ارائه گواهینامه

پس از طی دوره آموزشی و موفقیت در آزمون، گواهینامه آموزش بهداشت اصناف صادر می گردد.

برگزاری آزمون

در پایان هر دوره آموزشی، از مطالب آموزش داده شده در طول دوره آزمون برگزار می گردد.

 

دوره های آموزشی

برگزاری دوره های آموزشی بهداشت اصناف، زیر نظر شبکه بهداشت شرق توسط اساتید مجرب

 

لیست نمرات

 

بدین وسیله گواهی میشود افراد مشروحه ذیل کلاس آموزش دوره سیصد وشصت ونه را که امتحان انها در تاریخ1400/4/20 بر گزار گردیده با موفقیت به پایان رسانده و موفق به اخذ گواهینامه مربوطه گردیده اند.

ردیف نام                           نام خانوادگی نمره اخذ شده با عدد و حروف نوع صنف
1 مهدی                      آماده زکریا 15  پانزده خواربار
2 مهدی                           طالبی 14  چهارده نانوایی
3 حامد               قهرمانی خاجانی 15  پانزده میوه
4 حسین              قهرمانی خاجانی 19  نوزده میوه
5 محمد                             مهربان 16  شانزده نانوایی
6 یحیی                       مرادخانی 18  هیجده موادغذایی
7 فاطمه                      شاه مرادی 15  پانزده آرایشگر
8 لیلا                    رئیسیان اصل 17  هفده آرایشگر
9 محمدرضا        دولت آبادی فراهاانی 19  نوزده موادغذایی
10 عباس          بیگ نشینی خانقاهی 14  چهارده مرغ فروشی
11 احمد                           دودانگه 14  چهارده موادغذایی
12 علیرضا                          حجتی 17  هفده خواربار
13 قدرت اله       عباسیان علیرضائی 17  هفده مرغ و ماهی
14 کیوان          عباسیان علیرضائی 18  هیجده مرغ و ماهی
15 مرتضی                        حیدری 18  هیجده قنادی
16 حسین                             فقیر 17  هفده قنادی
17 افشین                       حضرتپور 18  هیجده قنادی
18 رضا             خالدآبادی حصاری 19  نوزده مرغ فروشی
19 کیومرث                       روشی 15  پانزده میوه
20 حسن                          سلمانی 14  چهارده خواربار
21 زهرا                       نوری راد 17  هفده آرایشگر
22 اکبر                        جهانگیری 17  هفده قصاب
23 عزت اله      رضا علی فیروزکوهی 19  نوزده قنادی
24 میلاد                           حاتمی 15  پانزده میوه
25 بهرام                           عباسی 14  چهارده میوه
26 فرهاد                  مسعودی کلکه 14  چهارده میوه
27 پوریا                          ناظریه 17  هفده قنادی
28 محسن         کوهکن کلاته ملائی 19  نوزده نانوایی
29 میرمحمد                         موسوی 15  پانزده کبابی
30 محمد                عرفانیان ابن یاقهر 12  دوازده کبابی
31 مصطفی                         پاکار 14  چهارده قنادی
32 محمدرضا                       علم باز 16  شانزده قصاب
33 رضا                      ناصری فر 19  نوزده نانوایی
34 سیروس             نوری خانقاهی 19  نوزده مرغ فروشی

بدین وسیله گواهی میشود افراد مشروحه ذیل کلاس آموزش دوره سیصد وشصت وهشت را که امتحان انها در تاریخ1400/4/9 بر گزار گردیده با موفقیت به پایان رسانده و موفق به اخذ گواهینامه مربوطه گردیده اند.

