ارائه گواهینامه

پس از طی دوره آموزشی و موفقیت در آزمون، گواهینامه آموزش بهداشت اصناف صادر می گردد.

برگزاری آزمون

در پایان هر دوره آموزشی، از مطالب آموزش داده شده در طول دوره آزمون برگزار می گردد.

 

دوره های آموزشی

برگزاری دوره های آموزشی بهداشت اصناف، زیر نظر شبکه بهداشت شرق توسط اساتید مجرب

 

برنامه آموزشی هفتگی

 

برنامه کلاس آموزشی دوره سیصد و هیجده آموزشگاه بهداشت اصناف یاران سلامت

تاریخ از ساعت 45/15 الی   45/13 از ساعت 45/17  الی    45/15
  اساتید درس اساتید درس
98/9/16 مهندس شولایه کلیات بهداشت عمومی وفردی مهندس شولایه کنترل دخانیات وبهداشت هوا
98/9/17 مهندس سپهرنیا بهداشت مواد غذایی مهندس سپهرنیا بهداشت مواد غذایی
98/9/18 آقای دمابی بیماریهای پوستی وریوی وایدزوهپاتیت آقای دمابی بیماریهای روده ای وانگلی و مشترک انسان ودام
98/9/19 مهندس ناصری ايمني و انضباط در محل

كسب و کمکهای اولیه

مهندس نیکفر مبارزه باحشرات وجوندگان وپسماند
98/9/20 مهندس یعقوبی قوانین و مقررات و آیین نامه ها مهندس یعقوبی قوانین و مقررات و آیین نامه ها
98/9/21 مهندس خزائی بهداشت آب وفاضلاب مهندس خزائی روشهای گندزدایی وضدعفونی ابزار کار
ازمون تاریخ 98/9/21
ساعت 15/18 الی   45/17

برنامه کلاس آموزشی دوره سیصد و هفده آموزشگاه بهداشت اصناف یاران سلامت

تاریخ از ساعت 45/15 الی   45/13 از ساعت 45/17  الی    45/15
اساتید درس اساتید درس
98/9/2 مهندس شولایه کلیات بهداشت عمومی وفردی مهندس شولایه کنترل دخانیات وبهداشت هوا
98/9/3 مهندس ناصری ايمني و انضباط در محل

كسب و کمکهای اولیه

مهندس نیکفر مبارزه باحشرات وجوندگان وپسماند
98/9/4 آقای دلیلان بیماریهای پوستی وریوی وایدزوهپاتیت آقای دلیلان بیماریهای روده ای وانگلی و مشترک انسان ودام
98/9/5 مهندس رشیدی قوانین و مقررات و آیین نامه ها مهندس رشیدی قوانین و مقررات و آیین نامه ها
98/9/6 مهندس سپهرنیا بهداشت مواد غذایی مهندس سپهرنیا بهداشت مواد غذایی
98/9/7 مهندس خزائی بهداشت آب وفاضلاب مهندس خزائی روشهای گندزدایی وضدعفونی ابزار کار
ازمون تاریخ 98/9/7
ساعت 15/18 الی   45/17

برنامه کلاس آموزشی دوره سیصد و شانزده آموزشگاه بهداشت اصناف یاران سلامت

تاریخ از ساعت 45/9 الی   45/7 از ساعت 45/11  الی    45/9
اساتید درس اساتید درس
98/8/22 مهندس شولایه کلیات بهداشت عمومی وفردی مهندس شولایه کنترل دخانیات وبهداشت هوا
98/8/23 مهندس یعقوبی قوانین و مقررات و آیین نامه ها مهندس یعقوبی قوانین و مقررات و آیین نامه ها
98/8/25 مهندس میرهادی بهداشت مواد غذایی مهندس میرهادی بهداشت مواد غذایی
98/8/26 مهندس ناصری ايمني و انضباط در محل

كسب و کمکهای اولیه

مهندس نیکفر مبارزه باحشرات وجوندگان وپسماند
98/8/27 آقای دلیلان بیماریهای پوستی وریوی وایدزوهپاتیت آقای دلیلان بیماریهای روده ای وانگلی و مشترک انسان ودام
98/8/28 مهندس صیدی بهداشت آب وفاضلاب مهندس صیدی روشهای گندزدایی وضدعفونی ابزار کار
ازمون تاریخ 98/8/28
ساعت 15/12 الی   45/11

