ارائه گواهینامه

پس از طی دوره آموزشی و موفقیت در آزمون، گواهینامه آموزش بهداشت اصناف صادر می گردد.

برگزاری آزمون

در پایان هر دوره آموزشی، از مطالب آموزش داده شده در طول دوره آزمون برگزار می گردد.

 

دوره های آموزشی

برگزاری دوره های آموزشی بهداشت اصناف، زیر نظر شبکه بهداشت شرق توسط اساتید مجرب

 

برنامه آموزشی هفتگی

 

برنامه کلاس آموزشی دوره سیصد وبیست وهفت آموزشگاه بهداشت اصناف یاران سلامت

تاریخ از ساعت 45/15 الی   45/13 از ساعت 45/17  الی    45/15
  اساتید درس اساتید درس
98/11/17 مهندس شولایه کلیات بهداشت عمومی وفردی مهندس شولایه کنترل دخانیات وبهداشت هوا
98/11/19 مهندس سپهرنیا بهداشت مواد غذایی مهندس سپهرنیا بهداشت مواد غذایی
98/11/20 مهندس امیدی ايمني و انضباط محل

كسب و کمکهای اولیه

مهندس نیکفر مبارزه باحشرات وجوندگان وپسماند
98/11/21 مهندس رشیدی قوانین و مقررات و آیین نامه ها مهندس رشیدی قوانین و مقررات و آیین نامه ها
98/11/23 مهندس سپهرنیا بهداشت آب وفاضلاب مهندس سپهرنیا روشهای گندزدایی وضدعفونی ابزار کار
98/11/24 آقای دلیلان بیماریهای پوستی وریوی وایدزوهپاتیت آقای دلیلان بیماریهای روده ای وانگلی و مشترک انسان ودام
ازمون تاریخ 98/11/24
ساعت 15/18 الی   45/17

برنامه کلاس آموزشی دوره سیصد وبیست وشش آموزشگاه بهداشت اصناف یاران سلامت

تاریخ از ساعت 45/15 الی   45/13 از ساعت 45/17  الی    45/15
اساتید درس اساتید درس
98/11/5 مهندس شولایه کلیات بهداشت عمومی وفردی مهندس شولایه کنترل دخانیات وبهداشت هوا
98/11/6 مهندس امیدی ايمني و انضباط محل

كسب و کمکهای اولیه

مهندس نیکفر مبارزه باحشرات وجوندگان وپسماند
98/11/7 مهندس رشیدی قوانین و مقررات و آیین نامه ها مهندس رشیدی قوانین و مقررات و آیین نامه ها
98/11/8 مهندس سپهرنیا بهداشت مواد غذایی مهندس سپهرنیا بهداشت مواد غذایی
98/11/12 آقای دمابی بیماریهای پوستی وریوی وایدزوهپاتیت آقای دمابی بیماریهای روده ای وانگلی و مشترک انسان ودام
98/11/13 مهندس خزائی بهداشت آب وفاضلاب مهندس خزائی روشهای گندزدایی وضدعفونی ابزار کار
ازمون تاریخ 98/11/13
ساعت 15/18 الی   45/17

برنامه کلاس آموزشی دوره سیصد وبیست وپنج آموزشگاه بهداشت اصناف یاران سلامت

تاریخ از ساعت 15/16 الی   15/14 از ساعت 15/18  الی    15/16
اساتید درس اساتید درس
98/11/1 مهندس کبیری خطرات بهداشتی پسماند پزشکی

گروههای در معرض خطر

ارتقاء و بهبود وضعیت مدیریت پسماند پزشکی

مهندس کبیری تعریف و طبقه بندی پسماند پزشکی

خطرات مرتبط باعدم مدیریت پسماند پزشکی

98/11/2 مهندس سپهرنیا خطرات بهداشتی پسماندهای شیمایی و داروئی

 

خطرات زیستمحیطی پسماند پزشکی

مهندس سپهرنیا حساسیت عمومی

تولید پسماند پزشکی

اجزای مدیریت پسماندپزشکی

98/11/5 مهندس سپهرنیا اقدامات بهداشتی در حوادث مرتبط با پسماند پزشکی مهندس سپهرنیا خطرات بهداشتی پسماند های سرطانزا

