ارائه گواهینامه

پس از طی دوره آموزشی و موفقیت در آزمون، گواهینامه آموزش بهداشت اصناف صادر می گردد.

برگزاری آزمون

در پایان هر دوره آموزشی، از مطالب آموزش داده شده در طول دوره آزمون برگزار می گردد.

 

دوره های آموزشی

برگزاری دوره های آموزشی بهداشت اصناف، زیر نظر شبکه بهداشت شرق توسط اساتید مجرب

 

بانک سؤالات

 • سوالات بهداشت مواد غذایی

   

  1-کدامیک راه موثری جهت پیشگیری از آلودگی مواد غذایی است.              فصل هشتم   -صفحه 163

  الف-رعایت بهداشت فردی در فرایند تولید غذا                              ب-استفاده از ظرف استیل

  ج-استفاده از غذاهای سنتی                                         د-استفاده ار کنسروهای با بسته بندی مناسب

  2-اصول بهداشت مواد غذایی در چه مرحله ای اهمیت دارد.                     فصل هشتم    – صفحه 153

  الف تولید مواد غذایی                                       ب-عرضه و فروش مواد غذایی

  ج-اهمیتی ندارد                                                       ج موارد الف و ب

  3-رعایت بهداشت محیط در مراکز تهیه و تولیدوعرضه مواد غذایی شامل.   فصل هشتم – صفحه 163

  الف-مبارزه با حشرات                                                    ب-دفع صحیح زباله ها

  ج-تهیه آب سالم و کافی                                                 د-همه موارد

  4-نگهداری مواد غذایی بصورت سرددر چه دمایی صورت میگیرد.    فصل هشتم    – صفحه 184-186

  الف-بالاتر از 10 درجه                                                                            ب-صفرتا4 درجه

  ج-کمتراز صفر درجه سانتیگراد                                                        د-در دمای معمولی و اتاق

  5-دریخچال برای نگهداری مواد غذایی باید.          فصل هشتم    – صفحه 186

  الف-گوشت قرمز و سفید را بصورت جدا از هم نگهداری کرد                            ب-مواد غذایی را با پوشش یا ظروف دربدار در یخچال گذاشت

  ج-غذاهای پخته و خام راکنار یکدیگر نگهداری نکرد                                     د- همه موارد

  6-پالت مورد استفاده برای نگهداری مواد غذایی باید دارای چه ارتفائی باشد.  فصل هشتم – صفحه 190

  الف-50 سانتیمتر              ب-30 سانتیمتر              ج-15 سانتیمتر            د-  ارتفاع پالت مهم نیست

  7-سبزیجاتی که بصورت خام مصرف میشود باید طی چه مراحلی سالم سازی شوند.  فصل هشتم  -صفحه 192

  الف-شستشو-انگلزدائی-گندزدائی-آبکشی                             ب-شستشوباآبو سپس شستشو با نمک

  ج-استفاده از مایع ظرفشوئی دردو مرحله               د-شستشو باآب اگرصحیح انجام گیرد کافی است

  8-در نگهداری مواد غذایی باید دقت نمودتا….          فصل هشتم    – صفحه  190.

  الف-مواد غذایی در معرض نور خورشید نباشد     ب-مواد غذایی با سطوح آلوده درتماس نداشته باشد

  ج-مواد غذایی آماده مصرف جدا از مواد خام و نشسته نگهداری شوند                     د- همه موارد

  9-کدام یک از گزینه های زیر گندزدای شیمیایی می باشد.          فصل هشتم   – صفحه 144

  الف – جوشاندن             ب- برودت (سرما)                ج- پرکلرین               د- پاستوریزه

  10- کمبود کداک ویتامین باعث خرابی لثه ها می شود فصل هشتم   – صفحه 156

  A د-                               Dج-                                   Cب-                                   Bالف-

  11-کدام یک از گزینه های زیر برای رشد میکروبهادر مواد غذایی موثرمی باشد.   فصل هشتم     – صفحه 161

