواد غذایی
20 کلخوران مرجان        خانمحمدزاده 13  سیزده مواد غذایی
21 پویا            بابائی حسن سرائی 15  پانزده ارایشگر
22 علی                            عبدی 14  چهارده ارایشگر
23 مهدی                علی عسگری 16  شانزده مواد غذایی
24 غلامرضا                   جدیدوند 14  چهارده مواد غذایی
25 علی اکبر               یزدان نژاد 14  چهارده مواد غذایی
26 نریمان                       رثراد 12  دوازده مواد غذایی
27 علی اصغر          یزدان نژاد 12  دوازده مواد غذایی
28 یوسف                      عزیزی 12  دوازده تالار پذیرائی
29 میلاد                      شاهپیری 12  دوازده تالار پذیرائی
30 شهراد                     مفتخری 15  پانزده ارایشگر
31 لیلا                            فتحی 14  چهارده مواد غذایی
32 مائده                          ایلیکا 17  هفده ارایشگر

طراحی سایت