ارائه گواهینامه

پس از طی دوره آموزشی و موفقیت در آزمون، گواهینامه آموزش بهداشت اصناف صادر می گردد.

برگزاری آزمون

در پایان هر دوره آموزشی، از مطالب آموزش داده شده در طول دوره آزمون برگزار می گردد.

 

دوره های آموزشی

برگزاری دوره های آموزشی بهداشت اصناف، زیر نظر شبکه بهداشت شرق توسط اساتید مجرب

 

برنامه آموزشی هفتگی

 

 

برنامه امتحانی دوره سیصدو چهل و هفت آموزشگاه بهداشت اصناف یاران سلامت                   

 

21/7/99 تاریخ برگزاری

 

حد اکثر در گروههای پنج نفره  

 

 

 

ساعت شروع آزمون

 

از ساعت 10   الی 30/12

 

مهندس باقر شولایه                         

مدیر آموزشگاه                            

برنامه امتحانی دوره سیصدو چهل و شش آموزشگاه بهداشت اصناف یاران سلامت                   

 

5/7/99 تاریخ برگزاری

 

حد اکثر در گروههای پنج نفره  

 

 

 

ساعت شروع آزمون

 

از ساعت 10   الی 12

 

مهندس باقر شولایه                         

مدیر آموزشگاه                            

برنامه امتحانی دوره سیصدو چهل و پنج آموزشگاه بهداشت اصناف یاران سلامت                   

 

25/6/99 تاریخ برگزاری

 

حد اکثر در گروههای پنج نفره  

 

 

 

ساعت شروع آزمون

 

از ساعت 10   الی 12

 

مهندس باقر شولایه                         

مدیر آموزشگاه                            

برنامه امتحانی دوره سیصدو چهل و چهارآموزشگاه بهداشت اصناف یاران سلامت                   

 

19/6/99 تاریخ برگزاری

 

30  نفر حداکثر در گروههای پنج نفره  

 

 

 

ساعت شروع آزمون

 

از ساعت 12 لغایت 15

 

مهندس باقر شولایه                         

مدیر آموزشگاه                            

برنامه امتحانی دوره سیصدو چهل و سه آموزشگاه بهداشت اصناف یاران سلامت                   

 

11/6/99 تاریخ برگزاری

 

29 نفر در گروههای حداکثر پنج نفره  

 

 

 

 

از ساعت 10 لغایت 12  

ساعت شروع آزمون

 

 

مهندس باقر شولایه                         

مدیر آموزشگاه                            

برنامه امتحانی دوره سیصدو چهل و دو آموزشگاه بهداشت اصناف یاران سلامت                   

 

5/6/99 تاریخ برگزاری

در 2 گروه

17 نفر در گروههای حداکثر پنج نفره  

 

 

 

ساعت شروع آزمون

 

از ساعت 14 لغایت 16

 

مهندس باقر شولایه                         

مدیر آموزشگاه                            

برنامه امتحانی دوره سیصدو چهل و یک آموزشگاه بهداشت اصناف یاران سلامت                   

 

29/5/99 تاریخ برگزاری

در 2 گروه

15 نفر گروه 2 15 نفر گروه یک  

 

 

 

ساعت شروع آزمون

 

از ساعت 15  لغاین 16 از ساعت  14  لغایت  15

 

مهندس باقر شولایه                         

مدیر آموزشگاه                            

برنامه امتحانی دوره سیصدو چهل آموزشگاه بهداشت اصناف یاران سلامت                   

 

22/5/99 تاریخ برگزاری

در 2 گروه

17 نفر گروه 2 16 نفر گروه یک  

 

 

 

ساعت شروع آزمون

 

از ساعت 15  لغاین 16 از ساعت  14  لغایت  15

 

مهندس باقر شولایه                         

مدیر آموزشگاه                            

 

طراحی سایت