  الف – رطوبت           ب- گرما            ج-  گذشت زمان             د- همه موارد

  12-کدام یک از موارد زیرتمام میکروبهای بیماریزا و غیر بیماریزارا از بین می برند  فصل هشتم   -صفحه 168 الف- پاستوریزه            ب- سرما                  ج- استرلیزه              د- گزینه های الف و ج

  13- روشهای پیشگیری از مسمومیت های غذایی کدام است.     فصل هشتم     – صفحه 165

  الف- رعایت بهداشت فردی                                                              ب- رعایت بهداشت عمومی

  ج- رعایت بهداشت مواد غذایی                                                      د- همه موارد

   

   

  سوالات بهداشت آب و فاضلاب

   

  1-  کدام یک از گزینه های زیر جزء خصوصیات شیمیایی آب می باشد.  فصل پنجم         صفحه 107

  الف- بو               ب- کدورت                 ج- رنگ               د- جیوه

  2- منابع آلاینده آب چیست.          فصل پنجم             صفحه 108

  الف- آلودگی فیزیکی        ب- آلودگی شیمیایی             ج- آلودگی بیولوژیکی     د- همه موارد

  3- بیماری که از طریق استنشاق آب آلوده بوجود میاید.             فصل پنجم        صفحه 110

  الف- وبا                ب- مالاریا                ج- لژیونلا              د- حصبه

  4- آب آشامیدنی سالم آبی است که:               فصل پنجم      – صفحه 106

  الف- گوارا باشد                                                            ب- در کوتاه مدت انسان را بیمار نکند

  ج در دراز مدت انسان را بیمار نکند                          د- همه موارد

  5- کدام مورد از ویژگیهای آب آشامیدنی سالم است.       فصل پنجم     – صفحه 107

  الف- صاف-زلال-بی رنگ-و بی بو باشد          ب- مواد معدنی و زیان آور آلی نداشته باشد

  ج- فاقد عوامل زنده بیماریزا باشد                 د- همه موارد

  6- کدام مورد می تواند آب راآلوده کند.          فصل پنجم      – صفحه 108

  الف- مواد شیمیایی      ب- میکروبها             ج- هردو              د- هیچکدام

  7- آب آلوده چگونه می تواند باعث بیماری انسان شود.          فصل پنجم     – صفحه 110

  الف- از طریق آشامیده        ب- از طریق حشرات        ج- هردو            د- هیچکدام

  8- ساده ترین روش ضدعفونی کردن آب کدام است.        فصل پنجم      – صفحه 111

  الف- جوشاندن آب به مدت 1 الی 2 دقیقه                  ب- استفاده از اشعه ایکس

  ج- استفاده از کلر بعنوان اکسید کننده                      د- استفاده از مواد شیمیایی

  9- خطرات و اهمیت بهداشتی فاضلاب در چیست.       فصل پنجم       – صفحه 112

  الف- آلودگی محیط زیست                                      ب- ازدیاد حشرات

  ج- خطر برای سلامتی مردم                                      د- همه موارد

  10- کدام مورد جهت پیشگیری از ابتلا به بیماریهای ناشی از آب آلوده اهمیت دارد.     فصل پنجم     – صفحه 110

  الف- واکسیناسیون                             ب- ایتفاده از آبهای کلرزنی شده یا جوشانده شده

  ج- استفاده از سبزیجات خام بدون ضدعفونی کرده           د- سمپاشی

   

  کلیات بهداشت عمومی

   

  1-تعریف سلامتی چیست؟                       فصل اول         صفحه 7

  الف : برخورداری از سلامت جسمی و روانی               ب: برخورداری ازسلامت کامل جسمی

  ج:برخورداری از سلامت کامل جسمی وروانی واجتماعی و نه فقط نداشتنبیماری ئ نقص عضو      د: هیچکدام