خطرات بهداشتی پسماند های رادیواکتیو

98/11/6 مهندس کبیری بهداشت فردی و واکسیناسیون

قوانین .و مقررات مدیریت پسماند پزشکی

مهندس کبیری جدا سازس و بسته بندی و برچسب زنی

کاهش کمیت و خطر

98/11/7 مهندس عظیمی دستوالعمل پاکسازی در حوادث ریخت و پاش مواد خطرناک عفونی

گزارش دهی حوادث

مهندس عظیمی خطرات بهداشتی پسماندهای عفونی ونوک تیز و برنده
98/11/8 مهندس صیدی جمع اموری و جابجایی و نگهداری درمحل تولید

حمل و نقل در خارج محل تولید

مهندس صیدی بی خطرسازی و دفع پسماند پزشکی ویژه

بهداشت و ایمنی کادر خدماتی

ازمون تاریخ 98/11/8
ساعت 30/18 الی   15/18

برنامه کلاس آموزشی دوره سیصد وبیست وچهار آموزشگاه بهداشت اصناف یاران سلامت

تاریخ از ساعت 45/15 الی   45/13 از ساعت 45/17  الی    45/15
اساتید درس اساتید درس
98/10/28 مهندس شولایه کلیات بهداشت عمومی وفردی مهندس شولایه کنترل دخانیات وبهداشت هوا
98/10/29 مهندس امیدی ايمني و انضباط محل

كسب و کمکهای اولیه

مهندس نیکفر مبارزه باحشرات وجوندگان وپسماند
98/10/30 آقای دلیلان بیماریهای پوستی وریوی وایدزوهپاتیت آقای دلیلان بیماریهای روده ای وانگلی و مشترک انسان ودام
98/11/1 مهندس صیدی بهداشت آب وفاضلاب مهندس صیدی روشهای گندزدایی وضدعفونی ابزار کار
98/11/2 مهندس مردانی قوانین و مقررات و آیین نامه ه مهندس مردانی قوانین و مقررات و آیین نامه ه
98/11/3 مهندس میرهادی بهداشت مواد غذایی مهندس میرهادی بهداشت مواد غذایی
ازمون تاریخ 98/11/3
ساعت 15/18 الی   45/17

برنامه کلاس آموزشی دوره سیصد وبیست وسه آموزشگاه بهداشت اصناف یاران سلامت

تاریخ از ساعت 15/16 الی   15/14 از ساعت 15/118  الی    15/16
اساتید درس اساتید درس
98/10/21 مهندس کبیری تعریف و طبقه بندی پسماند پزشکی

 

خطرات مرتبط باعدم مدیریت پسماند پزشکی

مهندس کبیری خطرات بهداشتی پسماند پزشکی

 

گروههای در معرض خطر

 

ارتقاء و بهبود وضعیت مدیریت پسماند پزشکی

98/10/22 مهندس چگینی بی خطرسازی و دفع پسماند پزشکی ویژه

 

بهداشت و ایمنی کادر خدماتی

مهندس چگینی جمع اموری و جابجایی و نگهداری درمحل تولید

حمل و نقل در خارج محل تولید

98/10/23 مهندس سپهرنیا حساسیت عمومی

تولید پسماند پزشکی

اجزای مدیریت پسماندپزشکی

مهندس سپهرنیا خطرات بهداشتی پسماندهای شیمایی و داروئی

 

خطرات زیستمحیطی پسماند پزشکی

98/10/24 مهندس کبیری جدا سازس و بسته بندی و برچسب زنی

کاهش کمیت و خطر

مهندس کبیری بهداشت فردی و واکسیناسیون

 

قوانین .و مقررات مدیریت پسماند پزشکی

98/10/25 مهندس سپهرنیا خطرات بهداشتی پسماند های سرطانزا

 

خطرات بهداشتی پسماند های رادیواکتیو

مهندس سپهرنیا اقدامات بهداشتی در حوادث مرتبط با پسماند پزشکی
98/10/26 مهندس خزائی خطرات بهداشتی پسماندهای عفونی ونوک تیز و برنده مهندس خزائی دستوالعمل پاکسازی در حوادث ریخت و پاش مواد خطرناک عفونی

 