ردیف نام                           نام خانوادگی نمره اخذ شده با عدد و حروف نوع صنف
1 محمدماهان                 صفائی مجرد 18  هیجده سبزی خردکنی
2 منیره                     ملک مدآبادی 20  بیست سبزی خردکنی
3 اسماعیل                        بهرامی 20  بیست سبزی خردکنی
4 غلامعلی                    سلیمان یار 15  پانزده کبابی
5 رجب                             ایومن 14  چهارده کبابی
6 محمدرضا                           ایومن 14  چهارده کبابی
7 علیرضا                            میوند 14  چهارده موادغذابیی
8 فیضعلی                         عباسی 15  پانزده نانوایی
9 اسماعیل                      جوزدانی 18  هیجده آرایشگر
10 محسن                    مومن دوست 16  شانزده چلوکبابی
11 محمد                             خسروی 14  چهارده رستوران
12 عزیزه                  مطاعی هریس 16  شانزده آرایشگر
13 نظر                    بدیعیان مجنده 12  دوازده اغذیه
14 رحیم                      سلطان پور 19  نوزده خشکبار
15 مرتضی                         باقری 14  چهارده خشکبار
16 مهرداد                        میرزائی 14  چهارده مرغ فروشی
17 ابراهیم                    یاری شکوه 15  پانزده میوه
18 مجید                          پوردیان 16  شانزده خواربار
19 محمدرضا               پیرایش کندری 20  بیست لوازم قنادی
20 میرمحمد                           احدی 20  بیست لوازم قنادی
21 عباس                       کاظمی فر 12  دوازده آرایشگر
22 وحید                             محمدی 17  هفده نانوایی
23 علی                      عبادی نقرلو 17  هفده اغذیه
24 مریم                   خلیلی رحمانی 18  هیجده موادغذایی
25 محمدصادق                   نظری یکتا 15  پانزده خشکبار
26 علیرضا              جمشیدی خلیفه لو 14  چهارده گوشت و مرغ
27 محمدمهدی                         شیخی 14  چهارده آبمیوه وبستنی
28 غلامحسین                     گواهی 14  چهارده عطاری
29 ناصر              قاسم پور پیله رود 14  چهارده مواد غذایی
30 محمدرضا                 کاظم دهباشی 17  هفده موادغذایی
31 زهرا                            شعبانی 18  هیجده موادغذایی
32 نصرت اله                عابدیونسی 19  نوزده نانوایی
33 امید رضا                      خزاعی 18  هیجده نانوایی
34 حسین                           کریمی 15  پانزده سفره خانه
35 نرگس                            باقری 14  چهارده سفره خانه
36 حسین                       یزدان پناه 20  بیست نانوایی

بدین وسیله گواهی میشود افراد مشروحه ذیل کلاس آموزش دوره سیصد وشصت وهفت را که امتحان انها در تاریخ1400/3/22 بر گزار گردیده با موفقیت به پایان رسانده و موفق به اخذ گواهینامه مربوطه گردیده اند.

ردیف نام                           نام خانوادگی نمره اخذ شده با عدد و حروف نوع صنف
1 ابراهیم                            نثار 14  چهارده موادغذایی
2 علیرضا                فدوی صامتی 14  چهارده قصاب
3 رضا                 اخلاقی نظرلو 17  هفده موادغذایی
4 محمدرضا                       نوری 17  هفده خشکبار
5 فاطمه سادات    توفیقی نوش آبادی 17  هفده موادغذایی
6 محمدرضا                   اسماعیلی 17  هفده پروتئین
7 اسماعیل                   رستگار 14  چهارده نانوایی
8 علیرضا             جلالیان طرقی 16  شانزده پروتئین
9 حمیدرضا           جلالیان طرقی 13  سیزده پروتئین
10 هاشم                        افتخاری 15  پانزده قنادی
11 عباس                           موذی 14  چهارده قنادی
12 زهرا                 حاجی مختار 16  شانزده موادغذایی
13 مجید                    اهرابی نیا 15  پانزده خشکبار
14 ایمان                          مرادی 14  چهارده موادغذایی
15 یاسین                    عدالت پور 14  چهارده موادغذایی
16 عباس                        فروغی 14  چهارده موادغذایی
17 مرتضی                     محسنی 15  پانزده نانوایی
18 امین                         رحمانی 15  پانزده مرغ
19 ابراهیم                    رستگاری 14  چهارده قصاب
20 مجید                           فدائی 14  چهارده قصاب
21 علی                              فدائی 14  چهارده قصاب
22 شاپور                        پریزان 15  پانزده قصاب
23 اباذر                سلیمانی زردآلو 15  پانزده مرغ
24 حمیدرضا                       محمدی 14  چهارده نانوایی
25 ژاله               صفرپور چپولی 17  هفده موادغذایی
26 پیام                      عباس زاده 16  شانزده نانوایی
27 حسن                            محمدی 14  چهارده نانوایی
28 حسین                    قائمی نژاد 17  هفده موادغذایی
29 محمد                       جهانگیری 17  هفده قصاب
30 ابراهیم              محمدی فیض آباد 16  شانزده قنادی
31 محدثه           خراسانی لواسانی 19  نوزده موادغذایی
32 علی               رضا پور ریایچی 14  چهارده موادغذایی
33 حسین                     اسفندیاری 16  شانزده موادغذایی
34 رمضان                    شیرزادی 14  چهارده میوه
35 جمشید                      شیرزادی 14  چهارده میوه
36 کیهان                          سیفی 14  چهارده میوه
37 محمدحسین                        محمدی 17  هفده سوپرمارکت
38 مرضیه                سلطانی خواه 15  پانزده موادغذایی
39 ناصر                    امیری امند 14  چهارده نانوایی