  2-بهداشت فردی شامل چه مواردی است؟    فصل اول        صفحه 8

  الف: مراقبت ونظافت پوست           ب: بهداشت دستها و پاها           ج: بهداشت روان فرد           د: همه موارد

  3- اولین پوشش در برابر عوامل بیماریزا کدام قسمت بدن میباشد؟            فصل اول        صفحه 8

  الف: پوست                    ب: ریه                       ج: دستگاه تنفسی                       د: معده

  4- از عوامل موثر برای رشد باکتریها و ویروسها در حمام چه میباشد؟       فصل اول         صفحه 14

  الف: رطوبت بالا                   ب: تهویه نامناسب                   ج: عدم نظافت                   د: همه موارد

  5- حداقل زمان استفاده از یک مسواک چه مدت زمانی است؟

  الف: 1 سال                         ب: 6 ماه                         ج: 2 سال                      د: 3 سال

  6- طبق دستورالعمل مدت زمان شستشوی دستها چند ثانیه است؟   فصل اول        صفحه 13

  الف: 10 ثانیه                          ب: 40 ثانیه                           ج: 15 ثانیه                              د: 5 ثانیه

  7- کدامیک از موارد زیر راههای محافظت پوست در برابر نور خورشید است  فصل اول       صفحه 9

  الف )استفاده از کلاه لبه دارو دستکش نخی.                                    ب) استفاده از کرم ضد آفتاب مناسب

  ج) خودداری از قرار گرفتن در معرض نور خورشید.                        د)   همه موارد

  8- شوره سر به علت کدامیک از موارد زیر است؟   فصل اول        صفحه 9

  الف) کم کاری غدد مولد چربی         ب) ناراحتی عصبی              ج) بدی جریان خون در پوست           د) همه موارد

   

  مبارزه با حشرات و جوندگان و پسماند

   

  1-تخم این حشرهشبیه به لوبیای قرمز است و حضور آن در اجتماع نشانه فرهنگ پایین آن جامعه است؟  فصل چهارم    صفحه 88

  الف: مگس                         ب: کنه                         ج: سوسک                         د: کک

  2- بهترین راه مبارزه با سوسک کدام مورد است؟      فصل چهارم           صفحه 89

  الف: مبارزه شیمیایی             ب: بهسازی محیط                    ج: مبارزه فیزیکی                 د: سمپاشی محل

  3- بهترین راه مبارزه با موش چه موردی است؟       فصل چهارم         صفحه 95

  الف: سمپاشی                       ب: بهسازی محیط                         ج: تله گذاری                 د: استفاده از نفت

  4- این حشره بر روی بدن موش و گربه و سگ زندگی میکند عامل کدام بیماری است؟    فصل چهارم      صفحه 94

  الف: ساس                 ب: سوسک                      ج: پشه                       د: کک

  5- تعویض مرتب لباسها و شستشوی سردر پیشگیری ورود کدام کارآمد دارد؟       فصل چهارم         صفحه 94

  الف: شپش                    ب: کنه                      ج: ساس                        د: کک

  6- چه مواردی در مدیریت پسماند مهم میباشد؟        فصل چهارم         صفحه 97

  الف: کاهش در مردا تولید      ب: بازیافت و کمپوست          ج: سوزاندن یا دفن در زمین         د: همه موارد

  7- به پسماندهایی که به صورت معمول از فعالیت انسانها در شهر و روستا تولید میشود چه می گویند؟ فصل چهارم  صفحه 98

  الف: پسماند صنعتی           ب: پسماند ویژه               ج: پسماند عادی               د: پسماند پزشکی

  8- به پسماندهای ناشی از فعالیتهای تولیدی در بخش کشاورزی گفته میشود؟      فصل چهارم      صفحه 100

  الف: پسماند صنعتی                ب: پسماند ویژه                    ج: پسماند عادی             د: پسماند کشاورزی

  9- به پسماندهای ناشی از فعالیتهای صنعتی و معدنی و موارد مشابه گفته میشود؟      فصل چهارم      صفحه100