برنامه کلاس آموزشی دوره سیصد و پانزده آموزشگاه بهداشت اصناف یاران سلامت

تاریخ از ساعت 45/15 الی   45/13 از ساعت 45/17  الی    45/15
اساتید درس اساتید درس
98/8/8 مهندس شولایه کلیات بهداشت عمومی وفردی مهندس شولایه کنترل دخانیات وبهداشت هوا
98/8/9 آقای دمابی بیماریهای پوستی وریوی وایدزوهپاتیت آقای دمابی بیماریهای روده ای وانگلی و مشترک انسان ودام
98/8/11 مهندس سپهرنیا بهداشت مواد غذایی مهندس سپهرنیا بهداشت مواد غذایی
98/8/12 مهندس ناصری ايمني و انضباط در محل

كسب و کمکهای اولیه

مهندس نیکفر مبارزه باحشرات وجوندگان وپسماند
98/8/13 مهندس یعقوبی قوانین و مقررات و آیین نامه ها مهندس یعقوبی قوانین و مقررات و آیین نامه ها
98/8/14 مهندس سپهرنیا بهداشت آب وفاضلاب مهندس سپهرنیا روشهای گندزدایی وضدعفونی ابزار کار
ازمون تاریخ 98/8/14
ساعت 15/18 الی   45/17

برنامه کلاس آموزشی دوره سیصد و چهارده آموزشگاه بهداشت اصناف یاران سلامت

تاریخ از ساعت 45/15 الی   45/13 از ساعت 45/17  الی    45/15
اساتید درس اساتید درس
98/7/24 مهندس شولایه کلیات بهداشت عمومی وفردی مهندس شولایه کنترل دخانیات وبهداشت هوا
98/7/25 مهندس رشیدی قوانین و مقررات و آیین نامه ها مهندس رشیدی قوانین و مقررات و آیین نامه ها
98/7/28 مهندس سپهرنیا بهداشت مواد غذایی مهندس سپهرنیا بهداشت مواد غذایی
98/7/29 آقای دلیلان بیماریهای پوستی وریوی وایدزوهپاتیت آقای دلیلان بیماریهای روده ای وانگلی و مشترک انسان ودام
98/7/30 مهندس ناصری ايمني و انضباط در محل

كسب و کمکهای اولیه

مهندس نیکفر مبارزه باحشرات وجوندگان وپسماند
98/8/1 مهندس سپهرنیا بهداشت آب وفاضلاب مهندس سپهرنیا روشهای گندزدایی وضدعفونی ابزار کار
ازمون تاریخ 98/8/1
ساعت 15/18 الی   45/17

برنامه کلاس آموزشی دوره سیصد و سیزده آموزشگاه بهداشت اصناف یاران سلامت

تاریخ از ساعت 45/9 الی   45/7 از ساعت 45/11  الی    45/9
اساتید درس اساتید درس
98/7/20 مهندس ناصری ايمني و انضباط در محل

كسب و کمکهای اولیه

مهندس نیکفر مبارزه باحشرات وجوندگان وپسماند
98/7/21 آقای دلیلان بیماریهای پوستی وریوی وایدزوهپاتیت آقای دلیلان بیماریهای روده ای وانگلی و مشترک انسان ودام
98/7/22 مهندس شولایه کلیات بهداشت عمومی وفردی مهندس شولایه کنترل دخانیات وبهداشت هوا
98/7/23 مهندس میرهادی بهداشت مواد غذایی مهندس میرهادی بهداشت مواد غذایی
98/7/24 مهندس میرهادی بهداشت آب وفاضلاب مهندس میرهادی روشهای گندزدایی وضدعفونی ابزار کار
98/7/25 مهندس یعقوبی قوانین و مقررات و آیین نامه ها مهندس یعقوبی قوانین و مقررات و آیین نامه ها
ازمون تاریخ 98/7/25
ساعت 15/12 الی   45/11

برنامه کلاس آموزشی دوره سیصد و دوازده آموزشگاه بهداشت اصناف یاران سلامت

تاریخ از ساعت 45/15 الی   45/13 از ساعت 45/17  الی    45/15
اساتید درس اساتید درس
98/7/13 مهندس شولایه کلیات بهداشت عمومی وفردی مهندس شولایه کنترل دخانیات وبهداشت هوا
98/7/14 مهندس ناصری ايمني و انضباط در محل