گزارش دهی حوادث

ازمون تاریخ 98/10/26
ساعت 45/18 الی   15/18

برنامه کلاس آموزشی دوره سیصد و بیست و دوآموزشگاه بهداشت اصناف یاران سلامت

ردیف تاریخ 13/45  الی 15/45 15/45   الی   45/17
نام مدرس سر فصل درس نام مدرس سر فصل درس
1 17/10/98 مهندس امیدی ايمني و انضباط محل

كسب و کمکهای اولیه

مهندس نیکفر مبارزه باحشرات وجوندگان وپسماند
2 18/10/98 آقای دلیلان بیماریهای پوستی وریوی وایدزوهپاتیت آقای دلیلان بیماریهای روده ای وانگلی و مشترک انسان ودام
3 19/10/98 مهندس خزائی بهداشت آب وفاضلاب مهندس خزائی روشهای گندزدایی وضدعفونی ابزار کار
4 21/10/98 مهندس سپهرنیا بهداشت مواد غذایی

 

مهندس سپهرنیا بهداشت مواد غذایی

 

5 22/10/98 مهندس رشیدی وانین و مقررات و آیین نامه ها مهندس رشیدی وانین و مقررات و آیین نامه ها
6

 

23/10/98 مهندس شولایه کلیات بهداشت عمومی وفردی مهندس شولایه کنترل دخانیات وبهداشت هوا

 

آزمون

تاریخ برگزاری                                   23/10/98
ساعت شروع آزمون 17/45   الی  15/18

برنامه کلاس آموزشی دوره سیصد وبیست و یک آموزشگاه بهداشت اصناف یاران سلامت

تاریخ از ساعت 45/9 الی   45/7 از ساعت 45/11  الی    45/9
اساتید درس اساتید درس
98/10/7 مهندس شولایه کلیات بهداشت عمومی وفردی مهندس شولایه کنترل دخانیات وبهداشت هوا
98/10/8 مهندس امیدی ايمني و انضباط در محل

كسب و کمکهای اولیه

مهندس نیکفر مبارزه باحشرات وجوندگان وپسماند
98/10/9 مهندس میرهادی بهداشت آب وفاضلاب مهندس میرهادی روشهای گندزدایی وضدعفونی ابزار کار
98/10/10 مهندس میرهادی بهداشت مواد غذایی مهندس میرهادی بهداشت مواد غذایی
98/10/11 مهندس رشیدی قوانین و مقررات و آیین نامه ها مهندس رشیدی قوانین و مقررات و آیین نامه ها
98/10/12 آقای دلیلان بیماریهای پوستی وریوی وایدزوهپاتیت آقای دلیلان بیماریهای روده ای وانگلی و مشترک انسان ودام
ازمون تاریخ 98/10/12
ساعت 15/12 الی   45/11

برنامه کلاس آموزشی دوره سیصد وبیست آموزشگاه بهداشت اصناف یاران سلامت

تاریخ از ساعت 45/15 الی   45/13 از ساعت 45/17  الی    45/15
اساتید درس اساتید درس
98/9/30 مهندس شولایه کلیات بهداشت عمومی وفردی مهندس شولایه کنترل دخانیات وبهداشت هوا
98/10/1 مهندس مردانی قوانین و مقررات و آیین نامه ها مهندس مردانی قوانین و مقررات و آیین نامه ها
98/10/2 آقای دمابی بیماریهای پوستی وریوی وایدزوهپاتیت آقای دمابی بیماریهای روده ای وانگلی و مشترک انسان ودام
98/10/3 مهندس ناصری ايمني و انضباط در محل

كسب و کمکهای اولیه

مهندس نیکفر مبارزه باحشرات وجوندگان وپسماند
98/10/4 مهندس سپهرنیا بهداشت مواد غذایی مهندس سپهرنیا بهداشت مواد غذایی
98/10/5 مهندس سپهرنیا بهداشت آب وفاضلاب مهندس سپهرنیا روشهای گندزدایی وضدعفونی ابزار کار
ازمون تاریخ 98/10/5
ساعت 15/18 الی   45/17

برنامه کلاس آموزشی دوره سیصد و نوزده آموزشگاه بهداشت اصناف یاران سلامت

تاریخ از ساعت 45/15 الی   45/13 از ساعت 45/17  الی    45/15
اساتید درس اساتید درس
98/9/23 مهندس شولایه کلیات بهداشت عمومی وفردی مهندس شولایه کنترل دخانیات وبهداشت هوا
98/9/24 آقای دلیلان بیماریهای پوستی وریوی وایدزوهپاتیت آقای دلیلان بیماریهای روده ای وانگلی و مشترک انسان ودام
98/9/25 مهندس رشیدی قوانین و مقررات و آیین نامه ها مهندس رشیدی قوانین و مقررات و آیین نامه ها
98/9/26 مهندس ناصری ايمني و انضباط در محل

