ارائه گواهینامه

پس از طی دوره آموزشی و موفقیت در آزمون، گواهینامه آموزش بهداشت اصناف صادر می گردد.

برگزاری آزمون

در پایان هر دوره آموزشی، از مطالب آموزش داده شده در طول دوره آزمون برگزار می گردد.

 

دوره های آموزشی

برگزاری دوره های آموزشی بهداشت اصناف، زیر نظر شبکه بهداشت شرق توسط اساتید مجرب

 

برنامه آموزشی هفتگی

 

برنامه امتحانی دوره سیصدو سی و 336 آموزشگاه بهداشت اصناف یاران سلامت

 

7/5/99 تاریخ برگزاری

در 2 گروه

15 نفر گروه 2 15 نفر گروه یک  

 

 

 

ساعت شروع آزمون

 

از ساعت 9  لغاین 10 از ساعت  8  لغایت  9

 

مهندس باقر شولایه

مدیر آموزشگاه

برنامه امتحانی دوره سیصدو سی و پنج آموزشگاه بهداشت اصناف یاران سلامت

 

2/5/99 تاریخ برگزاری

در 2 گروه

15 نفر گروه 2 15 نفر گروه یک  

 

 

 

ساعت شروع آزمون

 

از ساعت 11  لغاین 12 از ساعت  10  لغایت  11

 

مهندس باقر شولایه                                            

مدیر آموزشگاه                                                

برنامه امتحانی دوره سیصدو سی و چهار آموزشگاه بهداشت اصناف یاران سلامت                   

 

30/4/99 تاریخ برگزاری

در 2 گروه

15 نفر گروه 2 15 نفر گروه یک  

 

 

 

ساعت شروع آزمون

 

از ساعت 16  لغاین 17 از ساعت  15  لغایت  16

 

مهندس باقر شولایه                         

مدیر آموزشگاه                            

برنامه امتحانی دوره سیصدو سی و سه  آموزشگاه بهداشت اصناف یاران سلامت                   

 

25/4/99 تاریخ برگزاری

در 2 گروه

15 نفر گروه 2 15 نفر گروه یک  

 

 

 

ساعت شروع آزمون

 

از ساعت 16  لغاین 17 از ساعت  15  لغایت  16

 

مهندس باقر شولایه                         

مدیر آموزشگاه                            

برنامه امتحانی دوره سیصدو سی و دو  آموزشگاه بهداشت اصناف یاران سلامت

 

23/4/99 تاریخ برگزاری

در 2 گروه

15 نفر گروه 2 15 نفر گروه یک  

 

 

 

ساعت شروع آزمون

 

از ساعت 16  لغاین 17 از ساعت  15  لغایت  16

 

مهندس باقر شولایه

مدیر آموزشگاه

برنامه امتحانی دوره سیصدو سی و یک آموزشگاه بهداشت اصناف یاران سلامت

 

21/4/99 تاریخ برگزاری

در 2 گروه

15 نفر گروه 2 15 نفر گروه یک  

 

 

 

ساعت شروع آزمون

 

از ساعت 16  لغاین  17 از ساعت  15  لغایت  16

 

مهندس باقر شولایه

مدیر آموزشگاه

برنامه کلاس آموزشی دوره سیصد وسی آموزشگاه بهداشت اصناف یاران سلامت

تاریخ از ساعت 45/15 الی   45/13 از ساعت 45/17  الی    45/15
اساتید درس اساتید درس
99/4/7 مهندس شولایه کلیات بهداشت عمومی وفردی مهندس شولایه کنترل دخانیات وبهداشت هوا
99/4/8 آقای دلیلان بیماریهای پوستی وریوی وایدزوهپاتیت آقای دلیلان بیماریهای روده ای وانگلی و مشترک انسان ودام
99/4/9 مهندس میرهادی بهداشت مواد غذایی مهندس میرهادی بهداشت مواد غذایی
99/4/10 مهندس ناصری ايمني و انضباط محل