كسب و کمکهای اولیه

مهندس نیکفر مبارزه باحشرات وجوندگان وپسماند
98/7/15 آقای دلیلان بیماریهای پوستی وریوی وایدزوهپاتیت آقای دلیلان بیماریهای روده ای وانگلی و مشترک انسان ودام
98/7/16 مهندس یعقوبی قوانین و مقررات و آیین نامه ها مهندس یعقوبی قوانین و مقررات و آیین نامه ها
98/7/17 مهندس سپهرنیا بهداشت مواد غذایی مهندس سپهرنیا بهداشت مواد غذایی
98/7/18 مهندس خزائی بهداشت آب وفاضلاب مهندس خزائی روشهای گندزدایی وضدعفونی ابزار کار
ازمون تاریخ 98/7/18
ساعت 15/18 الی   45/17

برنامه کلاس آموزشی دوره سیصد و یازده آموزشگاه بهداشت اصناف یاران سلامت

تاریخ از ساعت 45/15 الی   45/13 از ساعت 45/17  الی    45/15
اساتید درس اساتید درس
98/7/1 مهندس شولایه کلیات بهداشت عمومی وفردی مهندس شولایه کنترل دخانیات وبهداشت هوا
98/7/2 مهندس ناصری ايمني و انضباط در محل

كسب و کمکهای اولیه

مهندس نیکفر مبارزه باحشرات وجوندگان وپسماند
98/7/3 مهندس رشیدی قوانین و مقررات و آیین نامه ها مهندس رشیدی قوانین و مقررات و آیین نامه ها
98/7/4 مهندس سپهرنیا بهداشت مواد غذایی مهندس سپهرنیا بهداشت مواد غذایی
98/7/6 آقای دلیلان بیماریهای پوستی وریوی وایدزوهپاتیت آقای دلیلان بیماریهای روده ای وانگلی و مشترک انسان ودام
98/7/7 مهندس سپهرنیا بهداشت آب وفاضلاب مهندس سپهرنیا روشهای گندزدایی وضدعفونی ابزار کار
ازمون تاریخ 98/7/7
ساعت 15/18 الی   45/17

برنامه کلاس آموزشی دوره سیصد و ده آموزشگاه بهداشت اصناف یاران سلامت

ردیف تاریخ 13/45  الی 15/45 15/45   الی   45/17
نام مدرس سر فصل درس نام مدرس سر فصل درس
1 98/6/25 مهندس شولایه کلیات بهداشت عمومی وفردی مهندس شولایه کنترل دخانیات وبهداشت هوا
2 98/6/26 مهندس سپهرنیا بهداشت مواد غذایی

 

مهندس سپهرنیا بهداشت مواد غذایی

 

3 98/6/27 آقای دمابی بیماریهای پوستی وریوی وایدزوهپاتیت آقای دمابی بیماریهای روده ای وانگلی و مشترک انسان ودام
4 98/6/28 مهندس خزائی بهداشت آب وفاضلاب مهندس خزائی روشهای گندزدایی وضدعفونی ابزار کار
5 98/6/30 مهندس رشیدی وانین و مقررات و آیین نامه ها مهندس رشیدی وانین و مقررات و آیین نامه ها
6

 

98/6/31 مهندس ناصری ايمني و انضباط محل

كسب و کمکهای اولیه

مهندس نیکفر مبارزه باحشرات وجوندگان وپسماند

 

آزمون

تاریخ برگزاری                                   31/6/98
ساعت شروع آزمون 11/45   الی  15/12

برنامه کلاس آموزشی دوره سیصد و نه آموزشگاه بهداشت اصناف یاران سلامت

ردیف تاریخ 7/45  الی 9/45 9/45   الی   45/11
نام مدرس سر فصل درس نام مدرس سر فصل درس
1 98/6/23 آقای دلیلان بیماریهای پوستی وریوی وایدزوهپاتیت آقای دلیلان بیماریهای روده ای وانگلی و مشترک انسان ودام
2 98/6/24 مهندس شولایه کلیات بهداشت عمومی وفردی مهندس شولایه کنترل دخانیات وبهداشت هوا
3 98/6/25 مهندس میرهادی بهداشت مواد غذایی

 

مهندس میرهادی بهداشت مواد غذایی

 