  الف: پسماند پزشکی              ب: پسماند عادی                 ج: پسماند صنعتی              د: پسماند ویژه

   

  ایمنی و انضباط محل کسب

   

  1- عواملی که سلامت شاغلین را به خطر می اندازد؟        فصل سوم       صفحه  65

  الف- صدا و ارتعاش     ب- فیزیکی و ارگونومیکی   ج- فیزیکی و شیمیایی و بیلوژیکی وارگونومیکی  د- گرما

  2- عوارض ناشی از ارتعاشات چیست؟          فصل سوم           صفحه 67

  الف- انسداد تونل کارپال و ناراحتی انگشتان دست           ب- اختلال در ستون فقرات و دستگاه گردش خون

  ج- سردرد و تعرق زیاد                                                     د- الف و ب

  3- کدام کارگران در معرض عوارض ناشی از گرما قرار دارند ؟         فصل سوم           صفحه 71

  الف- نانواییها – ریخته گریها – شیشه گری –کوره ها و اشپزها           ب- نجاریها

  ج- قالیبافان                                                                                       د- هیچکدام

  4-راههای پیشگیری و کنترل از گرما؟           فصل سوم          صفحه 71

  الف- کارگران از مایعاتی از قبیل دوغ استفاده کنند       ب- به مقدار کم نمک به مخزن اب اضافه گردد

  ج- کارگران بطور مرتب استحمام نمایند                       د- همه موارد

  5- تعریف ارگونومی ؟             فصل سوم         صفحه 75

  الف- کنترل قابل تولید گرد و غبار                          ب- استفاده از وسایل حفاظت فردی مناسب

  ج-  مرطوب نگهداشتن محل کار              د- مهندسی عوامل انسانی- تطابق انسان با کار یا کار با انسان

  6- کدام شاغلین در معرض بیماری کاتارکت یا آب مروارید هستند؟         فصل سوم      صفحه

  الف- آهنگران- نانواییها و شیشه گران                              ب- بلورسازان- جوشکاران و کارگر کوره

  ج- افرادیکه در سردخانه ها فعالیت دارند                        د- الف و ب

  7- راههای پیشگیری از عوارض ارگونومیک محیط کار؟          فصل سوم         صفحه 76

  الف- انتخاب کارگران مناسب با شغل مورد نظر            ب- استفاده از میز کار و صندلی مناسب

  ج- انجام معاینات دوره ای-نرمش و تمرینات ورزشی          د- همه موارد

  8- ایمنی یعنی ؟        فصل سوم         صفحه 78

  الف- فراهم نمودن شرایط لازم در محیط کار برای حفظ سرمایه مادی و معنوی  ب- جلوگیری از حادثه

  ج- فقط صنایع بزرگ ایمنی را رعایت کنند               د- الف و ب

  9- عوامل آتش کدام است ؟            فصل سوم         صفحه 78

  الف- هوا- حرارت و مواد اتش زا                                           ب- اکسیژن و مواد سوختی

  ج- اکسیژن – مواد سوختی و جرقه                                    د- هیچکدام

  10- برای آتش سوزی  مایعات کدام خاموش کننده موثر نیست و حریق را بیشتر می کند؟ فصل سوم  صفحه 80

  الف- حذف اکسیژن         ب- پودر خشک- گاز و گاز کربنیک    ج- آب            د- گاز کربنیک

  11- هنگام خاموش کرده با کپسول گاز کربنیک جه نکاتی باید رعایت شود؟   فصل سوم   صفحه 80

  الف- دقت شود روی دست و صورت کسی پاشیده نشود   ب-  هنگام اطفاء حریق در و پنجره باز باشد

  ج- الف و ب                                                                     د- مشکل خاصی ایجاد نکند

  12- زخم چیست؟           فصل سوم           صفحه 81

  الف- شکاف و بریدگی در پوست      ب- کبودی         ج- نشت خون – ورم و قرمزی     د- الف و ب