بدین وسیله گواهی میشود افراد مشروحه ذیل کلاس آموزش دوره سیصد وشصت وشش را که امتحان انها در تاریخ1400/2/29 بر گزار گردیده با موفقیت به پایان رسانده و موفق به اخذ گواهینامه مربوطه گردیده اند.

ردیف نام                           نام خانوادگی نمره اخذ شده با عدد و حروف نوع صنف
1 رضا                              آزاد 18  هیجده اغذیه
2 سیدجواد                      بزرگی 12  دوازده موادغذایی
3 مصطفی                     چراغی 14  چهارده موادغذایی
4 رضا                            توکل 17  هفده نانوایی
5 اشرف                        توحیدلو 13  سیزده موادغذایی
6 فاطمه                    هاشم آبادی 18  هیجده موادغذایی
7 مهدی                          کماسی 13  سیزده رستوران
8 میثم                           کماسی 13  سیزده رستوران
9 احسان                         فاضلی 14  چهارده قصاب
10 محمدرضا                    مینا خانی 12  دوازده سوپرمارکت
11 هادی                    فتحی آغداش 13  سیزده رستوران
12 جبار                           هادوی 13  سیزده رستوران
13 کامران                        صادقی 14  چهارده میوه
14 رمضان                       فرهادی 14  چهارده میوه
15 علی                               نوری 13  سیزده نانوایی
16 احمد                            بابائی 14  چهارده قهوه خانه
17 فاطمه                          هاشمی 15  پانزده موادغذایی
18 اعظم                 صیامی تیرگانی 12  دوازده موادغذایی
19 محمدرضا                         سرائی 14  چهارده قصاب
20 عارف                       عباداللهی 16  شانزده پروتئین
21 مهدی                        عباداللهی 13  سیزده پروتئین
22 محمد                       بدیعیان مجنده 16  شانزده اغذیه
23 وحید             الله وردیان قربلاغ 16  شانزده موادغذایی
24 فرشاد                        گل بخش 12  دوازده اغذیه
25 غلامرضا                          خلیق 17  هفده نانوایی
26 جعفر                             سالار 14  چهارده نانوایی
27 روح اله                        قربانی 15  پانزده نانوایی
28 محمدعلی                  حیدریان قمی 16  شانزده میوه
29 حسین                           شاهی 14  چهارده پروتئین
30 اکبر                           میرزائی 16  شانزده پروتئین
31 سبحان                         صوفی 14  چهارده قصاب
32 هانیه                           جعفری 14  چهارده موادغذایی
33 بهرام                         جاهدامند 14  چهارده نانوایی

بدین وسیله گواهی میشود افراد مشروحه ذیل کلاس آموزش دوره سیصد وشصت و پنج را که امتحان انها در تاریخ1400/2/15 بر گزار گردیده با موفقیت به پایان رسانده و موفق به اخذ گواهینامه مربوطه گردیده اند.