كسب و کمکهای اولیه

مهندس نیکفر مبارزه باحشرات وجوندگان وپسماند
98/9/27 مهندس سپهرنیا بهداشت مواد غذایی مهندس سپهرنیا بهداشت مواد غذایی
98/9/28 مهندس خزائی بهداشت آب وفاضلاب مهندس خزائی روشهای گندزدایی وضدعفونی ابزار کار
ازمون تاریخ 98/9/28
ساعت 15/18 الی   45/17

برنامه کلاس آموزشی دوره سیصد و هیجده آموزشگاه بهداشت اصناف یاران سلامت

تاریخ از ساعت 45/15 الی   45/13 از ساعت 45/17  الی    45/15
اساتید درس اساتید درس
98/9/16 مهندس شولایه کلیات بهداشت عمومی وفردی مهندس شولایه کنترل دخانیات وبهداشت هوا
98/9/17 مهندس سپهرنیا بهداشت مواد غذایی مهندس سپهرنیا بهداشت مواد غذایی
98/9/18 آقای دمابی بیماریهای پوستی وریوی وایدزوهپاتیت آقای دمابی بیماریهای روده ای وانگلی و مشترک انسان ودام
98/9/19 مهندس ناصری ايمني و انضباط در محل

كسب و کمکهای اولیه

مهندس نیکفر مبارزه باحشرات وجوندگان وپسماند
98/9/20 مهندس یعقوبی قوانین و مقررات و آیین نامه ها مهندس یعقوبی قوانین و مقررات و آیین نامه ها
98/9/21 مهندس خزائی بهداشت آب وفاضلاب مهندس خزائی روشهای گندزدایی وضدعفونی ابزار کار
ازمون تاریخ 98/9/21
ساعت 15/18 الی   45/17

برنامه کلاس آموزشی دوره سیصد و هفده آموزشگاه بهداشت اصناف یاران سلامت

تاریخ از ساعت 45/15 الی   45/13 از ساعت 45/17  الی    45/15
اساتید درس اساتید درس
98/9/2 مهندس شولایه کلیات بهداشت عمومی وفردی مهندس شولایه کنترل دخانیات وبهداشت هوا
98/9/3 مهندس ناصری ايمني و انضباط در محل

كسب و کمکهای اولیه

مهندس نیکفر مبارزه باحشرات وجوندگان وپسماند
98/9/4 آقای دلیلان بیماریهای پوستی وریوی وایدزوهپاتیت آقای دلیلان بیماریهای روده ای وانگلی و مشترک انسان ودام
98/9/5 مهندس رشیدی قوانین و مقررات و آیین نامه ها مهندس رشیدی قوانین و مقررات و آیین نامه ها
98/9/6 مهندس سپهرنیا بهداشت مواد غذایی مهندس سپهرنیا بهداشت مواد غذایی
98/9/7 مهندس خزائی بهداشت آب وفاضلاب مهندس خزائی روشهای گندزدایی وضدعفونی ابزار کار
ازمون تاریخ 98/9/7
ساعت 15/18 الی   45/17

برنامه کلاس آموزشی دوره سیصد و شانزده آموزشگاه بهداشت اصناف یاران سلامت

تاریخ از ساعت 45/9 الی   45/7 از ساعت 45/11  الی    45/9
اساتید درس اساتید درس
98/8/22 مهندس شولایه کلیات بهداشت عمومی وفردی مهندس شولایه کنترل دخانیات وبهداشت هوا
98/8/23 مهندس یعقوبی قوانین و مقررات و آیین نامه ها مهندس یعقوبی قوانین و مقررات و آیین نامه ها
98/8/25 مهندس میرهادی بهداشت مواد غذایی مهندس میرهادی بهداشت مواد غذایی
98/8/26 مهندس ناصری ايمني و انضباط در محل