كسب و کمکهای اولیه

مهندس نیکفر مبارزه باحشرات وجوندگان وپسماند
99/4/11 مهندس میرهادی بهداشت آب وفاضلاب مهندس میرهادی روشهای گندزدایی وضدعفونی ابزار کار
99/4/12 مهندس رشیدی قوانین و مقررات و آیین نامه ها مهندس رشیدی قوانین و مقررات و آیین نامه ها
ازمون تاریخ 99/4/12
ساعت 15/18 الی   45/17

برنامه امتحانی دوره سی صدو بیست ونه ( غیرحضوری )  آموزشگاه بهداشت اصناف یاران سلامت

 

31/3/99 تاریخ برگزاری

در 2 گروه

15 نفر گروه 2 15 نفر گروه یک  

 

 

 

ساعت شروع آزمون

 

از ساعت 16  لغاین  17 از ساعت  15  لغایت  16

 

مهندس باقر شولایه                         

مدیر آموزشگاه                            

برنامه امتحانی دوره سی صدو بیست وهشت ( غیرحضوری )  آموزشگاه بهداشت اصناف یاران سلامت

 

27/3/99 تاریخ برگزاری

در 2 گروه

15 نفر گروه 2 15 نفر گروه یک  

 

 

 

ساعت شروع آزمون

 

از ساعت 16  لغاین  17 از ساعت  15  لغایت  16

 

مهندس باقر شولایه                         

مدیر آموزشگاه                            

برنامه کلاس آموزشی دوره سیصد وبیست وهفت آموزشگاه بهداشت اصناف یاران سلامت

تاریخ از ساعت 45/15 الی   45/13 از ساعت 45/17  الی    45/15
اساتید درس اساتید درس
98/11/17 مهندس شولایه کلیات بهداشت عمومی وفردی مهندس شولایه کنترل دخانیات وبهداشت هوا
98/11/19 مهندس سپهرنیا بهداشت مواد غذایی مهندس سپهرنیا بهداشت مواد غذایی
98/11/20 مهندس امیدی ايمني و انضباط محل

كسب و کمکهای اولیه

مهندس نیکفر مبارزه باحشرات وجوندگان وپسماند
98/11/21 مهندس رشیدی قوانین و مقررات و آیین نامه ها مهندس رشیدی قوانین و مقررات و آیین نامه ها
98/11/23 مهندس سپهرنیا بهداشت آب وفاضلاب مهندس سپهرنیا روشهای گندزدایی وضدعفونی ابزار کار
98/11/24 آقای دلیلان بیماریهای پوستی وریوی وایدزوهپاتیت آقای دلیلان بیماریهای روده ای وانگلی و مشترک انسان ودام
ازمون تاریخ 98/11/24
ساعت 15/18 الی   45/17

برنامه کلاس آموزشی دوره سیصد وبیست وشش آموزشگاه بهداشت اصناف یاران سلامت

تاریخ از ساعت 45/15 الی   45/13 از ساعت 45/17  الی    45/15
اساتید درس اساتید درس
98/11/5 مهندس شولایه کلیات بهداشت عمومی وفردی مهندس شولایه کنترل دخانیات وبهداشت هوا
98/11/6 مهندس امیدی ايمني و انضباط محل

كسب و کمکهای اولیه

مهندس نیکفر مبارزه باحشرات وجوندگان وپسماند
98/11/7 مهندس رشیدی قوانین و مقررات و آیین نامه ها مهندس رشیدی قوانین و مقررات و آیین نامه ها
98/11/8 مهندس سپهرنیا بهداشت مواد غذایی مهندس سپهرنیا بهداشت مواد غذایی
98/11/12 آقای دمابی بیماریهای پوستی وریوی وایدزوهپاتیت آقای دمابی بیماریهای روده ای وانگلی و مشترک انسان ودام
98/11/13 مهندس خزائی بهداشت آب وفاضلاب مهندس خزائی روشهای گندزدایی وضدعفونی ابزار کار
ازمون تاریخ 98/11/13
ساعت 15/18 الی   45/17

 

طراحی سایت