ردیف نام                           نام خانوادگی نمره اخذ شده با عدد و حروف نوع صنف
1 مهدیه                          قلی پور 12  دوازده مواد غذایی
2 مجتبی           فصیجی دستجردی 16  شانزده موادغذایی
3 ناصر                         هوشمند 14  چهارده ابمیوه بستنی
4 حسین            فرجی خشک رودی 16  شانزده قنادی
5 علی اکبر                        رحیمی 15  پانزده سبزی فروشی
6 ایمان              فصیحی دستجردی 16  شانزده موادغذایی
7 وحید                             شیری 12  دوازده مواد غذایی
8 مجید        حاجی غلامرضاهراتی 13  سیزده مواد غذایی
9 جلال                     عبادی نقرلو 16  شانزده اغذیه
10 محسن                         اشتیاقی 12  دوازده طباخی
11 راحله                         سفا لیان 18  هیجده ارایشگاه
12 فاطمه                         میرزایی 18  هیجده ارایشگاه
13 زینب                    میرزایی قانع 17  هفده ارایشگاه
14 فرزانه       مختاری ورنوسفادرانی 18  هیجده ارایشگاه
15 نیلوفر                          یعقوبی 18  هیجده ارایشگاه
16 صغری            کریمی احمدابادی 17  هفده ارایشگاه
17 پری                          زینی وند 17  هفده سبزی خوردکنی
18 مهدی                 نوری خانقاهی 17  هفده مرغ فروشی
19 اله ویردی                امیدی لجبین 15  پانزده قصابی
20 فرهاد                  مددی ورزقانی 15  پانزده قصابی
21 مصطفی                        کماسی 14  چهارده تهیه غذا
22 محمدرضا            جوکار مهرورانی 16  شانزده موادغذایی
23 رضا                        ناج بخش 15  پانزده نانوایی
24 مهدی                     شفیق کلاتی 13  سیزده نانوایی
25 فاطمه              جعفری سیاوشانی 19  نوزده موادغذایی
26 محمدرضا                کاظمی گوگدره 18  هیجده موادغذایی
27 محسن                          کماسی 17  هفده رستوران
28 علیرضا                          ماهی 14  چهارده خواربار
29 عباس                  قربانزاده نیان 16  شانزده نانوایی
30 ایمان                    غلامی ثانی 14  چهارده نانوایی
31 محمد                              کمیزی 16  شانزده اغذیه
32 علی                                 آزاد 13  سیزده اغذیه
33 ندا               سیدمحبی جمال آباد 14  چهارده موادغذایی
34 نگار                غفاریان صلواتی 16  شانزده موادغذایی
35 ساناز                   حامدی القناب 19  نوزده موادغذایی
36 اسماعیل                   یزدانی امند 12  دوازده نانوایی
37 حمیدرضا                     کامرانی 16  شانزده قصابی
38 جواد                          میرزائی 13  سیزده رستوران
39 مجیدرضا                       عابدی 13  سیزده رستوران

بدین وسیله گواهی میشود افراد مشروحه ذیل کلاس آموزش دوره سیصد وشصت و چهار را که امتحان انها در تاریخ1400/2/5 بر گزار گردیده با موفقیت به پایان رسانده و موفق به اخذ گواهینامه مربوطه گردیده اند.