4 98/6/26 مهندس ناصری ايمني و انضباط محل

كسب و کمکهای اولیه

مهندس نیکفر مبارزه باحشرات وجوندگان وپسماند
5 98/6/27 مهندس یعقوبی وانین و مقررات و آیین نامه ها مهندس یعقوبی وانین و مقررات و آیین نامه ها
6

 

98/6/28 مهندس میرهادی بهداشت آب وفاضلاب مهندس میرهادی روشهای گندزدایی وضدعفونی ابزار کار

 

آزمون

تاریخ برگزاری                                   28/6/98
ساعت شروع آزمون 11/45   الی  15/12

برنامه کلاس آموزشی دوره سیصد و هشت آموزشگاه بهداشت اصناف یاران سلامت

تاریخ از ساعت 45/15 الی   45/13 از ساعت 45/17  الی    45/15
اساتید درس اساتید درس
98/6/9 مهندس ناصری ايمني و انضباط در محل

كسب و کمکهای اولیه

مهندس نیکفر مبارزه باحشرات وجوندگان وپسماند
98/6/10 آقای دلیلان بیماریهای پوستی وریوی وایدزوهپاتیت آقای دلیلان بیماریهای روده ای وانگلی و مشترک انسان ودام
98/6/11 مهندس شولایه کلیات بهداشت عمومی وفردی مهندس شولایه کنترل دخانیات وبهداشت هوا
98/6/12 مهندس رشیدی قوانین و مقررات و آیین نامه ها مهندس رشیدی قوانین و مقررات و آیین نامه ها
98/6/13 مهندس سپهرنیا بهداشت مواد غذایی مهندس سپهرنیا بهداشت مواد غذایی
98/6/14 مهندس خزائی بهداشت آب وفاضلاب مهندس خزائی روشهای گندزدایی وضدعفونی ابزار کار
ازمون تاریخ 98/6/14
ساعت 15/18 الی   45/17

برنامه کلاس آموزشی دوره سیصد و هفت آموزشگاه بهداشت اصناف یاران سلامت

تاریخ از ساعت 45/15 الی   45/13 از ساعت 45/17  الی    45/15
اساتید درس اساتید درس
98/5/26 مهندس شولایه کلیات بهداشت عمومی وفردی مهندس شولایه کنترل دخانیات وبهداشت هوا
98/5/27 مهندس ناصری ايمني و انضباط در محل

كسب و کمکهای اولیه

مهندس نیکفر مبارزه باحشرات وجوندگان وپسماند
98/5/28 مهندس سپهرنیا بهداشت مواد غذایی مهندس سپهرنیا بهداشت مواد غذایی
98/5/30 مهندس جوادپور قوانین و مقررات و آیین نامه ها مهندس جوادپور قوانین و مقررات و آیین نامه ها
98/5/31 آقای دمابی بیماریهای پوستی وریوی وایدزوهپاتیت آقای دمابی بیماریهای روده ای وانگلی و مشترک انسان ودام
98/6/2 مهندس سپهرنیا بهداشت آب وفاضلاب مهندس سپهرنیا روشهای گندزدایی وضدعفونی ابزار کار
ازمون تاریخ 98/6/2
ساعت 15/18 الی   45/17

برنامه کلاس آموزشی دوره سیصد و شش آموزشگاه بهداشت اصناف یاران سلامت

تاریخ از ساعت 45/15 الی   45/13 از ساعت 45/17  الی    45/15
اساتید درس اساتید درس
98/5/16 مهندس شولایه کلیات بهداشت عمومی وفردی مهندس شولایه کنترل دخانیات وبهداشت هوا
98/5/17 مهندس رشیدی قوانین و مقررات و آیین نامه ها مهندس رشیدی قوانین و مقررات و آیین نامه ها
98/5/19 مهندس سپهرنیا بهداشت مواد غذایی مهندس سپهرنیا بهداشت مواد غذایی
98/5/20 آقای دمابی بیماریهای پوستی وریوی وایدزوهپاتیت آقای دمابی بیماریهای روده ای وانگلی و مشترک انسان ودام
98/5/22 مهندس ناصری ايمني و انضباط در محل

كسب و کمکهای اولیه

مهندس نیکفر مبارزه باحشرات وجوندگان وپسماند
98/5/23 مهندس میرهادی بهداشت آب وفاضلاب مهندس میرهادی روشهای گندزدایی وضدعفونی ابزار کار
ازمون تاریخ 98/5/23
ساعت 15/18 الی   45/17

 

طراحی سایت