  13- تعریف خفگی ؟        فصل سوم صفحه 82

  الف- هر آسیبی که باعث کاهش خون شود                          ب- وجود گازهای سمی

  ج-  انسداد راههای هوایی در اثروجود جسم خارجی          د- ب و ج

  14- شکستگی چیست ؟          فصل سوم           صفحه 83

  الف- تورم و خون ریزی       ب- تکه شدن استخوان        ج-  کبودی پوست       د- هیچکدام

  15- علائم گرمازدگی چیست؟          فصل سوم        صفحه 85

  الف- گیجی- سردرد- گرفتگی عضلات و نبض ضعیف            ب- تهوع و اسهال

  ج-   رنگ پریدگی                                                                د- خونریزی و پارگی رگ

   

  بهداشت هوا و کنترل دخانیات

   

  1-در سیگارچند ترکیب ماده شیمیایی وجود داردو چه مقدار از آن سرطانزاست؟        فصل ششم     صفحه 114

  الف- 4500 ماده شیمیایی و 40 مورد سرطانزا          ب- 4000 ماده شیمیایی و 20 ماده سرطانزا

  ج- 2000 مورد ماده شیمیایی و 20 ماده سرطانزا         د- 2000 مورد ماده شیمیایی و 20 مورد سرطانزا

  2- مطابق امار افرادی که به سرطان ریه مبتلا میشوند چند در صد انها سیگاری بوده اند؟   فصل ششم  صفحه 120

  الف- 70 در صد افراد       ب-50 در صد افراد          ج- 90 در صد افراد          د- 30 در صد افراد

  3- درحال حاضر چنر نفر از مردم دنیا مصرف کننده دخانیات هستند؟     فصل ششم        صفحه 113

  الف- 4/1 میلیار نفر       ب- 2/1 میلیارد نفر             ج- 3/1 میلیار نفر          د- 5/1 میلیار نفر

  4- خطر ایجاد بیماریهای قلبی و عروقی در اثر استفاده از سیگار در مردان و زنان چند برابر افزایش می یابد؟ فصل ششم صفحه 117

  الف- در مردان 4و زنان 5 برابر                                        ب- در مردان 3 و در زنان 6 برابر

  ج- در مردان 5 و در زنان 3 برابر                                    د- در مردان 2 و در زنان 3 برابر

  5-زیانهای اقتصادی ناشی از مصرف دخانیات در ایران چقدر است؟    فصل ششم     صفحه 120

  الف- بیش از 5000 میلیار تومان    ب – بیش از 4000 میلیار تومان   ج- بیش از 2000 میلیار    د- بیش از 6000 میلیارد

  6- اثرات سلامتی ناشی از آلودگی هوا در محیطهای بسته چه میباشد؟    فصل ششم    صفحه 130

  الف- آسم       ب- سرطان ریه و مجاری تنفسی        ج- بیماریهای قلبی و عروقی         د- همه موارد

  7- منابع آلودگی هوا کدام است؟     فصل ششم     صفحه 132

  الف- وسایل نقلیه موتوری    ب- صنایع           ج- منابع خانگی        د- همه موارد

  8-یکی از مهمترین آلاینده های هوا چه نام دارد؟      فصل ششم      صفحه133

  الف- دی اکسید کربن        ب- دی اکسید گوگرد         ج- منواکسید کربن           د- هیچکدام

  9-نکات لازم برای کاهش آلودگی هوا در محیط هی بسته چه میباشد؟       فصل ششم   صفحه 131

  الف- باز بودن مسیر دودکشها    ب- استفاده از وسایل گرمایشی مناسب   ج- نپوشاندن شکافها و درزهای پنجره   د- همه موارد

  10-چه راهکارهایی برای کنترل آلودگی هواوجود دارد؟        فصل ششم     صفحه 132

  الف- کاشت درخت در کنار کارخانجات                     ب- استفاده از بنزین بدون سرب

  ج- تدوین قانون هوای پاک                                   د- همه موارد