ردیف نام                           نام خانوادگی نمره اخذ شده با عدد و حروف نوع صنف
1 سیدرضا                      حسینی 15  پانزده موادغذایی
2 سعید                          جعفری 16  شانزده خشکبار
3 ساسان              خدرزاده لیلوس 16  شانزده سبزی خردکنی
4 امیرمهدی                      بیاتی 15  پانزده آبمیوه گیری
5 بهنام                       عسگری 14  چهارده قنادی
6 ناصر                     اسدی پور 12  دوازده موادغذایی
7 مهدی                           خانی 13  سیزده موادغذایی
8 اکبر                  کاظمی مهیاری 13  سیزده خواربار
9 حسن               سربندی فراهانی 17  هفده مرغ فروشی
10 کمال                       مقدم بنایم 17  هفده میهمانپذیر
11 سیدیحیی                        فلاح 13  سیزده موادغذایی
12 رضا                هوشت آشتیانی 15  پانزده سبزی خردکنی
13 مونا                      یوسف زاده 15  پانزده سبزی خردکنی
14 محسن                        جعفری 12  دوازده موادغذایی
15 مجید                  نظری چوزکی 19  نوزده نانوایی
16 مرتضی                      اقبالیان 14  چهارده اغذیه
17 مرادعلی                عسگری نیا 15  پانزده طباخی
18 مجید            نگهدار حشگوائی 13  سیزده اغذیه
19 مهدی            نگهدار حشگوائی 14  چهارده اغذیه
20 محمد             سقرجوقی فراهانی 16  شانزده طباخی
21 مرتضی            کریمی باقرزاده 17  هفده رستوران
22 حمیده             محمدی شیخ احمدلو 17  هفده رستوران
23 میلاد             سلیمیان احمد آباد 14  چهارده قنادی
24 خدمت علی      ابراهیمی احمدآباد 14  چهارده قنادی
25 مصطفی              حیدری دایتی 13  سیزده پروتئین
26 امیرحسین      بختیاری دره میانه 15  پانزده موادغذایی
27 مریم           محمد ایمعیلی قوچانی 14  چهارده پروتئین
28 حسین                سلطان پرست 14  چهارده رستوران
29 حسین              سیف اله طرقی 17  هفده قصابی
30 حسن                           بهزاد 16  شانزده تهیه غذا
31 حسین                     طالب زاده 18  هیجده تهیه غذا
32 آیت اله          اصلاحی آورزمان 12  دوازده آرایشگاه
33 محسن                          قانعی 16  شانزده آرایشگاه
34 رامین                              کلی 13  سیزده قصابی
35 امجد                            کیوان 16  شانزده میوه فروشی

بدین وسیله گواهی میشود افراد مشروحه ذیل کلاس آموزش دوره سیصد وشصت و سه را که امتحان انها در تاریخ1400/1/22 بر گزار گردیده با موفقیت به پایان رسانده و موفق به اخذ گواهینامه مربوطه گردیده اند.

ردیف نام                           نام خانوادگی نمره اخذ شده با عدد و حروف نوع صنف
1 پوریا                          زندیه 13  سیزده عطاری
2 علی                        عزیزی 16  شانزده نانوایی
3 حسین                        قائنی 13  سیزده نانوایی
4 علی                        گله دار 12  دوازده نانوایی
5 ناصر                      گله دار 16  شانزده نانوایی
6 عبداله                      صفری 14  چهارده قصابی
7 خالد                      مرادیان 15  پانزده میوه فروشی
8 شهاب                       کیوان 15  پانزده میوه فروشی
9 روح اله                   کاظمی 17  هفده لبنیات
10 محمد                        کاهوئی 14  چهارده پروتئینی
11 امامعلی        ابراهیمی احمداباد 14  چهارده قنادی
12 یوسف                     ازمون 13  سیزده قنادی
13 علیرضا       ابراهیمی احمداباد 17  هفده قنادی
14 میثم            ابراهیمی احمداباد 13  سیزده قنادی
15 وحید          ابراهیمی احمداباد 14  چهارده قنادی
16 علیرضا                امامویردی 15  پانزده قنادی
17 پدرام     حقیقی خواه شلکبانانی 14  چهارده قنادی
18 اصغر                  خورشیدی 12  دوازده قنادی
19 سینا                   عزیزی تنها 13  سیزده قنادی
20 محمد                        اسکندری 18  هیجده قنادی
21 حسین                       قاسمی 14  چهارده قنادی
22 اکبر             قنبری ورنکشی 17  هفده قنادی
23 سید  حسین    موسوی دستجردی 17  هفده قنادی
24 محمدرحیم         خیرخواه توپکانلو 17  هفده کباابی
25 الهه                          اهنگر 13  سیزده مواد غذایی
26 زهرا                      نوروزی 13  سیزده قنادی
27 حمید                          کیخا 14  چهارده لبنیات
28 الیاس                     پورباقری 17  هفده نانوایی
29 مهدی     مهماندوست کلنگستانی 13  سیزده تهیه غذا
30 سید جمال                    کمالی 13  سیزده قنادی

بدین وسیله گواهی میشود افراد مشروحه ذیل کلاس آموزش دوره سیصد وشصت و دو را که امتحان انها در تاریخ1399/12/26 بر گزار گردیده با موفقیت به پایان رسانده و موفق به اخذ گواهینامه مربوطه گردیده اند.