كسب و کمکهای اولیه

مهندس نیکفر مبارزه باحشرات وجوندگان وپسماند
98/8/27 آقای دلیلان بیماریهای پوستی وریوی وایدزوهپاتیت آقای دلیلان بیماریهای روده ای وانگلی و مشترک انسان ودام
98/8/28 مهندس صیدی بهداشت آب وفاضلاب مهندس صیدی روشهای گندزدایی وضدعفونی ابزار کار
ازمون تاریخ 98/8/28
ساعت 15/12 الی   45/11

برنامه کلاس آموزشی دوره سیصد و پانزده آموزشگاه بهداشت اصناف یاران سلامت

تاریخ از ساعت 45/15 الی   45/13 از ساعت 45/17  الی    45/15
اساتید درس اساتید درس
98/8/8 مهندس شولایه کلیات بهداشت عمومی وفردی مهندس شولایه کنترل دخانیات وبهداشت هوا
98/8/9 آقای دمابی بیماریهای پوستی وریوی وایدزوهپاتیت آقای دمابی بیماریهای روده ای وانگلی و مشترک انسان ودام
98/8/11 مهندس سپهرنیا بهداشت مواد غذایی مهندس سپهرنیا بهداشت مواد غذایی
98/8/12 مهندس ناصری ايمني و انضباط در محل

كسب و کمکهای اولیه

مهندس نیکفر مبارزه باحشرات وجوندگان وپسماند
98/8/13 مهندس یعقوبی قوانین و مقررات و آیین نامه ها مهندس یعقوبی قوانین و مقررات و آیین نامه ها
98/8/14 مهندس سپهرنیا بهداشت آب وفاضلاب مهندس سپهرنیا روشهای گندزدایی وضدعفونی ابزار کار
ازمون تاریخ 98/8/14
ساعت 15/18 الی   45/17

برنامه کلاس آموزشی دوره سیصد و چهارده آموزشگاه بهداشت اصناف یاران سلامت

تاریخ از ساعت 45/15 الی   45/13 از ساعت 45/17  الی    45/15
اساتید درس اساتید درس
98/7/24 مهندس شولایه کلیات بهداشت عمومی وفردی مهندس شولایه کنترل دخانیات وبهداشت هوا
98/7/25 مهندس رشیدی قوانین و مقررات و آیین نامه ها مهندس رشیدی قوانین و مقررات و آیین نامه ها
98/7/28 مهندس سپهرنیا بهداشت مواد غذایی مهندس سپهرنیا بهداشت مواد غذایی
98/7/29 آقای دلیلان بیماریهای پوستی وریوی وایدزوهپاتیت آقای دلیلان بیماریهای روده ای وانگلی و مشترک انسان ودام
98/7/30 مهندس ناصری ايمني و انضباط در محل

كسب و کمکهای اولیه

مهندس نیکفر مبارزه باحشرات وجوندگان وپسماند
98/8/1 مهندس سپهرنیا بهداشت آب وفاضلاب مهندس سپهرنیا روشهای گندزدایی وضدعفونی ابزار کار
ازمون تاریخ 98/8/1
ساعت 15/18 الی   45/17

برنامه کلاس آموزشی دوره سیصد و سیزده آموزشگاه بهداشت اصناف یاران سلامت

تاریخ از ساعت 45/9 الی   45/7 از ساعت 45/11  الی    45/9
اساتید درس اساتید درس
98/7/20 مهندس ناصری ايمني و انضباط در محل

كسب و کمکهای اولیه

مهندس نیکفر مبارزه باحشرات وجوندگان وپسماند
98/7/21 آقای دلیلان بیماریهای پوستی وریوی وایدزوهپاتیت آقای دلیلان بیماریهای روده ای وانگلی و مشترک انسان ودام
98/7/22 مهندس شولایه کلیات بهداشت عمومی وفردی مهندس شولایه کنترل دخانیات وبهداشت هوا
98/7/23 مهندس میرهادی بهداشت مواد غذایی مهندس میرهادی بهداشت مواد غذایی
98/7/24 مهندس میرهادی بهداشت آب وفاضلاب مهندس میرهادی روشهای گندزدایی وضدعفونی ابزار کار
98/7/25 مهندس یعقوبی قوانین و مقررات و آیین نامه ها مهندس یعقوبی قوانین و مقررات و آیین نامه ها
ازمون تاریخ 98/7/25
ساعت 15/12 الی   45/11

 

طراحی سایت