ردیف نام                           نام خانوادگی نمره اخذ شده با عدد و حروف نوع صنف
1 میثم                         امید نژاد 15  پانزده مواد غذایی
2 لطیف                فهمی بیله سوار 17  هفده پروتئین
3 ناصر                        عبدالهی 16  شانزده نانوایی
4 سید میرزا                     قوامی 15  پانزده رستوران
5 محسن                       کثیر لو 17  هفده کبابی
6 ولی اله                         شیری 16  شانزده کبابی
7 یداله                            شیری 17  هفده کبابی
8 مائده                       کشت کار 18  هیجده مواد غذایی
9 محسن                        فصیحی 16  شانزده مواد غذایی
10 اکبر                            حسنی 16  شانزده میوه
11 فرزانه                          کیانی 15  پانزده مواد غذایی
12 مرتضی                       راوک 16  شانزده کبابی
13 فاطمه                          اکبری 15  پانزده مواد غذایی
14 فاطمه                قربانی  سالمی 13  سیزده پروتئین
15 علیرضا              حجابی زرمهری 15  پانزده پروتئین
16 هابدین              مولائی دوزدذسی 17  هفده اغذیه
17 حسن                           مولائی 15  پانزده اغذیه

بدین وسیله گواهی میشود افراد مشروحه ذیل کلاس آموزش دوره سیصد وشصت و یک را که امتحان انها در تاریخ1399/12/17 بر گزار گردیده با موفقیت به پایان رسانده و موفق به اخذ گواهینامه مربوطه گردیده اند.

ردیف نام                           نام خانوادگی نمره اخذ شده با عدد و حروف نوع صنف
1 ریحانه                     شیرزاد 14  چهارده ارایشگاه
2 علیرضا                    قربانی 12  دوازده آبمیوه و بستنی
3 محمود                     حافظی 13  سیزده آبمیوه و بستنی
4 محمد                      حاجوی 12  دوازده آبمیوه وبستنی
5 سینا                          بابائی 14  چهارده آبمیوه وبستنی
6 انیتا            محمدراده رضائی 17  هفده مواد غذایی
7 حمید رضا                عامری 13  سیزده پروتئینی
8 حسن                      جراحی 15  پانزده کبابی
9 احمد                      اسدزاده 15  پانزده مواد غذایی
10 محمد                      رحمتی 12  دوازده ابمیوه بستنی
11 غلامرضا              ابوفا ضلی 16  شانزده قصابی
12 زاهرا                      راسخ 13  سیزده مواد غذایی
13 جعفر                مهرابی زاده 12  دوازده کبابی
14 کاظم                  ایرانی امند 14  چهارده نانوایی
15 محرم                 ایرانی امند 14  چهارده نانوایی
16 مرتضی              ایرانی امند 14  چهارده نانوایی
17 احسان                     عباسی 13  سیزده پروتئین
18 محسن  خلجی حصارحسن بیکی 12  دوازده مرغ فروشی
19 محمد حسن                 رجبی 16  شانزده موادغذایی
20 محمد                      اشتیاقی 15  پانزده پروتدینی
21 مجید                         بیاتی 15  پانزده اغذیه
22 علی                      رضائی 14  چهارده اغذیه
23 مجید             جوانمرد قدیری 16  شانزده مواد غذایی
24 اکبر                          بدیعی 16  شانزده ابمیوه بستنی
25 بهزاد               مرادی کا لیان 12  دوازده مواد غذایی
26 محمد جواد            شریفی تیا 13  سیزده خواربار
27 فرامرز                مولائی دوزدرسی 14  چهارده اغذیه
28 حسن                    جواهری 14  چهارده کبابی
29 محمد                       دهقان 13  سیزده کبابی
30 الهام            بختیاری دولابی 13  سیزده ارایشگر
31 ملیحه        اکبری احمد ابادی 16  شانزده ارایشگر
32 کاظم              علیمرادی کلاتی 12  دوازده نانوایی
33 مسعود         غفرانی دیسفانی 16  شانزده نانوایی
34 مهدی            کیانی نیستانک 15  پانزده کبابی
35 سعید            مهرابی زاده راد 16  شانزده کبابی
36 اژدر                    محمدی 13  سیزده نانوایی
37 مصطفی                 محمدی 13  سیزده قنادی
38 داود          مهدوی هزاوه 16  شانزده قصاب
39 قاسم          عالی زاده داشلجه 14  چهارده اغذیه
40 اسماء                کماسی 14  چهارده تهیه غذا
41 مهدی                کماسی 13  سیزده تهیه غذا
42 علیرضا                اسماعیلی 15  پانزده خشکبار
43 زیبا                   حیدری 14  چهارده موادغذایی
44 یوسف             کریم فامیان 16  شانزده خشکبار

بدین وسیله گواهی میشود افراد مشروحه ذیل کلاس آموزش دوره سیصد وشصت را که امتحان انها در تاریخ1399/12/2 بر گزار گردیده با موفقیت به پایان رسانده و موفق به اخذ گواهینامه مربوطه گردیده اند.

ردیف نام                           نام خانوادگی نمره اخذ شده با عدد و حروف نوع صنف
1 مرتضی                  آتش افروز 12  دوازده نانوایی
2 رحمت اله                     ملکی 12  دوازده موادغذایی
3 صابر                       کماسی 15  پانزده تهیه غذا
4 محمد                          کماسی 15  پانزده تهیه غذا
5 اکبر                           محمدی 17  هفده نانوایی
6 ابادر                   حبیبی بنه 16  شانزده میوه فروشی
7 منصور                   نی زن 14  چهارده اغذیه
8 علی                     دامن دریا 19  نوزده نانوایی
9 غلامرضا    پورابراهیمی راسته کناری 14  چهارده ارایشگاه
10 فریدون                      کرمی 15  پانزده قنادی
11 مهدی                          نیتی 14  چهارده نانوایی
12 علی                            نیتی 12  دوازده نانوایی
13 محمد                 کاطمی تفرشی 13  سیزده مواد غذایی
14 میلاد           برادران سرخابی 14  چهارده خواربار
15 محمد               احمدی فرد مقدم 16  شانزده نانوایی
16 محمد          مقینی دورود خانی 14  چهارده ارایشگر
17 محمدمهدی             اسدی مزینان 16  شانزده خشکبار
18 مهدی                      افشارفر 16  شانزده موادغذایی
19 محسن                      غفاری 16  شانزده موادغذایی
20 قرزانه                      کائیدی 13  سیزده موادغذایی
21 حسین                       دوستی 19  نوزده نانوایی
22 مهدی              رحمتی قلتوقی 16  شانزده نانوایی
23 ناصر       زادعاشور لیفکوئی 14  چهارده نانوایی
24 عرفان             جعفری طاوی 16  شانزده موادغذایی
25 مسعود                   نوروزی 17  هفده خواربالر
26 حسین                       مخملی 17  هفده ابمیوه و بستنی
27 مسعود              خانلری مقدم 17  هفده ابمیوه و بستنی
28 پری                        پیشکو 19  نوزده ارایشگاه
29 حمید                عثمانی روندی 17  هفده اغذیه
30 حامد                         محبی 17  هفده کبابی
31 عابد                         محبی 18  هیجده کبابی
32 وحید                     اسفندیاری 12  دوازده پروتئین
33 حسین             رستگار عموقین 14  چهارده اقامتگاه
34 بابک                           پا زن 15  پانزده اقامتگاه

طراحی سایت